Numara : 27
Tarih : 23.5.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/27
 


KONU

Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Halinin 31 Mayıs 2001 Tarihinde Sona Ermesi İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No:295)


Maliye Bakanlığınca yayımlanan (R.G: 14/5/2001; 24402) 295 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (VUKGY) 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremin etkilediği yörelerde vergi mükellefiyetlerinin yerine getirilmesini erteleyen mücbir sebep halinin sona ermesine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.  Konuyla ilgili açıklamalar aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmaktadır.

Mücbir sebep hali nedeniyle vergi mükellefiyetleriyle ilgili ödevlerini yerine getirmeleri ertelenen Kocaeli ilinin il merkezi ve ilçeleri (Gölcük ve Karamürsel ilçeleri hariç) ile Yalova il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler ile İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinde depremden zarar gören mükellefler bakımından mücbir sebep halinin 10/1/2000 tarihi itibariyle sona erdiği daha önce yayımlanan 282 Sıra Nolu VUKGT’nde belirtilmiştir.  Bu mükelleflerin mücbir sebep hali kapsamına giren dönemlere ait beyannamelerinin hangi sürelerde verileceği aynı tebliğde açıklanmıştır.
 
Bu defa, Kocaeli ilinin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile Sakarya, Bolu ve Düzce illerinin merkezi ve ilçelerinde bulunan mükelleflerden daha önce mücbir sebep hali kapsamına alınanlar bakımından mücbir sebep hali 31 Mayıs 2001 tarihi mesai saati sonu itibariyle sona ermektedir.
 
31 Mayıs 2001 tarihinde mücbir sebep hali sona eren bu mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan beyannamelerinin verilme süreleri aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. 

Beyanname Türü
Süre
 
1999 Yılı Gelir Vergisi Beyannameleri
 
30/6/2001 mesai saati sonu.
 
2000 Yılı Gelir Vergisi Beyannameleri
 
30/6/2001 mesai saati sonu.
 
1999 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 
30/6/2001 mesai saati sonu.
 
2000 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi
 
30/6/2001 mesai saati sonu.
31/5/2001’den önce verilmesi gereken özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi
 
30/6/2001 mesai saati sonu.
 
31/5/2001’den sonra verilmesi gereken özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi
 
 
Normal süresinde.

17/8/1999 ve 12/11/1999 ile 31/5/2001 arasında verilmesi gereken;
 
- Muhtasar beyannameler
 
 
 
 
20/6/2001 mesai saati sonu.
- KDV beyannameleri
25/6/2001 mesai saati sonu.
- Emlak vergisi beyannameleri
30/6/2001 mesai saati sonu.
- Çevre temizlik vergisi beyannameleri
30/6/2001 mesai saati sonu.
- BSMV beyannameleri
15/6/2001 mesai saati sonu.
- Damga vergisi beyannameleri
20/6/2001 mesai saati sonu.
- Belediye gelirlerine ilişkin beyannameler
20/6/2001 mesai saati sonu.
-  Noterlerce Noterlik Kanununa göre verilecek
Beyannameleri
 
20/6/2001 mesai saati sonu.
- 2 numaralı harç beyannameleri
31/7/2001 mesai saati sonu.
- Veraset yolu ile intikal eden mallar için düzenlenecek
  VİV beyannameleri
 
30/9/2001 mesai saati sonu.
- Diğer suretle intikal eden mallar için düzenlenecek
  VİV beyannameleri
 
30/6/2001 mesai saati sonu.
- Diğer beyannameler
30/6/2001 mesai saati sonu.

BSMV beyannamelerine göre tahakkuk edecek vergiler beyanname verme süresi içerisinde ödenecektir.  BSMV dışındaki vergilere ilişkin vergilerin ödeme süreleri daha sonra bir tebliğle duyurulacaktır.
 
Beyannamelerin düzenlenme ve verilme şekline ilişkin bilgiler için 295 Sıra Nolu Tebliğe bakılmalıdır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.