Numara : 53
Tarih : 8.8.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/53
 
KONU

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamında İmalatçı-İhracatçılara İmalatçı Olmayanlar Tarafından Yapılan Teslimlerin KDV Kanununun 11/1-c Maddesine Göre Tecil-Terkin Uygulaması

 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 95 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde (R.G.: 3/7/2005; 25864) KDV Kanununun Geçici 17 nci Maddesi hükmü çerçevesinde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi sahibi imalatçı-ihracatçılara imalatçı olmayanlar tarafından 29/6/2001 ila 2/7/2005 tarihleri arasında yapılan teslimlerin aynı Kanunun 11/-c maddesine göre tecil-terkin uygulaması kapsamında değerlendirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bilindiği gibi, KDV Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 16.04.2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Kararname ile herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın, bütün sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin söz konusu belgelere sahip olan mükelleflere tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin sistemine göre işlem yapılması Bakanlar Kurulunca uygun bulunmuştur.

Söz konusu Kararnamede satıcılar bakımından “imalatçı” ifadesine hiç yer verilmemiş olması bazı mükelleflerin bu kapsamda yapılacak teslimlerde imalatçı olma şartının kaldırıldığı şeklinde yorumlanmış ve imalatçı olmayan bir kısım mükellef tarafından tecil-terkin kapsamında teslimde bulunulmuştur. Ancak söz konusu mükelleflerin ihracatın gerçekleşmesinden sonraki terkin ve iade işlemlerinin vergi dairelerince yerine getirilmemiş olması İdare ile mükellef arasında bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bakanlık 95 nolu tebliğde yaptığı düzenleme ile 29.06.2001 tarihinden 2/7/2005 tarihine (dahil) kadar geçen sürede, imalatçı olmayanlar tarafından dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi sahibi mükelleflere yapılan teslimlerin, diğer şartların da mevcudiyeti halinde Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında değerlendirilmesini uygun görmüştür.

Bu çerçevede, mükellefin imalatçı olma şartına sahip olmaması nedeniyle yerine getirilmeyen iade talepleriyle ilgili olarak yargıya intikal etmiş ihtilafların bu düzenlemeye göre çözümlenmesi esası benimsenmiştir.

3/7/2005 tarihinden itibaren, KDV Kanununun Geçici 17 nci maddesi kapsamında dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin dahilde işleme veya geçici kabul belgesi sahibi mükelleflere 31/12/2008 tarihine kadar tesliminde KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılanların dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak teslimlerde tecil-terkin uygulamasından yararlanabilmek için  satıcının imalatçı vasfının bulunması gerekmektedir.
KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan aşağıdaki kurum ve kuruluşların  aynı Kanunun Geçici 17 nci maddesi kapsamında yapacakları teslimlerde satıcının imalatçı olma şartı aranmayacaktır (bunların bir kısmının fiilen böyle bir teslimde bulunması söz konusu değildir).

- Genel ve katma bütçeli daireler,
- İl özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
- Üniversiteler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Siyasî partiler ve sendikalar,
- Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Kamu menfaatine yararlı dernekler,
- Tarımsal amaçlı kooperatifler,
- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.