VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/ 66
 
KONU: Doktorlar, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler 1 Haziran 2008 Tarihinden İtibaren Kredi Kartı Okuyucuları (POS) Cihazları Kullanmak Mecburiyetindedirler.
 
05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan belge düzenine ilişkin, 379 sıra No.’lu VUK Genel Tebliği ile;  serbest çalışan (Gelir Vergisi mükellefi olan) doktor, diş hekimi ve veteriner hekimlere, 01.06.2008 tarihinden itibaren iş yerlerinde (POS – Point of Sale) kredi kart okuyucu cihazları kullanmaları mecburiyeti getirilmiştir.
 
Söz konusu tebliğe ilişkin duyuru 08.01.2008 tarih ve 2008/3 sayılı sirkülerimiz ile bilgilerinize sunulmuştur. Ancak zorunlu pos cihazı kullanımının 01.06.2008 tarihinde başlayacak olması nedeniyle konuyu tekrar hatırlatmanın faydalı olacağı kanaati ile aşağıdaki hususları sirkülerimiz ile bilgilerinize sunduk.
 
379 sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2. bölümünde detaylı olarak açıklandığı üzere, serbest meslek faaliyetini Kurumlar Vergisi mükellefi olarak sürdüren kurumlar (Sağlık ile ilgili Anonim ve Limited Şirketler) hasılatlarını fatura veya yazar kasa fişi ile belgelendireceklerdir. Dolayısı ile söz konusu şirketler aşağıda belirtilen pos cihazlarını değil normal pos cihazlarını kullanacaklardır.
 
Gelir Vergisi mükellefi hekimler için getirilen yeni pos cihazları, belge üzerinde;
 
 • Mükellef bilgileri,
 • Tarih,
 • Saat,
 • Sıra No,
 • Hizmetin cinsi,
 • Vergi dahil tutarı gibi bilgileri,
 • Bu belge VUK uyarınca serbet meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir” ibaresi,
  ihtiva etmesi nedeniyle, düzenlenen pos fişleri “Serbest Meslek Makbuzu” olarak kabul edilmiştir.
 
Konu hakkında 379 No.’lu VUK Genel Tebliğinde yer alan diğer hususlar aşağıdaki gibidir.
 
 • Cihazların teknik özellikleri ve kullanılacak Kağıt Ruloların özellikleri tebliğde detaylı olarak açıklanmıştır.
 • POS’lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z Raporu) alınabilecektir.
 • POS’lar, sayılan özellikleri haiz olup olmadıkları yönünde Maliye Bakanlığınca herhangi bir onay işlemine tabi tutulmayacaklardır.
 • Ancak muhtevası, şekli itibariyle tebliğe uygun olmayan POS fişleri VUK’nu uyarınca düzenlenmiş belge sayılmayacaktır.
 • Tebliğde yer alan özelliklere sahip olmayan cihaz sahipleri (banka, katılım bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya da tebliğde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.
 • Kapsama giren hekimler, bu Tebliğ ile bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen POS’ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda müşterilerine bu POS’lardan çıkan belgeleri verecekler, müşteri tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge düzenlemeyeceklerdir.
 • Bahsi geçen POS cihazlarının özelliğinden ve kredili satışlara ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, müşteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi mütalaa edilecektir.  
 • Kapsama giren hekimler, bu POS’ları kullanmak suretiyle hizmet ifasında bulundukları her günün sonunda kapanış raporu almak ve bu raporları gerektiğinde Maliye Bakanlığı görevlilerine ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.
 • Kredi kartı kullanılmaksızın yapılan ödemeler (nakit, çek,havale vb.) için VUK’na göre Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Uygulamaya aykırı hareket edenler için 1/6/2008 tarihinden itibaren uygulanacak cezalar aşağıdaki gibidir;
a - Bu tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya iş yerinde bulundurmakla Tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1 nci maddesine göre 2008 yılında 1490.- YTL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
b - Tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını kullanmakla birlikte tebliğin 2 nci bölümünde açıklanan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullandığı veya günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her bir tespir için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. (2008 yılı için 25.-  YTL)
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye