Numara : 30
Tarih : 25.4.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/30
 
KONU

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1


Maliye Bakanlığının bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan (Sayı: 25089) 1 Seri Nolu Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında 4837 Sayılı Kanun ile getirilen ek mootorlu taşıtlar vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Bilindiği gibi, bu düzenlemeye göre, 4837 Sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 11 Nisan 2003 itibariyla, 2003 yılı için adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin, bu taşıtlar dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere 2003 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ilgili sicile kayıt edilecek olan taşıtlar ise ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olmayacaktır.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti Mayıs 2003 sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2003 yılının Ekim ayı sonuna kadar eşit taksitler halinde taşıtın kayıtlı olduğu yerin vergi dairesine ödenecektir.

Ek motorlu taşıtlar vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6  ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tâbi olan ve Kanunun yayımı tarihi olan 11 Nisan 2003 tarihi itibariyle ilgili sicilde kayıtlı bulunan taşıtlar için ödenecektir.

Bu uygulamada, 11 Nisan 2003 tarihinden önce ve sonra satışı yapılan motorlu taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisini alıcının mı yoksa satıcının mı ödeyeceği önem kazanmaktadır. Tebliğ bu tür özellikli durumlara ilişkin açıklamalara yer vermektedir.
Buna göre, 2003 yılı içerisinde el değiştiren araçlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisinin kim tarafından ödeneceği şu esaslara göre belirlenecektir.

1. 11 Nisan 2003 İtibarıyla
İlgili Sicillerde Kayıt ve Tescilli Olan Taşıtlar
İlgili sicillerde adlarına taşıt kayıt ve tescilli olan ve mükellefiyetleri devam edenlerin ek motorlu taşıtlar vergisi, kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından 2003/Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş ve tebliğ edilmiş sayılacağından, bu mükellefler tarafından birinci taksit 2003/Mayıs ayında, ikinci taksit 2003/Ekim ayında ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecektir.

2. İlgili Sicillere İlk Defa Kayıt ve Tescil Edilecek  Olan Taşıtlar
 
2.1. 2003 yılı birinci altı aylık dönemin başından itibaren 11 Nisan 2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar
Bu taşıtların ek motorlu taşıtlar vergisi, kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından 2003/Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş ve tebliğ edilmiş sayılacağından, bu mükellefler tarafından birinci taksit 2003/Mayıs ayında, ikinci taksit 2003/Ekim ayında ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecektir.

2.2. 11 Nisan 2003 tarihinden itibaren ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar
Bu taşıtların tescil işlemi Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılmış olduğundan ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmeyecektir.
 
3. Noter Senedi İle Satışı Yapılan Taşıtlar
 
3.1. 11 Nisan 2003 tarihine kadar noter senedi ile alınmış olan ve alıcıları tarafından halen kullanılan taşıtlar
Bu taşıtlar için 2003/Mayıs ayında birinci taksit, 2003/Ekim ayında ikinci taksit olmak üzere alıcıları tarafından ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecektir.
 
3.2. 2003 yılı birinci altı aylık dönemi içerisinde noter senedi ile alınmış olan taşıtlar
Bu durumda satıcının mükellefiyeti 2003 yılı birinci altı aylık dönemin sonuna kadar devam ettiğinden ek motorlu taşıtlar vergisinin 2003/Mayıs ayına ait birinci taksiti satıcı tarafından ödenecektir.
  
Alıcının mükellefiyeti ise 2003 yılının ikinci altı aylık döneminin başından itibaren (1/7/2003) başlayacaktır. Dolayısıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 11/4/2003 tarihinden önce alıcının mükellefiyeti bulunmadığından, ek motorlu taşıtlar vergisinin 2003/Ekim ayına ait ikinci taksiti alıcı tarafından ödenmeyecektir.
 
3.3. 2003 yılı ikinci altı aylık dönemi içerisinde noter senedi ile alınmış olan taşıtlar
2003 yılı ikinci altı aylık dönemi içerisinde noter senedi ile alınmış olan taşıtlarda satıcının mükellefiyeti 2004 yılı başında sona ereceğinden ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2003 yılı için adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettiğinden (birinci taksite ait ek motorlu taşıtlar vergisi 2003/Mayıs ayında ödenmiştir.) 2003/Ekim ayına ait ikinci taksit ek motorlu taşıtlar vergisi de satıcı tarafından ödenecektir.

Saygılarımızla,

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.