Numara : 33
Tarih : 30.4.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/33
 
 
KONU
  
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Hazine Müsteşarlığı Basın Duyurusu
 

Hazine Müsteşarlığınca bir basın duyurusu yapılarak, 4853 Sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanunun (R.G.: 29/4/2003; 25093) 6 ncı maddesi hükümlerine göre yapılacak ödemelerle ilgili usul ve esaslar açıklanmıştır.
 
Söz konusu açıklama aynen aşağıya alınmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
“T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

29 Nisan 2003
BASIN DUYURUSU
 4853 Sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanunun 6 ncı Maddesi Hükümlerine Göre Yapılacak Anapara Ödemeleri İle Emeklilik veya Ölüm Halinde Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar:

1- Anapara (Tasarruf Kesintisi ve Devlet/İşveren Katkısı) Ödemeleri:

1.A- Şahsi Başvuru:
1.A.1- Hak sahiplerinin, istedikleri takdirde anaparalarını almak üzere T.C. Ziraat Bankası A.Ş.(Banka)’nin her hangi bir şubesine;
-Tasarrufu Teşvik Hesap Numarası,
-T.C. Kimlik Numarası,
-kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi ile
başvurmaları gerekmektedir.
Hak sahibinin, Tasarrufu Teşvik Hesabı şahıs bilgileri ile ibraz edilen kimlik bilgilerinin farklı olması halinde ikinci bir kimlik (pasaport, evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmesi gerekmektedir.
1.A.2- Hak sahibine, Ek:1’deki Taahhütnameyi imzalamasını takiben aşağıdaki plan çerçevesinde ödeme yapılır.
1.A.3- Anapara ödemeleri, tasarruf teşvik numarasının son hanesine göre sırayla yapılır.
Bu çerçevede, tasarruf teşvik numarasının son hanesi
1 olan hak sahiplerine 30 Nisan -1 Mayıs 2003,
2 olan hak sahiplerine 2 Mayıs - 5 Mayıs 2003,
3 olan hak sahiplerine 6 Mayıs -7 Mayıs 2003,
4 olan hak sahiplerine 8 Mayıs -9 Mayıs 2003,
5 olan hak sahiplerine 12 Mayıs -13 Mayıs 2003,
6 olan hak sahiplerine 14 Mayıs -15 Mayıs 2003,
7 olan hak sahiplerine 16 Mayıs -20 Mayıs 2003,
8 olan hak sahiplerine 21 Mayıs -22 Mayıs 2003,
9 olan hak sahiplerine 23 Mayıs -26 Mayıs 2003,
tarihlerinde ödeme yapılacaktır.
Ancak, 27 Mayıs 2003 tarihinden itibaren bu sıralama aranmaz.

1.B- Kurum veya İşyeri Aracılığıyla Başvuru:
Hak sahipleri, istedikleri takdirde, halen çalıştıkları ve Tasarrufu Teşvik İşyeri Sicil Numarası olan ve elektronik posta adresi uzantıları
- .gov.tr,
- .mil.tr,
- .k12.tr,
- .edu.tr,
-.com tr
olan Kurum veya işyerlerine başvurarak kurum veya işyerleri aracılığı ile de anaparalarını alabileceklerdir.
Bu takdirde, Kurum veya işyerleri yetkilileri,
-anapara ödemesi işlemleri için son bir ay içinde verilmiş kamu ve kuruluşları için resmi görevlendirme/yetki yazısı, diğer kuruluşlar için noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
-işyerlerine ait tasarrufu teşvik işyeri sicil numarası,
-kurum veya işyeri irtibat telefonu,
-elektronik posta adresi ile
birlikte en son anaparaları yatırdıkları Banka şubelerine başvuracaklardır.
Bu bilgiler esas alınarak Bankaca hazırlanacak formlar kurum veya işyerlerine elektronik posta ile iletilecektir.

Kurum veya işyerleri, Ek:2’deki Talep ve Taahhütnameyi veren hak sahipleri için, elektronik ortamda gönderilen bu formlara, hak sahiplerinin tasarrufu teşvik personel hesap numaraları ile T.C. kimlik numaralarını işleyerek, Bankaca bildirilen elektronik posta adresine geri göndereceklerdir.

Banka, bu formların kendisine ulaşmasını takiben, söz konusu hak sahiplerinin Tasarrufu Teşvik Hesapları kayıtlarındaki anaparalarını ilgili şubeleri aracılığıyla kurum veya işyeri yetkililerine ödeyecektir.

Kurum veya işyerleri yetkilileri, ödeme sırasında adlarına başvurdukları hak sahiplerinden Ek:2’deki Talep ve Taahhütnameyi aldıklarını ve bunları kurumlarında veya işyerlerinde saklamayı taahhüt edeceklerini de içeren Ek:3’deki Taahhütnameyi imzalayacaklardır.

Kurum veya işyeri yetkilileri, tahsil ettikleri bu tutarları nakten veya hesaben 5 iş günü içinde hak sahiplerine ödenmek üzere ödemek zorundadır. Hak sahiplerine ödenmeyen tutarlar 6 ncı iş günü içinde ilgili Banka şubesine hak sahibinin tasarrufu teşvik hesabına intikal etmek üzere iade edilecektir.

2- Emeklilik ve Ölüm Halinde Yapılacak Ödemeler:
2.1- 4853 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren yapılacak emeklilik ödemeleri başvurularında; hak sahiplerinin, Bankanın her hangi bir şubesine;
-emekli cüzdanları,
-Tasarrufu Teşvik Hesap Numaraları,
-T.C. Kimlik Numarası,
-kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi ile
birlikte başvurmaları gerekmektedir.
Hak sahibinin, Tasarrufu Teşvik Hesabı şahıs bilgileri ile ibraz edilen kimlik bilgilerinin farklı olması halinde halinde ikinci bir kimlik (pasaport, evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmesi gerekmektedir.
Hak sahibine, Ek:4’deki Taahhütnameyi imzalamasını takiben ödeme yapılır.
2.2- 4853 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren yapılacak ölüm halindeki ödemeler için, kanuni mirasçıların;
-veraset belgesi (ilamı) ile birlikte,
-Bankanın her hangi bir şubesine,
-kendi kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi ile
başvurmaları gerekmektedir.
Ödemeyi yapacak Banka şubesi, ölenlerin kanuni mirasçılarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra veraset belgesindeki (ilamındaki) payları doğrultusunda ödeme yapacaktır.

3- Genel Hükümler:
3.1-Tasarrufu Teşvik Hesaplarına yatırılmayan veya Banka şubelerine yatırılmış olmasına rağmen mülga 3417 sayılı Kanuna ilişkin 11.01.1990 tarih ve 20399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi Hakkında Seri No:4 Tebliğin II. maddesinin 3.b fıkrası uyarınca işyerleri tarafından “Tasarrufu Teşvik Kesintileri 3 Aylık Şahıs Bildirim Formları” Bankaya intikal etmemiş olan tutarların ödenmesi talep edilemez.
Bu tutarlar;
-Tasarrufu Teşvik Hesaplarına süresinde ödenmeyen anaparaların 4853 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca ilgili Tasarruf Teşvik Hesaplarına yatırılmasını takiben;
- Tasarrufu Teşvik Hesaplarına süresinde ödenen ancak ilgili dönem formları Bankaya intikal etmemiş tutarların ilgili kurum veya işyerlerinin “Tasarrufu Teşvik Kesintileri 3 Aylık Şahıs Bildirim Formları“, “Tasarrufu Teşvik Kesintileri Aylık Bildirim Formları” ve Banka dekontlarını ilgili döneme ilişkin anaparanın yatırıldığı şube aracılığı ile Bankaya iletilerek Tasarrufu Teşvik Hesapları kayıtlarına işlenmesini takiben,
ödenecektir.
3.2- Tasarrufu Teşvik Hesap numaralarını bilmeyen hak sahipleri; öncelikle kurum veya işyerlerine, kurum veya işyerlerinden bu numaralarını öğrenemeyenler ise nüfus bilgileri ile Banka şubelerine başvurabilirler.
3.3- Birden fazla Tasarrufu Teşvik Hesap numarası olan hak sahipleri, Tasarrufu Teşvik Personel Numaraları ile Banka şubelerine başvurarak hesaplarını bir hesapta birleştirmeleri gerekmektedir.
 Yukarıda açıklanan bilgiler ve eki taahhütnameler Müsteşarlığımızın http://www.hazine.gov.tr adresindeki internet sitesinde, diğer açıklamalar bölümünde yeralmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.”