Numara : 33
Tarih : 2.7.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/33
 


KONU

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejiminde Tecil-Terkin Uygulamasının Esasları (KDV Genel Tebliği Seri No: 83)


Maliye Bakanlığınca yayımlanan (R.G.: 29/6/2001; 24447) 83 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin, dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde tecil-terkin uygulamasının esaslarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu uygulama KDVK’nun geçici 17 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2001/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılmaktadır (Bkz. 2001/26 nolu Vergi Sirküleri).
 
Tebliğde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimlerinde tecil-terkin uygulamasının yanısıra aşağıdaki konularda da açıklamalar yer almaktadır.
 
- Ödemesi kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmetlerin beyanı,
- Sınır ticareti yoluyla ithal edilen malların satışında KDV uygulaması,
- KDV iadelerinin ithalde alınan vergilere mahsubu.
 
1.    Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması
 
1.1. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler 
Tecil-terkin uygulamasından, Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile bu Karar’a ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliğlerine uygun “Dahilde İşleme” veya Gümrük Müsteşarlığınca verilen “Geçici Kabul” İzin Belgelerine sahip KDV mükellefi alıcılar yararlanabilecektir.
 
Ancak bu kapsamda gerçekleşecek teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda her bir mal türüne ilişkin katma değer vergisi hariç bedelin 2,5 milyar (tekstil – konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 milyon) lirayı aşması zorunludur. Bu tutarları aşmayan teslimler için tecil-terkin uygulaması yapılmayacaktır.

Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip yükümlülere belge kapsamındaki madde ve malzemelerin tecil – terkin sistemi çerçevesinde teslimi ihtiyaridir.  Ancak dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesini haiz sektörel dış ticaret şirketlerinin 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde tanımı yapılan imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan ihraç edilmek üzere mal alımlarında tecil-terkin uygulaması zorunludur.
 
1.2. Tecil – Terkin Uygulaması 
Sahibi oldukları dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinde yer alan malların alımlarında tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasını isteyen mükellefler, geçici kabul veya dahilde işleme izin belgelerini satıcılara ibraz ederek, hesaplanan verginin kendilerinden tahsil edilmemesini talep edeceklerdir.  Bu kapsamda işlem yapan satıcılar tarafından öncelikle talep edilen malın, belgedeki cins ve miktara uygun olup olmadığı, daha once satın alınan miktarlar da göz önüne alınarak belirlenecek ve düzenlenecek faturada toplam bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi alıcılardan tahsil edilmeyecektir.
 
Alıcının ibraz edeceği dahilde işleme izin belgesinin “İthal  Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler” bölümü satıcılar tarafından gerçekleşen teslime uygun şekilde doldurularak imzalanacak ve kaşe basılacaktır.
 
Geçici kabul izin belgesinin ibraz edilmesi halinde ise, bu belgenin uygun bir yerine “Bu belgenin …… sırasındaki …………….. miktar/birim maldan …….. miktarı………. Tarih ve …… sayılı faturayla satılmıştır.” Şerhi konularak imzalanacak ve kaşe basılacaktır.
 
Bu kapsamda imal edilen malların tecil-terkin uygulanarak ihracatçıya tesliminde de ihracatçılar, malların belgede ihracı taahhüt edilen mallar olup olmadığını belirleyerek, belgenin “ihracat taahhüdü” bölümüne belge sahini imalatçıdan satın aldığı mallar ve miktarlarını belirten bir şerh koyarak kaşe tatbik etmek suretiyle imzalayacaklardır.
 
Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve satıcıya ya da ihracatçıya verilecektir.
 
Tecil – terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya; “Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince katma değer vergisi tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılacaktır.  Kapsama giren ve girmeyen teslimlerin birlikte yapılması halinde, tecil – terkin uygulanabilecek ve uygulanamayacak olan mallar için ayrı ayrı fatura düzenlenecektir.
 
1.3. Satıcıların Katma Değer Vergisi Beyanı 
Bu kapsamda yapılan teslimler için Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi uygulamasına ilişkin genel tebliğlerde yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.  Ham ve yardımcı madde satıcıları tarafından bu dönemde verilecek beyannameye, alıcılar tarafından onaylanarak verilen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin bir fotokopisi eklenecektir.  İhracatçıya bu kapsamda teslim yapan imalatçılar ise beyannameye, ihracatçı tarafından şerh düşülen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin fotokopisini ekleyecektir.
 
Tebliğde öngörülen esaslara uygun olarak hareket eden satıcıların tecil edilen veya iade edilen vergisi, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcılardan değil, alıcılardan aranacaktır.
 
1.4. Terkin ve İade İşlemleri 
Tecil – terkin kapsamında satın  alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edilecektir.
 
İmalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları da yapılmak suretiyle düzenlenecek bu raporlarda en az;
 
-         Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı,
-         Belgenin geçerlik süresi,
-         İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı
-         Fiili ihracat tarihi,
-         Ihraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,
-         İhraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı,
-         İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı,
 
Konusunda bilgiler yer alacak ve teyidi alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği rapora eklenecektir.
 
Bu raporlar, söz konusu kapsamda ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenecek ve ikişer örneği ihracatın yapıldığı ayı takibeden ay başından itibaren 3 ay içind ilgili satıcılara verilecektir.  Ancak bu süre içerisinde rapor ibraz edilmeyeceğine dair makul mazeret bildirenlere Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre vergi dairesince bu sürenin en çok bir katı kadar ek süre verilebilecektir.
 
Satıcılar sözü edilen raporu bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmek suretiyle tecil edilen verginin terkinini sağlayacaktır.  Bu kapsamda satın alınan ham ve yardımcı maddelerle imal edilen malların ihracatçıya tesliminde tecil – terkin uygulanması halinde, aynı rapor ile hem satıcının, hem de imalatçının tecil edilen vergileri terkini de yapılabilecektir.
 
Tecil – terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme  faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilecektir.
 
2.      Katma Değer Vergisi İadeleri
 
2.1. İncelemeye Sevk Edilen Mükelleflerin İade Talepleri
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıkları gerekçesi ile incelemeye sevk edilen mükelleflerin nakden ve mahsuben iade talepleri 80 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2 nci ve 82 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (2.1.4) numaralı bölümüne göre yerine getirilecektir.

2.2. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulananların veya Bunlardan Mal ve Hizmet Alanların  İade Talepleri
 
80 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İndirimli teminat uygulaması kapsamındaki mükelleflerle diğer mükelleflerin katma değer vergisi yönünden;
 
-         kendileri hakkında, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanması halinde ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haczi istenen miktar kadar,
 
-         mal veya hizmet satın aldığı mükellefler zincirinde yer alanlar hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı gerekçesi ile ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanması halinde, bunlardan alınan mal veya hizmete isabet eden vergi ve gecikme faizi miktarı kadar,
 
teminat verilmesi şartıyla diğer dönemlere ilişkin iade ve mahsup talepleri genel hükümlere göre yerine getirilecektir.”
 
3.  Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı
Haziran 2001  döneminden itibaren, mükelleflerin bir vergilendirme döneminde kredi kartı ile yaptıkları teslim ve hizmet bedelleri, 1 numaralı katma değer vergisi beyannamesinde “Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel” satırına (65 nolu satır) yazılacaktır. Bu satıra kredi kartı ile yapılan satışların, varsa vergi dahil brüt tutarı yazılacaktır.
 
4.  Tarh Zamanaşımına Uğrayan Terkin ve İade İşlemlerinde Gümrük Beyannamesinin Teyidi
İhracat istisnasından veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesi ile tecil edilen verginin terkininde, mükellefçe süresinde başvuru yapılıp gerekli belgeler ibraz edildiği halde gümrük beyannamelerinin teyidi alınamadığı için terkin edilemeyen  veya iadesi yapılamayan işlemler için tarh zamanaşamı süresinin geçmesi halinde, gümrük beyannamelerinin teyidi beklenilmeksizin terkin veya iade işlemleri yapılabilecektir.  Buna göre, ihracat istisnası veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisinin iadesi ve tecil edilen verginin terkininde gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerinden teyidi istenildiği halde tarh zamanaşımı süresi içinde teyit alınamaması halinde, teyit verileceği yönünde bir yazı olmaması şartıyla gümrük beyannamelerinin teyidi beklenilmeksizin terkin ve iade işlemi yapılacaktır.
 
5.  Sınır Ticareti Yoluyla İthal Edilen Malların Satışında Vergi Uygulaması
Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi veya iş merkezi bulunmayanlar tarafından sınır ticareti yoluyla ithal edilen malların yurt içinde tesliminde, bu mallar için gümrükte vergi ödendiğinin belgelendirilmesi ve alıcıların gider pusulası düzenlemesi koşuluyla ayrıca sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi beyan edilmeyecektir.

6.  Katma Değer Vergisi İadelerinin İthalde Alınan Vergilere Mahsubu
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 ve 32 nci maddeleri uygulamasından doğan katma değer vergisi iadeleri, hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin ithalat sırasında uygulanan vergilere ilişkin borçlarına da mahsup edilebilecektir.
 
Katma değer vergisi iade alacakları, öncelikle hak sahibinin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilecek, daha sonra mükellefin talebi üzerine, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin vergi borçları ile kendilerinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin ithalde uygulanan vergiler ile Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarına mahsubu yapılacaktır.
 
82 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (2.3) ve (2.4) bölümlerindeki esaslar gümrük vergileri borçlarının mahsubunda da geçerli olacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.