Numara : 27
Tarih : 11.4.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/27
 

KONU

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Ek Emlak Vergisi Alınmasına Dair 4837 Sayılı Kanun (Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun)

Bugünkü Resmi Gazete’de (Sayı: 25076) yayımlanan, Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında 4837 Sayılı Kanun ile motorlu taşıt ve gayrimenkul sahiplerinin, bir defaya mahsus olmak ve iki eşit taksitte ödenmek üzere 2003 yılı motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisi tutarları kadar ek vergi ödemeleri esası getirilmiştir.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödenme Esasları:
Kanunun yayımı tarihi olan 11 Nisan 2003 itibariyla, 2003 yılı için adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu taşıtlar dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere 2003 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödeyecektir.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti Mayıs 2003 sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2003 yılının Ekim ayı sonuna kadar eşit taksitler halinde taşıtın kayıtlı olduğu yerin vergi dairesine ödenecektir.

Ek motorlu taşıtlar vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6  ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tâbi olan ve Kanunun yayımı tarihi olan 11 Nisan 2003 tarihi itibariyle ilgili sicilde kayıtlı bulunan taşıtlar için ödenecektir.

Ek Emlak Vergisinin Ödenme Esasları:
2003 yılında bina ve arazi vergisi mükellefi olanlar, Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci maddelerinde yazılı bina, arsa ve arazilerinin 2003 yılı vergi matrahları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek emlak vergisi ödeyecektir.

Ek emlak vergisi, Emlak Vergisi Kanununda yer alan nispetlere göre belediyelerce hesaplanacak ve başka bir işleme gerek olmaksızın tahakkuk etmiş sayılacaktır. Bu nedenle ek emlak vergisi için ayrıca beyanname verilmeyecektir.

Bina ve arazi vergisi ile ilgili muaflık ve istisnalar, ek emlak vergisi bakımından da geçerlidir. Bu nedenle, 2003 yılında emlak vergisinden muaf veya müstesna tutulanlar için ek emlak vergisi ödenmeyecektir.

Saygılarımızla,

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.