Numara : 26
Tarih : 12.4.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/26

 
KONU
Damga Vergisine Tabi Kağıtlarda Noterlerin Mecburiyetine İlişkin 48 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (S: 26491) yayımlanmış olan 48 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde noterlerin, kendilerine tasdik edilmesi veya suret çıkarılması için getirilen kağıtlara ilişkin damga vergisinin ve cezasının tam olarak ödenip ödenmediğini araştırma mecburiyetleri hakkında uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesine yönelik  açıklamalarda bulunulmuştur.
  
Bilindiği gibi, noterlerin mecburiyeti Damga Vergisi Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355 inci maddesinde düzenlenmiştir.İlgili madde hükümleri aşağıdaki gibidir:
  
"Madde 27 – Noterler, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemezler veya bunların suretlerini çıkarıp veremezler.
 
Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kağıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınır."
 
"Madde 355 – Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kağıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispî vergilerde % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu madde kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezaları her bir kağıt için 1 Yeni Türk Lirasından az olamaz."
  
Söz konusu hükümlere göre, noterlerin, kendilerine tasdik edilmesi veya suret çıkarılması için getirilen kağıtlara ilişkin damga vergisinin ve cezasının tam olarak ödenip ödenmediğini araştırma mecburiyetleri bulunmaktadır.
  
Noterlerin yukarıda belirtilen mecburiyete uymamaları halinde, mükelleflerden, bu kağıtlara ait damga vergisi ile cezasının aranmasının yanı sıra noterlerden de aşağıdaki cezalar talep edilecektir:
  
·        Kağıdın mükelleflerinden alınması gereken ceza tutarı kadar bir ceza
 
·        Vergi Usul Kanununun 355 inci madde hükmüne istinaden özel usulsüzlük cezası
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş