Numara : 30
Tarih : 19.2.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/30
 
KONU
 
Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası Uygulaması
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 9 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde, Katma Değer Vergisi Kanununda 5035 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile yürürlükten kaldırılan 13 üncü maddenin (b) bendi paralelinde tam istisna kapsamından çıkartılarak 17 inci maddenin 4 numaralı fıkrasının (ı) bendine aktarılarak kısmi istisna kapsamına alınan “deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler”in KDV istisnası uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Buna göre, tam istisna kapsamından çıkartılarak kısmi istisna kapsamına alındığı için söz konusu hizmetleri veren mükellefler bu hizmetlerle ilgili olarak yüklendikleri katma değer vergilerini indirim veya iade konusu yapamayacaklardır. Yüklenilen KDV’ler duruma göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

Sirkülerde, yürürlükten kaldırılan 13 üncü maddenin (b) bendi ile ilgili olarak 86 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan açıklamanın geçerli olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmetin 17/4-(ı)’daki istisna kapsamına girdiği belirtilmiştir. Bu hizmetlerin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesi halinde de istisna geçerli olacaktır.

Sirküler bu esaslardan hareketle istisna kapsamına giren ve girmeyen hizmetleri sayarak, bunların tanımlarına yer vermiştir.

Söz konusu sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 9
 
Konusu
: Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Verilen Hizmetler
Tarihi
: 19.02.2004
Sayısı
: KDV-9 /2004-9
İlgili olduğu maddeler
: Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-ı

1.Giriş :
Bilindiği üzere, 02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesi yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendi yeniden düzenlenerek serbest bölgelerde verilen hizmetler, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu değişiklik sonrasında söz konusu hizmetlerin ifası ile ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler indirim ve iade konusu yapılamayacaktır. Ancak, mükellefler duruma göre, yüklendikleri vergileri gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alabileceklerdir. Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 18 inci maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılan 13/b maddesine ilişkin olarak yayımlanan 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “Araçlara İlişkin İstisna” başlıklı (B) bölümünde, istisna kapsamına ilişkin yapılan açıklama 17/4-ı hükmü için de uygulanabilecektir. Buna göre, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet istisna kapsamına girmekte olup bu hizmetlerin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümündeki açıklamalar uyarınca, liman ve hava meydanlarında yapılan hizmet sayılarak Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ı maddesine göre, katma değer vergisinden istisna edilecek işlemler ile vergiye tabi olacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;
a) İstisna Kapsamına Giren Hizmetler:

Tahmil ve Tahliye: Yükün (genel kargo, dökme yük, sıvı yük, konteyner, araç v.b) gemi ambarı, tankı veya güvertesinden liman sahasına alınması veya gemiye yüklenilmesi için verilen hizmetler.

Yükün Shiftingi (Yükün Aktarılması): Müşteri, acente veya armatörden herhangi birinin talebi ile konteyner veya diğer yüklerin gemi üzerinden karaya, karadan gemiye yer değiştirmesi hizmeti.

Limbo: Konteyner ve diğer yüklerin gemiden gemiye veya şat, duba veya benzeri yüzer vasıtalara aktarma hizmeti.

Vinç Hizmeti:
Limanda kendi imkanları ile konteyner veya diğer yüklerin tahmil tahliyesini yapan üçüncü şahıslara veya doğrudan yüke verilen vinç hizmeti.

Lashing (Kilitleme ve Bağlama):
Gemiye yüklenen konteyner ve diğer yüklerin birbirine ve/veya gemiye bağlama/sabitleme malzemesi ile bağlanması hizmeti.

Unlashing (Kilit ve Bağ çözme):
Gemiden tahliye edilecek konteyner ve diğer yüklerin birbirlerine ve/veya gemilere bağlanmalarını sağlayan bağlama ve sabitleme malzemelerinin çıkarılması hizmeti.

Nezaret Hizmeti:
Konteyner ve diğer yüklerin gemiden sahaya indirilmesi veya gemiye yüklenmesi esnasında verilen gözetim hizmeti.

Ambar Kapağı Açma/Kapama Hizmeti: Tahmil, tahliye yapılabilmesi için gemi ambar kapaklarının vinç marifetiyle açılması, gerekli hallerde iskele veya rıhtımda istiflenmesi ve kapatılması hizmeti.

Gemi İşgaliye:
Geminin tahmil, tahliye ve diğer operasyonlar amacıyla iskele, rıhtım veya demirleme sahalarında bağlı kalması esnasındaki barınma işgaliye ücreti.

Gemi Fuzuli İşgaliye Hizmeti:
Gemilerin; iskele, rıhtım, demirleme sahaları gibi yerleri hizmet bitiminden sonra veya işletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerinin ücreti.

Gemi Shiftingi (Gemi Aktarma):
Geminin rıhtım veya iskele üzerinde kendi imkanlar ve/veya römorkör, pilot yardımı ile yer değiştirilmesi hizmeti.

Gemilerin Atıklarının Alınması:
İşletmeye ait rıhtım ve iskelelere yanaşan liman içindeki demirleme sahasına demirleyen gemilerin katı ve/veya sıvı atıklarının alınması hizmeti.

Tekrar Sevk Konteynerler (Transit):
Hizmete başlamadan önce beyan edilmesi koşuluyla, limana denizyoluyla gelip herhangi bir maniplasyona tabi tutulmaksızın tekrar denizyolu ile aynı limandan gidecek olan konteynerlere ait ücretler.

b) İstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler:


Konteyner İçi Lashing/Unlashing (Bağlama/Çözme) Hizmeti: Konteynerlerin içine konulan yüklerin bağlama/sabitleme malzemesi ile bağlanması (lashing), bağlı yüklerin bağlama sabitleme malzemelerinin çözülmesi (unlashing) hizmeti.

Ardiye: Limana gelen konteyner ve diğer yüklerin, kapalı ve açık sahalarda, saklanması, depolanması, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri katma değerli hizmetler.

Terminal Hizmeti: Konteyner ve diğer yüklerin limana giriş ve çıkış ya da saha içinde yer değiştirme işlemi amacıyla vinç ve benzeri yükleme boşaltma ekipmanları ile yükleme indirme hizmeti.

Konteyner Dolum Hizmeti: Konteynerin yükleme boşaltma ekipmanları ile insan gücü yardımı ile saha içinde doldurulması hizmeti.

Konteyner Boşaltma Hizmeti: Konteynerin yükleme boşaltma ekipmanları ile insan gücü yardımı ile saha içinde boşaltılması hizmeti.

Konteyner İçi Aktarma Hizmeti: Saha içinde yükün bir konteynerin içinden diğer konteynerin içine aktarılması hizmeti.

Konteyner Tam Tespit Hizmeti: İthal veya ihraç edilmek üzere, saha içinde bulunan konteynerin gümrük müdürlüğü birimlerince veya yetkili bir mercinin isteği üzerine beyana ve gerekli evsafa uygunluğunun denetlenmesi için insan gücü veya yükleme boşaltma ekipmanları kullanılarak komple boşaltımı ve dolumu hizmeti.

Konteyner Muayene/Numune Alma Hizmeti: Saha içinde bulunan konteynerin, gümrük müdürlüğü birimlerince veya yetkili bir mercinin isteği üzerine kapağının açılması, muayene edilmesi ve yükten numune alınması hizmeti.

Konteyner Tamir Hizmeti: Hasarlı konteynerin acentenin veya yük sahibinin talimatı ile tamir edilmesi hizmeti.

Konteynere Elektrik Verilmesi: İçinde barındırılan yükün özelliği gereği soğutma tertibatı bulunan özel konteynerler için sahada ardiye süresi içinde elektrik enerjisi verilmesi bir teslim niteliği olduğundan istisna kapsamına girmemektedir.

Konteyner Temizleme (Yıkama-Kurutma): Konteynerin içinin temizlenmesi için verilen hizmetler.

Konteyner Nakliye Hizmeti: Konteynerin bir yerden bir yere taşınması hizmeti.

Tartı Hizmeti: Konteyner veya diğer yüklerin kantar marifetiyle tartılması hizmeti.

Duyurulur.” 
 
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.