Numara : 5
Tarih : 22.1.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/5
 
KONU
 
Emlak Vergisi, Yurt Dışına Çıkış Harcı ve Akaryakıt Tüketim Vergisi İle İlgili Düzenlemeler
 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4736 Sayılı Kanun (R.G.: 19/01/2002; 24645) ile Emlak Vergisi Kanunu, 4705 sayılı Kanun ve Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmıştır.
 
Söz konusu değişikliklere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
 
1) Büyükşehir Belediye Sınırları ve Mücavir Alanlar İçindeki Binaların ve Arazilerin Emlak Vergisi Oranı % 100 Artırıldı 
4736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde yapılan değişiklikle, 3030 sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan bina ve arazilerin vergisi % 100 artırılmıştır. Buna göre, sözü edilen yerlerdeki gayrimenkuller için 01/01/2002 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak bina ve arazi vergisi oranları aşağıdaki gibidir (2002 yılında ödenecek vergiler artırılmış olarak uygulanacaktır).
 
Gayrimenkul Nev’i
Eski Oran
Yeni Oran
Mesken (Bina Vergisi)
Binde 1
Binde 2
Diğer Binalar (Bina Vergisi)
Binde 2
Binde 4
Arazi (Arazi Vergisi)
Binde 1
Binde 2
Arsa (Arazi Vergisi)
Binde 3
Binde 6
 
Bakanlar Kurulu, yukarıdaki oranları yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
 
4736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Emlak Vergisi Kanununa eklenen Geçici 19 uncu madde hükmüne göre, yukarıda belirtilen artırımlı vergi oranları Adapazarı Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 2002 ila 2005 yıllarında uygulanmayacaktır. Dolayısıyla bu yerlerdeki gayrimenkuller için eski oranlara göre bina ve arazi vergisi ödenecektir.
 
2) Yurt Dışına Çıkışlarda Alınan Harç Miktarı 50 ABD Doları Yerine 70.000.000 TL
4736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk vatandaşlarından çıkış başına 70.000.000 lira harç alınması benimsenmiştir. Böylece, daha önce 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak alınan yurt dışına çıkış harcı, 1 Şubat 2002 tarihinden itibaren 70 milyon lira olarak ödenecektir.
 
Bakanlar Kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve harç miktarını üç katına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Değişiklik öncesinde Bakanlar Kurulu, harç miktarını bir katına kadar artırmaya veya kanuni oranlara kadar indirmeye yetkiliydi.
 
3) 1 Mayıs 2002’den İtibaren Doğalgazda Metreküp Başına 5.000 TL Akaryakıt Tüketim Vergisi Ödenecek
4736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 1, 2, 4 ve 5 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile doğalgaz üretim şirketleri de akaryakıt tüketim vergisinin mükellefi olmuş, bu şirketlerce yapılan doğalgaz satışları da ATV’nin konusuna alınmıştır. Buna göre; 1 Mayıs 2002’den itibaren yapılan doğalgaz teslimleri 5.000 TL/Metreküp maktu vergiye tabi olacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.