Numara : 12
Tarih : 2.3.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/12

 
KONU
Düzeltme Beyannamelerine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 368 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği
 
Düzeltme beyannamelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı 368 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 01.03.2007 tarih ve 26449 nolu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilindiği üzere, kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannamenin eksik ve/veya hatalı olduğu hallerde, mükellef tarafından kanuni süre geçmeden veya kanuni süre geçtikten sonra bu hata /veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir beyanname verilmesi mümkündür. Diğer taraftan, beyannamenin kanuni süresi içinde verilmeyerek bu süre geçtikten sonra verilmesi ve yine bu şekilde verilmiş olan beyannamede yer alan hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni beyanname verilmesi söz konusu olabilmektedir.
 
Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresi geçtikten sonra verilmiş olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/veya eksiklikleri düzeltmek amacıyla verilen beyannamelerin, gerçek vergi matrahı üzerinden gerekli tarhiyatın yapılabilmesi için, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi gerekmektedir.
  
Bu beyannamelerin; daha önce verilmiş beyannamedeki matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını arttırıcı nitelikte olması halinde durumu izah eden bir dilekçenin, beyannamenin ekinde verilmesi gerekmektedir.
  
Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme beyannameleri de elektronik ortamda gönderilecektir. Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde; Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Düzeltme beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında durumu açıklayan yazılı izahat, elektronik ortamda "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" başlığı altında yapılacaktır.
 
368 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile getirilen düzenlemeler, Tebliğin yayım tarihini izleyen ikinci iş gününde, 03 Mart 2007’de yürürlüğe girecektir.
 
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş