Numara : 90
Tarih : 26.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/90

KONU

Çevre Temizlik Vergisi Tarifesinde Yer Alan Bina Gruplarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı  

 
Bugünkü tarihli Resmi Gazetede yayımlanan (26/12/2005; 26035) 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde yer alan Çevre Temizlik Vergisi Tarifesindeki bina grupları, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, aşağıdaki listede belirtilen şekilde tespit edilmiştir.
 
Söz konusu Karar, yürürlükten kaldırılan 09/12/1993 tarihli ve 93/5105 sayılı Karar ile tespit edilen bina grupları sınıflandırmasında herhangi bir değişiklik yapmamaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
BİNA GRUPLARI
1-Öğrenci sayısı:
(Okul,yurt,kreş,dershane,
kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan
binalar.)
 
2- Yatak kapasitesi:
(Konaklama tesisleri
ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)
3-Kullanım alanı (m2):
a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri.
3-Kullanım alanı (m2):
b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler.
4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri.
 
5-Personel sayısı:  (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)
   I.GRUP
750’den fazla
500’den fazla
1000’den fazla
5000’den fazla
2000’den fazla
300’den fazla
  II.GRUP
750-500
500-300
1000-500
5000-4000
2000-1500
300-200
 III.GRUP
499-250
299-150
499-250
3999-3000
1499-1000
199-100
 IV.GRUP
249-100
149-50
249-100
2999-2000
999-500
99-50
  V.GRUP
99-50
49-20
99-50
1999-1000
499-250
49-10
 VI.GRUP
49-20
20’den az
50’den az
999-500
249-100
9-4
VII.GRUP
20’den az
-
-
500’den az
100’den az
3 ve daha az, konutlar
 
Yukarıdaki listenin uygulanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.
 
1. (a) Öğrenci sayısı ve yatak kapasitesi esas alınan binalar, yürütülen hizmetlerin bütünlüğü bakımından birlikte dikkate alınır. Buna göre hizmet bütünlüğünün gerektirdiği bina grupları tek bina olarak değerlendirilir. Ancak bunlardan hizmet bütünlüğü dışında kullanılanlar ile ayrı ayrı ya da bölümleri itibariyle hizmet bütünlüğü içinde veya dışında başka kişiler tarafından kullanılanlar ayrı bina olarak, dahil oldukları gruplar ve kriterler dikkate alınarak vergilendirilir.
 
     (b) Yatak kapasitesi ve koltuk sayısı dikkate alınarak vergilendirilecek binalarda kapasite doluluğu aranmaz.
     (c) Kullanım alanı dikkate alınarak belirlenen yerlerde metrekare ölçüsü kapalı ve açık alanların toplamı için dikkate alınır.
     (d) Personel sayısı dikkate alınarak vergilendirilecek binalar için mükellef ya da mükellefler, personel sayısına dahil edilir.
 
2. 1 ton/gün ve daha fazla evsel atığı olan işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar I inci grup bina olarak  değerlendirilir.
 
3. Atıklarını arıtma, geri kazanma veya imha tesisi olan ve bu tesisleri faaliyette bulunan binalar, bu durumları belgelendirilmek şartıyla iki alt bina grubunda değerlendirilir. Bu tür yerlerin altıncı ve yedinci grupta yer alması halinde en son grup dikkate alınır.
 
4. Belediye meclislerince, mükellefler dikkate alınmaksızın bina grupları itibariyle derecelere intibak yapılır. Bu intibak ve derecelere isabet eden vergi tutarlarını ihtiva eden liste, Ocak ayının ilk gününden itibaren bu ay süresince ilgili belediyenin ilan koymaya mahsus mahallerinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilir.
 
Takip eden yıllarda, bina grupları ve derecelerdeki değişiklikler ile vergi tutarlarını ihtiva eden liste her yıl Ocak ayı süresince yeniden ilan edilir.
 
5. İlgili belediyeler tarafından  1994 yılı Ocak ayında ilan edilen listelerde intibak ettirildikleri grup ve derecelere göre, mükellefler binalarına ilişkin bir bildirimde bulunurlar ve verginin ilk taksitini bu sürede öderler.
 
Binalara ait grup ve derecelerde veya mükellefiyette değişiklik olmadığı sürece mükellef tarafından yeniden bildirimde bulunulmaz ve vergi her yıl Ocak ayından itibaren tahakkuk etmiş sayılır.
 
6. Belediye Gelirleri  Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ve konutlara ait çevre temizlik vergisinin hesabında esas alınan tutarlar ile beşinci fıkrasında yer alan işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tarifesindeki yıllık vergi miktarları; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde %50 indirimli uygulanır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.