Numara : 30
Tarih : 15.6.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/30 


KONU

Deprem Bölgesindeki Mücbir Sebep Halinin Geçerli Olduğu Döneme İlişkin Beyannamelerin Verilme Süresi ( VUK Genel Tebliği Sıra No:296)

Maliye Bakanlığınca yayımlanan (R.G: 15/6/2001; 24433) 296 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremin etkilediği yörelerdeki vergi mükellefleri bakımından geçerli olan mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2001 tarihinde sona ermesi nedeniyle, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemlere ilişkin beyannamelerin verilme süresi ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. 
 
Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin, mücbir sebebin devam ettiği döneme ilişkin beyannamelerini verme süreleri daha önce 295 Sıra Nolu Tebliğ ile belirlenmişti. 296 Sıra Nolu Tebliğ bazı vergilere ilişkin beyanname verme sürelerini uzatmaktadır.
 
Buna göre, mücbir sebep halinin devam ettiği döneme ilişkin beyannamelerin aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlere kadar verilmeleri gerekmektedir (mücbir sebep halinin sona ermesiyle ilgili olarak bkz. Vergi Sirküleri No: 2001/27).  

Beyanname Türü
Süre
 
1999 Yılı Gelir Vergisi Beyannameleri
 
31/7/2001 mesai saati sonu.
 
2000 Yılı Gelir Vergisi Beyannameleri
 
31/7/2001 mesai saati sonu.
 
1999 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 
31/8/2001 mesai saati sonu.
 
2000 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 
31/8/2001 mesai saati sonu.
31/5/2001’den önce verilmesi gereken özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi
 
31/8/2001 mesai saati sonu.
 
31/5/2001’den sonra verilmesi gereken özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi
 
 
Normal süresinde.

 
17/8/1999 ve 12/11/1999 ile 31/5/2001 arasında verilmesi gereken;
 
- Muhtasar beyannameler
 
 
 
 
20/6/2001 mesai saati sonu.
- KDV beyannameleri
25/6/2001 mesai saati sonu.
- Emlak vergisi beyannameleri
30/6/2001 mesai saati sonu.
- Çevre temizlik vergisi beyannameleri
30/6/2001 mesai saati sonu.
- BSMV beyannameleri
15/6/2001 mesai saati sonu.
- Damga vergisi beyannameleri
20/6/2001 mesai saati sonu.
- Belediye gelirlerine ilişkin beyannameler
20/6/2001 mesai saati sonu.
-  Noterlerce Noterlik Kanununa göre verilecek
Beyannameleri
 
20/6/2001 mesai saati sonu.
- 2 numaralı harç beyannameleri
31/7/2001 mesai saati sonu.
- Veraset yolu ile intikal eden mallar için düzenlenecek
  VİV beyannameleri
 
30/9/2001 mesai saati sonu.
- Diğer suretle intikal eden mallar için düzenlenecek
  VİV beyannameleri
 
30/6/2001 mesai saati sonu.
- Diğer beyannameler
30/6/2001 mesai saati sonu.

Sigortacılık işlemleri nedeniyle banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefiyeti olanlar, mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan BSMV beyannamesi üzerine tahakkuk eden vergilerini 2001 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında olmak üzere üş eşit taksitte ödeyebileceklerdir.
 
Diğer banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefleri, mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan BSMV beyannamesi üzerine tahakkuk eden vergilerini beyanname verme süresi içerisinde ödeyeceklerdir.
 
BSMV dışındaki vergilerin ödeme süreleri daha sonra bir tebliğle duyurulacaktır.
 
Deprem sonucu defter ve belgeleri zayi olup 282 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin 5 inci maddesindeki açıklamalar çerçevesinde zayi belgesi almış olan mükelleflerin 1999 yılına ilişkin A, B ve C formlarını düzenleme ve Bakanlığa gönderme zorunluluğu yoktur. Zayi belgesi almamış olanlar 1999 yılına ilişkin söz konusu formları düzenleyip göndereceklerdir.
 
Diğer yandan, zayi belgesi alınıp alınmadığına bakılmaksızın mücbir sebep hali sona eren bütün mükelleflerin 2000 yılına ilişkin A, B ve C formlarını düzenleyerek 31/12/2001 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.