Numara : 8
Tarih : 1.2.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/ 8

 
KONU
Elektronik Ortamda Beyanname Verme Zorunluluğuna İlişkin 367 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 26421) yayımlanan 367 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ilgili olarak aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır.
 
1.        Elektronik Ortamda Beyanname Verme Zorunluluğuna İlişkin  2006 Yılı ve İzleyen Dönemler İçin Belirlenen Hadler
 
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden; 31/12/2006 tarihi itibariyle aktif toplamı 50.000 Yeni Türk Lirasını veya 2006 takvim yılına ait ciroları toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını aşanlar (adi ortaklıklarda belirtilen bu hadler her bir ortak bakımından ayrı ayrı dikkate alınmaktadır.) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
 
Buna göre, söz konusu hadleri aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri, 2006 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2007 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini, 2007 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2007 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamelerini ve bu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek söz konusu beyannamelerini 340 ve 346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda göndereceklerdir.
 
2.        Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Had Sınırı  Olmaksızın Elektronik Ortamda Vermek Zorunda Oldukları Beyannameler
 
Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Kurumlar Vergisi Beyannamelerini ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
 
Buna göre, Kurumlar Vergisi mükellefleri hiçbir hadle sınırlı olmaksızın 2006 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 25 Nisan 2007 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamelerini, 2007 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2007 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamelerini ve bu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek söz konusu beyannamelerini 340 ve 346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda göndereceklerdir.
 
3.        İstanbul İlinde Kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükelleflerinin Tüm Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Zorunluluğu
 
5436 sayılı Kanunla değişik 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmüne dayanılarak, 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve 1/1/2007 tarihinde faaliyete geçen Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı mükelleflere, 6 Şubat 2007 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmesi gereken ve elektronik ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
 
Buna göre Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini 340 ve 346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda göndereceklerdir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş