Numara : 35
Tarih : 18.5.2007

 

VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/35

 
KONU
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 17/05/2007 tarihli Resmi Gazetede (S: 26525) yayımlanmış olan tebliğ ile tüm finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, tek tip bilanço ve gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesi ve kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim ve içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
 
17/05/2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan söz konusu tebliğ çerçevesinde, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (R.G. 10/10/2006; 26315) 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketlerin, durumlarını 01/01/2008 tarihine kadar bu tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri gerekmektedir.
  
Tebliğdeki , faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi, tek düzen hesap planı ve izahnamesi ile finansal tabloların biçim ve içeriği konularını içeren kısımlar sirkülerimizin ekinde bilgilerinize sunulur.
 
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
 
 
 
 
Ek 1 : Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve Tekdüzen Hesap Planı
 
             Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi
 
             MADDE 5 – (1) Şirketler, faaliyetlerini 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra Nolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirir.
 
             (2) Şirketler, konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını, 
 
             a) Ek-1’de yer alan biçim ve içerikte hazırlamak ve
 
             b) Genel kurulca onaylanmalarını müteakip yedi gün içerisinde bağımsız denetim raporu ile birlikte internet sitelerinde yayımlayarak beş yıl boyunca kullanıcıların ulaşımına açık tutmak 
  
             zorundadır.
             (3) Konsolide finansal tablolar, ek-1’de yer alan biçim ve içerikteki finansal tabloların başlıkları "Konsolide" ibaresi eklenerek değiştirilmek ve gerekmesi halinde ilave satırlar eklenmek suretiyle düzenlenir.
 
             Tekdüzen hesap planı yapısı
 
             MADDE 6 – (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;
 
             0    DÖNEN DEĞERLER
             1    ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
             2    YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER
             3    BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
             4    ÖZKAYNAKLAR
             5    ANA FAALİYET GELİRLERİ
             6    FİNANSMAN GİDERLERİ
             7    FAALİYET DIŞI GELİRLER
             8    FAALİYET GİDERLERİ VE DİĞER GİDERLER
             9     BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
 
             Türk parası ve yabancı para hesaplar
 
             MADDE 7 – (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde ayrılmıştır. Defteri kebir hesaplarından son hanesi çift numaralı olanlar Türk parası, tek numaralı olanlar ise yabancı para hesaplardır.
 
             (2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, şirketlerin yabancı para işlemlerine ilişkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.
 
             Hesap numaralama sistemi
 
             MADDE 8 – (1) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:
 
             1  2  3  4  5 6
             A B  C D E F
             A                - Grup numarasını tanımlar,
             BC             - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,
             DE             - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,
             F                - Alt hesap numaralarını tanımlar.
 
             Değişiklik
 
             MADDE 9 – (1) Tekdüzen Hesap Planında;
 
             a) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca gerçekleştirilemeyen faaliyetlere ilişkin hesaplar ile kullanılmayan diğer hesaplar açılmayabilir.
 
             b) Kurumun izni olmadan defteri kebir seviyesinde yeni hesap açılamaz.
 
             c) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için şirketler ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açabilirler.
 
             ç) Defteri kebir hesabı ile birlikte bir veya daha fazla yardımcı hesap varsa yeni yardımcı hesapların ilavesi, bir veya daha fazla alt hesap varsa yeni alt hesapların ilavesi, Kurumun izniyle mümkündür.
 
             d) Yardımcı hesap veya alt hesap seviyesinde tespit edilmiş maddeler için şirketler, gerek duyacakları alt ve daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.
 
             e) Altı ya da yedi haneli hesaplarda şirketler, döviz cinsi, müşteri numarası, kontrol numarası gibi hususları izlemek amacıyla, ilave haneler eklemek suretiyle daha alt seviyede hesaplar açabilirler.
 
             f) "Diğer" hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen büyüklükte olan işlemlerle sık tekrarlanmayan işlemlerin kaydı için ayrılmıştır. Bir işlem bu niteliği taşımadığı halde kaydedileceği özel bir hesap bulunmuyorsa, bu tür işlemler için Kurumdan izin alınarak özel bir hesabın açılması şarttır.
 
             (2) Bu madde uyarınca Tek Düzen Hesap Planında yapılan değişiklikler, Kurumca şirketlere duyurulmak suretiyle yürürlüğe girer.
 
             Tekdüzen hesap planı          
 
             MADDE 10 – (1) Tekdüzen Hesap Planı detayı aşağıda belirtildiği şekildedir.
 
 
0                  DÖNEN DEĞERLER
010              KASA
011              EFEKTİF DEPOSU
012              YOLDAKİ PARALAR – T.P.
013              YOLDAKİ PARALAR – Y.P.
019              KIYMETLİ MADENLER – Y.P.
022              YURTİÇİ BANKALAR - T.P.
02200          VADESİZ HESAP
022000        KAMU MEVDUAT BANKALARI
022001        ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
022002        YABANCI MEVDUAT BANKALARI
022003        ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR
022004        KATILIM BANKALARI
022005        KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
02201          VADELİ HESAP
022010        KAMU MEVDUAT BANKALARI
022011        ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
022012        YABANCI MEVDUAT BANKALARI
022013        ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR
022014        KATILIM BANKALARI
022015        KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
023              YURTİÇİ BANKALAR - Y.P.
02300          VADESİZ HESAP
023000        KAMU MEVDUAT BANKALARI
023001        ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
023002        YABANCI MEVDUAT BANKALARI
023003        ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR
023004        KATILIM BANKALARI
023005        KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
02301          VADELİ HESAP
023010        KAMU MEVDUAT BANKALARI
023011        ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
023012        YABANCI MEVDUAT BANKALARI
023013        ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB. YETKİLİ KURULUŞLAR
023014        KATILIM BANKALARI
023015        KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
024              YURTDIŞI BANKALAR - T.P.
02400          VADESİZ HESAP
024000        SERBEST HESAP
024001        SERBEST OLMAYAN HESAP
02401          VADELİ HESAP
024010        SERBEST HESAP
0240100      KISA VADELİ
0240101      ORTA VE UZUN VADELİ
024011        SERBEST OLMAYAN HESAP
0240110      KISA VADELİ
0240111      ORTA VE UZUN VADELİ
025              YURTDIŞI BANKALAR - Y.P.
02500          VADESİZ HESAP
025000        SERBEST HESAP
025001        SERBEST OLMAYAN HESAP
02501          VADELİ HESAP
025010        SERBEST HESAP
0250100      KISA VADELİ
0250101      ORTA VE UZUN VADELİ
025011        SERBEST OLMAYAN HESAP
0250110      KISA VADELİ
0250111      ORTA VE UZUN VADELİ
026              YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.
02600          VADESİZ HESAP
026000        SERBEST HESAP
026001        SERBEST OLMAYAN HESAP
02601          VADELİ HESAP
026010        SERBEST HESAP
026011        SERBEST OLMAYAN HESAP
027              YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.
02700          VADESİZ HESAP
027000        SERBEST HESAP
027001        SERBEST OLMAYAN HESAP
02701          VADELİ HESAP
027010        SERBEST HESAP
027011        SERBEST OLMAYAN HESAP
030              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER -T.P.
                    ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
03000          KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
030000        DEVLET TAHVİLİ
030001        HAZİNE BONOSU
030002        DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
03001          ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
030010        MALİ KURULUŞLAR
030011        MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
03002          SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER
030020        HİSSE SENETLERİ
030021        YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ
030029        DİĞER
03008          DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
03009          ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
030090        HİSSE SENETLERİ
030091        YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
030099        SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER
                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER
03010          KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
030100        DEVLET TAHVİLİ
030101        HAZİNE BONOSU
030102        DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
03011          ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
030110        MALİ KURULUŞLAR
030111        MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
03012          SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER
030120        HİSSE SENETLERİ
030121        YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ
030129        DİĞER
03018          DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER
03019          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
030190        HİSSE SENETLERİ
030191        YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
030199        SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER
031              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN         MENKUL DEĞERLER - Y.P.
                    ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
03100          KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
031000        DEVLET TAHVİLİ
031001        HAZİNE BONOSU
031002        DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
03101          ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
031010        MALİ KURULUŞLAR
031011        MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
03102          SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER
031020        HİSSE SENETLERİ
031021        YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ
031029        DİĞER
03108          DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
03109          ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
031090        HİSSE SENETLERİ
031091        YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
031099        SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER
                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN         OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER
03110          KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
031100        DEVLET TAHVİLİ
031101        HAZİNE BONOSU
031102        DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
03111          ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
031110        MALİ KURULUŞLAR
031111        MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
03112          SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER
031120        HİSSE SENETLERİ
031121        YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ
031129        DİĞER
03118          DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER
03119          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
031190        HİSSE SENETLERİ
031191        YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
031199        SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER
032              SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - T.P.
03200          KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
032000        DEVLET TAHVİLİ
032001        HAZİNE BONOSU
032002        DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
03201          ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
032010        MALİ KURULUŞLAR
032011        MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
03202          SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER
032020        HİSSE SENETLERİ
032021        YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ
032029        DİĞER
03209          DİĞER
03290          MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
032900        HİSSE SENETLERİ
032901        YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
032909        SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER
033              SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - Y.P.
03300          KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
033000        DEVLET TAHVİLİ
033001        HAZİNE BONOSU
033002        DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
03301          ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
033010        MALİ KURULUŞLAR
033011        MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
03302          SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER
033020        HİSSE SENETLERİ
033021        YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ
033029        DİĞER
03309          DİĞER
03390          MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
033900        HİSSE SENETLERİ
033901        YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
033909        SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER
038              MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.
03800          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
03801          SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
039              MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.
03900          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
03901          SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
050              TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.
051              TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.
 
1                  ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
100              KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.
10000          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
100000        RÜCU EDİLEBİLİR
1000001      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000002      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000003      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000004      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
100001        RÜCU EDİLEMEZ
1000011      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000012      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000013      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000014      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10001          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
100010        RÜCU EDİLEBİLİR
1000101      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000102      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000103      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000104      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
100011        RÜCU EDİLEMEZ
1000111      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000112      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000113      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000114      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10002          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
100020        RÜCU EDİLEBİLİR
1000201      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000202      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000203      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000204      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
100021        RÜCU EDİLEMEZ
1000211      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000212      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000213      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000214      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10003          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
100030        RÜCU EDİLEBİLİR
1000301      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000302      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000303      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000304      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
100031        RÜCU EDİLEMEZ
1000311      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000312      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000313      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000314      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10004          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
100040        RÜCU EDİLEBİLİR
1000401      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000402      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000403      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000404      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
100041        RÜCU EDİLEMEZ
1000411      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000412      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000413      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000414      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10005          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
100050        RÜCU EDİLEBİLİR
1000501      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000502      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000503      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000504      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
100051        RÜCU EDİLEMEZ
1000511      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000512      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1000513      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000514      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
101              KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.
10100          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
101000        RÜCU EDİLEBİLİR
1010001      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010002      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010003      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010004      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
101001        RÜCU EDİLEMEZ
1010011      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010012      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010013      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010014      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10101          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
101010        RÜCU EDİLEBİLİR
1010101      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010102      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010103      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010104      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
101011        RÜCU EDİLEMEZ
1010111      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010112      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010113      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010114      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10102          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
101020        RÜCU EDİLEBİLİR
1010201      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010202      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010203      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010204      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
101021        RÜCU EDİLEMEZ
1010211      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010212      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010213      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010214      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10103          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
101030        RÜCU EDİLEBİLİR
1010301      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010302      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010303      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010304      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
101031        RÜCU EDİLEMEZ
1010311      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010312      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010313      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010314      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10104          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
101040        RÜCU EDİLEBİLİR
1010401      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010402      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010403      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010404      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
101041        RÜCU EDİLEMEZ
1010411      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010412      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010413      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010414      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10105          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
101050        RÜCU EDİLEBİLİR
1010501      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010502      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010503      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010504      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
101051        RÜCU EDİLEMEZ
1010511      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1010512      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1010513      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1010514      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
102              ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI -             T.P.
10200          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
102000        RÜCU EDİLEBİLİR
1020001      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020002      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020003      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020004      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
102001        RÜCU EDİLEMEZ
1020011      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020012      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020013      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020014      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10201          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
102010        RÜCU EDİLEBİLİR
1020101      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020102      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020103      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020104      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
102011        RÜCU EDİLEMEZ
1020111      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020112      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020113      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020114      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10202          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
102020        RÜCU EDİLEBİLİR
1020201      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020202      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020203      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020204      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
102021        RÜCU EDİLEMEZ
1020211      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020212      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020213      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020214      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10203          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
102030        RÜCU EDİLEBİLİR
1020301      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020302      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020303      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020304      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
102031        RÜCU EDİLEMEZ
1020311      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020312      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020313      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020314      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10204          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
102040        RÜCU EDİLEBİLİR
1020401      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020402      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020403      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020404      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
102041        RÜCU EDİLEMEZ
1020411      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020412      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020413      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020414      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10205          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
102050        RÜCU EDİLEBİLİR
1020501      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020502      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020503      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020504      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
102051        RÜCU EDİLEMEZ
1020511      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1020512      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1020513      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1020514      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
103              ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI -             Y.P.
10300          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
103000        RÜCU EDİLEBİLİR
1030001      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030002      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030003      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030004      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
103001        RÜCU EDİLEMEZ
1030011      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030012      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030013      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030014      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10301          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
103010        RÜCU EDİLEBİLİR
1030101      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030102      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030103      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030104      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
103011        RÜCU EDİLEMEZ
1030111      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030112      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030113      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030114      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10302          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
103020        RÜCU EDİLEBİLİR
1030201      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030202      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030203      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030204      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
103021        RÜCU EDİLEMEZ
1030211      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030212      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030213      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030214      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10303          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
103030        RÜCU EDİLEBİLİR
1030301      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030302      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030303      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030304      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
103031        RÜCU EDİLEMEZ
1030311      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030312      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030313      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030314      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10304          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
103040        RÜCU EDİLEBİLİR
1030401      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030402      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030403      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030404      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
103041        RÜCU EDİLEMEZ
1030411      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030412      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030413      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030414      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10305          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
103050        RÜCU EDİLEBİLİR
1030501      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030502      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030503      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030504      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
103051        RÜCU EDİLEMEZ
1030511      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1030512      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1030513      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1030514      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
104              İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN KAZANILMAMIŞ                 GELİRLER (-) – T.P.
10400          KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
104000        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
104001        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
104002        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
104003        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
104004        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
104005        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
10401          ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
104010        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
104011        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
104012        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
104013        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
104014        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
104015        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
105              İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN KAZANILMAMIŞ                 GELİRLER (-) – Y.P.
10500          KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
105000        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
105001        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
105002        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
105003        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
105004        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
105005        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
10501          ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
105010        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
105011        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
105012        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
105013        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
105014        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
105015        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
110              KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.
11000          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
110000        RÜCU EDİLEBİLİR
1100001      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100002      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100003      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100004      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
110001        RÜCU EDİLEMEZ
1100011      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100012      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100013      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100014      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11001          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
110010        RÜCU EDİLEBİLİR
1100101      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100102      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100103      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100104      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
110011        RÜCU EDİLEMEZ
1100111      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100112      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100113      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100114      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11002          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
110020        RÜCU EDİLEBİLİR
1100201      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100202      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100203      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100204      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
110021        RÜCU EDİLEMEZ
1100211      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100212      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100213      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100214      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11003          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
110030        RÜCU EDİLEBİLİR
1100301      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100302      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100303      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100304      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
110031        RÜCU EDİLEMEZ
1100311      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100312      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100313      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100314      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11004          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
110040        RÜCU EDİLEBİLİR
1100401      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100402      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100403      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100404      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
110041        RÜCU EDİLEMEZ
1100411      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100412      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100413      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100414      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11005          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
110050        RÜCU EDİLEBİLİR
1100501      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100502      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100503      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100504      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
110051        RÜCU EDİLEMEZ
1100511      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1100512      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1100513      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1100514      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
111              KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.
11100          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
111000        RÜCU EDİLEBİLİR
1110001      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110002      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110003      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110004      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
111001        RÜCU EDİLEMEZ
1110011      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110012      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110013      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110014      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11101          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
111010        RÜCU EDİLEBİLİR
1110101      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110102      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110103      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110104      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
111011        RÜCU EDİLEMEZ
1110111      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110112      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110113      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110114      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11102          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
111020        RÜCU EDİLEBİLİR
1110201      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110202      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110203      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110204      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
111021        RÜCU EDİLEMEZ
1110211      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110212      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110213      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110214      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11103          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
111030        RÜCU EDİLEBİLİR
1110301      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110302      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110303      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110304      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
111031        RÜCU EDİLEMEZ
1110311      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110312      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110313      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110314      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11104          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
111040        RÜCU EDİLEBİLİR
1110401      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110402      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110403      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110404      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
111041        RÜCU EDİLEMEZ
1110411      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110412      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110413      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110414      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
11105          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
111050        RÜCU EDİLEBİLİR
1110501      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110502      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110503      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110504      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
111051        RÜCU EDİLEMEZ
1110511      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1110512      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1110513      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1110514      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
112              KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI- T.P.
11200          AÇIK
112001        BANKALAR
112002        FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
112009        DİĞER
11201          TEMİNATLI
112011        BANKALAR
112012        FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
112019        DİĞER
113              KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI- Y.P.
11300          AÇIK
113001        BANKALAR
113002        FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
113009        DİĞER
11301          TEMİNATLI
113011        BANKALAR
113012        FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
113019        DİĞER
126              KISA VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.
12620          TÜKETİCİ KREDİLERİ
126201        TAŞIT KREDİLERİ
126202        İHTİYAÇ KREDİLERİ
126203        KONUT KREDİLERİ
126209        DİĞER
12621          KREDİ KARTLARI
126210        TAKSİTLİ
126211        TAKSİTSİZ
12630          TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
126300        İŞYERİ KREDİLERİ
126301        TAŞIT KREDİLERİ
126302        İHTİYAÇ KREDİLERİ
126309        DİĞER
127              KISA VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - Y.P.
12720          TÜKETİCİ KREDİLERİ
127201        TAŞIT KREDİLERİ
127202        İHTİYAÇ KREDİLERİ
127203        KONUT KREDİLERİ
127209        DİĞER
12721          KREDİ KARTLARI
127210        TAKSİTLİ
127211        TAKSİTSİZ
12730          TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
127300        İŞYERİ KREDİLERİ
127301        TAŞIT KREDİLERİ
127302        İHTİYAÇ KREDİLERİ
127309        DİĞER
128              KISA VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.
12820          TÜKETİCİ KREDİLERİ
128201        TAŞIT KREDİLERİ
128202        İHTİYAÇ KREDİLERİ
128203        KONUT KREDİLERİ
128209        DİĞER
12821          KREDİ KARTLARI
128210        TAKSİTLİ
128211        TAKSİTSİZ
12830          TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
128300        İŞYERİ KREDİLERİ
128301        TAŞIT KREDİLERİ
128302        İHTİYAÇ KREDİLERİ
128309        DİĞER
129              KISA VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ -Y.P.
12920          TÜKETİCİ KREDİLERİ
129201        TAŞIT KREDİLERİ
129202        İHTİYAÇ KREDİLERİ
129203        KONUT KREDİLERİ
129209        DİĞER
12921          KREDİ KARTLARI
129210        TAKSİTLİ
129211        TAKSİTSİZ
12930          TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
129300        İŞYERİ KREDİLERİ
129301        TAŞIT KREDİLERİ
129302        İHTİYAÇ KREDİLERİ
129309        DİĞER
130              ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.
13000          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
130000        RÜCU EDİLEBİLİR
1300001      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300002      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300003      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300004      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
130001        RÜCU EDİLEMEZ
1300011      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300012      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300013      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300014      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13001          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
130010        RÜCU EDİLEBİLİR
1300101      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300102      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300103      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300104      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
130011        RÜCU EDİLEMEZ
1300111      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300112      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300113      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300114      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13002          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
130020        RÜCU EDİLEBİLİR
1300201      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300202      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300203      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300204      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
130021        RÜCU EDİLEMEZ
1300211      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300212      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300213      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300214      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13003          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
130030        RÜCU EDİLEBİLİR
1300301      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300302      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300303      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300304      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
130031        RÜCU EDİLEMEZ
1300311      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300312      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300313      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300314      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13004          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
130040        RÜCU EDİLEBİLİR
1300401      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300402      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300403      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300404      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
130041        RÜCU EDİLEMEZ
1300411      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300412      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300413      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300414      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13005          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
130050        RÜCU EDİLEBİLİR
1300501      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300502      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300503      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300504      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
130051        RÜCU EDİLEMEZ
1300511      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1300512      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1300513      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1300514      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
131              ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.
13100          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
131000        RÜCU EDİLEBİLİR
1310001      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310002      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310003      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310004      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
131001        RÜCU EDİLEMEZ
1310011      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310012      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310013      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310014      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13101          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
131010        RÜCU EDİLEBİLİR
1310101      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310102      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310103      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310104      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
131011        RÜCU EDİLEMEZ
1310111      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310112      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310113      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310114      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13102          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
131020        RÜCU EDİLEBİLİR
1310201      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310202      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310203      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310204      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
131021        RÜCU EDİLEMEZ
1310211      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310212      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310213      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310214      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13103          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
131030        RÜCU EDİLEBİLİR
1310301      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310302      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310303      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310304      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
131031        RÜCU EDİLEMEZ
1310311      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310312      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310313      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310314      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13104          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
131040        RÜCU EDİLEBİLİR
1310401      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310402      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310403      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310404      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
131041        RÜCU EDİLEMEZ
1310411      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310412      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310413      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310414      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
13105          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
131050        RÜCU EDİLEBİLİR
1310501      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310502      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310503      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310504      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
131051        RÜCU EDİLEMEZ
1310511      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1310512      İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
1310513      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1310514      DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
132              ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI - T.P.
13200          AÇIK
132001        BANKALAR
132002        FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
132009        DİĞER
13201          TEMİNATLI
132011        BANKALAR
132012        FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
132019        DİĞER
133              ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI - Y.P.
13300          AÇIK
133001        BANKALAR
133002        FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
133009        DİĞER
13301          TEMİNATLI
133011        BANKALAR
133012        FAKTORİNG ŞİRKETLERİ
133019        DİĞER
146              ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.
14620          TÜKETİCİ KREDİLERİ
146201        TAŞIT KREDİLERİ
146202        İHTİYAÇ KREDİLERİ
146203        KONUT KREDİLERİ
146209        DİĞER
14621          KREDİ KARTLARI
146210        TAKSİTLİ
146211        TAKSİTSİZ
14630          TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
146300        İŞYERİ KREDİLERİ
146301        TAŞIT KREDİLERİ
146302        İHTİYAÇ KREDİLERİ
146309        DİĞER
147              ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ - Y.P.
14720          TÜKETİCİ KREDİLERİ
147201        TAŞIT KREDİLERİ
147202        İHTİYAÇ KREDİLERİ
147203        KONUT KREDİLERİ
147209        DİĞER
14721          KREDİ KARTLARI
147210        TAKSİTLİ
147211        TAKSİTSİZ
14730          TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
147300        İŞYERİ KREDİLERİ
147301        TAŞIT KREDİLERİ
147302        İHTİYAÇ KREDİLERİ
147309        DİĞER
148              ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ - T.P.
14820          TÜKETİCİ KREDİLERİ
148201        TAŞIT KREDİLERİ
148202        İHTİYAÇ KREDİLERİ
148203        KONUT KREDİLERİ
148209        DİĞER
14821          KREDİ KARTLARI
148210        TAKSİTLİ
148211        TAKSİTSİZ
14830          TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
148300        İŞYERİ KREDİLERİ
148301        TAŞIT KREDİLERİ
148302        İHTİYAÇ KREDİLERİ
148309        DİĞER
149              ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ -Y.P.
14920          TÜKETİCİ KREDİLERİ
149201        TAŞIT KREDİLERİ
149202        İHTİYAÇ KREDİLERİ
149203        KONUT KREDİLERİ
149209        DİĞER
14921          KREDİ KARTLARI
149210        TAKSİTLİ
149211        TAKSİTSİZ
14930          TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
149300        İŞYERİ KREDİLERİ
149301        TAŞIT KREDİLERİ
149302        İHTİYAÇ KREDİLERİ
149309        DİĞER
150              KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.
15000          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
15001          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-)
15002          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
15009          DİĞER
151              KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.
15100          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
15101          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-)
15102          FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
15109          DİĞER
170              TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR – T. P.
17000          DOKSAN-YÜZSEKSEN GÜN ARASI
170000        TEMİNATSIZ OLANLAR
1700000      FAKTORİNG ALACAKLARI
1700001      FİNANSMAN KREDİLERİ
1700002      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
1700003      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
1700009      DİĞER
170001        TEMİNATLI OLANLAR
1700010      FAKTORİNG ALACAKLARI
1700011      FİNANSMAN KREDİLERİ
1700012      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
1700013      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
1700019      DİĞER
17001          YÜZ SEKSEN GÜN-BİR YIL ARASI
170010        TEMİNATSIZ OLANLAR
1700100      FAKTORİNG ALACAKLARI
1700101      FİNANSMAN KREDİLERİ
1700102      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
1700103      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
1700109      DİĞER
170011        TEMİNATLI OLANLAR
1700110      FAKTORİNG ALACAKLARI
1700111      FİNANSMAN KREDİLERİ
1700112      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
1700113      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
1700119      DİĞER
171              TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR – Y. P.
17100          DOKSAN-YÜZSEKSEN GÜN ARASI
171000        TEMİNATSIZ OLANLAR
1710000      FAKTORİNG ALACAKLARI
1710001      FİNANSMAN KREDİLERİ
1710002      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
1710003      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
1710009      DİĞER
171001        TEMİNATLI OLANLAR
1710010      FAKTORİNG ALACAKLARI
1710011      FİNANSMAN KREDİLERİ
1710012      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
1710013      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
1710019      DİĞER
17101          YÜZ SEKSEN GÜN-BİR YIL ARASI
171010        TEMİNATSIZ OLANLAR
1710100      FAKTORİNG ALACAKLARI
1710101      FİNANSMAN KREDİLERİ
1710102      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
1710103      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
1710109      DİĞER
171011        TEMİNATLI OLANLAR
1710110      FAKTORİNG ALACAKLARI
1710111      FİNANSMAN KREDİLERİ
1710112      FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
1710113      FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
1710119      DİĞER
176              ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR -T. P.
17600          TEMİNATSIZ OLANLAR
176000        FAKTORİNG ALACAKLARI
176001        FİNANSMAN KREDİLERİ
176002        FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
176003        FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
176009        DİĞER
17601          TEMİNATLI OLANLAR
176010        FAKTORİNG ALACAKLARI
176011        FİNANSMAN KREDİLERİ
176012        FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
176013        FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
176019        DİĞER
177              ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR -Y.P.
17700          TEMİNATSIZ OLANLAR
177000        FAKTORİNG ALACAKLARI
177001        FİNANSMAN KREDİLERİ
177002        FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
177003        FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
177009        DİĞER
17701          TEMİNATLI OLANLAR
177010        FAKTORİNG ALACAKLARI
177011        FİNANSMAN KREDİLERİ
177012        FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
177013        FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
177019        DİĞER
180              ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – T. P.
18000          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR
18001          ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR
181              ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – Y. P.
18100          TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR
18101          ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR
 
2                  YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER
220                         ANA FAALİYET ALACAKLARI FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – T.P.
22000          FİNANSMAN KREDİLERİ
220000        FAİZ TAHAKKUKLARI
220001        FAİZ REESKONTLARI
220002        KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI
220003        KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI
220004        DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI
220005        DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI
22001          FAKTORİNG ALACAKLARI
220010        FAİZ TAHAKKUKLARI
220011        FAİZ REESKONTLARI
220012        KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI
220013        KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI
220014        DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI
220015        DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI
221              ANA FAALİYET ALACAKLARI FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – Y.P.
22100          FİNANSMAN KREDİLERİ
221000        FAİZ TAHAKKUKLARI
221001        FAİZ REESKONTLARI
221002        KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI
221003        KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI
22101          FAKTORİNG ALACAKLARI
221010        FAİZ TAHAKKUKLARI
221011        FAİZ REESKONTLARI
221012        KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI
221013        KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI
222              DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - T.P.
22201          MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI
222010        GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
222011        SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
222013        VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER
22203          TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI
22210          DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI
22211          TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI
222110        GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
222111        SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
22299          DİĞER
223              DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - Y.P.
22301          MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI
223010        GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
223011        SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
223013        VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER
22303          TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI
22311          TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI
223110        GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
223111        SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
22399          DİĞER
224              TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - T.P.
22400          ALIM SATIM AMAÇLI
22401          GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
22402          NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
22403          YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
225              TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - Y.P.
22500          ALIM SATIM AMAÇLI
22501          GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
22502          NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
22503          YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
226              KİRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – T.P.
22600          FİNANSAL KİRALAMA KONUSU YATIRIMLAR
22601          FAALİYET KİRALAMASI KONUSU YATIRIMLAR
227              KİRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – Y.P.
22700          FİNANSAL KİRALAMA KONUSU YATIRIMLAR
22701          FAALİYET KİRALAMASI KONUSU YATIRIMLAR
228              KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR – T.P.
22800          FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR
22801          FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR
229              KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR – Y.P.
22900          FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR
22901          FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR
238              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – T.P.
23800          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
238000        MENKULLER
238001        GAYRİMENKULLER
238002        İŞTİRAKLER
238003        BAĞLI ORTAKLIKLAR
238004        İŞ ORTAKLIKLARI
238005        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
238009        DİĞER
23801          DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
238010        MENKULLER
238011        GAYRİMENKULLER
238012        İŞTİRAKLER
238013        BAĞLI ORTAKLIKLAR
238014        İŞ ORTAKLIKLARI
238015        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
238019        DİĞER
239              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – Y.P.
23900          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
239000        MENKULLER
239001        GAYRİMENKULLER
239002        İŞTİRAKLER
239003        BAĞLI ORTAKLIKLAR
239004        İŞ ORTAKLIKLARI
239005        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
239009        DİĞER
23901          DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
239010        MENKULLER
239011        GAYRİMENKULLER
239012        İŞTİRAKLER
239013        BAĞLI ORTAKLIKLAR
239014        İŞ ORTAKLIKLARI
239015        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
239019        DİĞER
240              İŞTİRAKLER - T.P.
24000          MALİ İŞTİRAKLER
240000        MALİYET
240001        BEDELSİZ HİSSELER
240002        DEĞERLEME ARTIŞI
24001          MALİ OLMAYAN İŞTİRAKLER
240010        MALİYET
240011        BEDELSİZ HİSSELER
240012        DEĞERLEME ARTIŞI
241              İŞTİRAKLER - Y.P.
24100          MALİ İŞTİRAKLER
241000        MALİYET
241001        BEDELSİZ HİSSELER
241002        DEĞERLEME ARTIŞI
24101          MALİ OLMAYAN İŞTİRAKLER
241010        MALİYET
241011        BEDELSİZ HİSSELER
241012        DEĞERLEME ARTIŞI
242              BAĞLI ORTAKLIKLAR - T.P.
24200          MALİ ORTAKLIKLAR
242000        MALİYET
242001        BEDELSİZ HİSSELER
242002        DEĞERLEME ARTIŞI
24201          MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR
242010        MALİYET
242011        BEDELSİZ HİSSELER
242012        DEĞERLEME ARTIŞI
243              BAĞLI ORTAKLIKLAR - Y.P.
24300          MALİ ORTAKLIKLAR
243000        MALİYET
243001        BEDELSİZ HİSSELER
243002        DEĞERLEME ARTIŞI
24301          MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR
243010        MALİYET
243011        BEDELSİZ HİSSELER
243012        DEĞERLEME ARTIŞI
244              VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - T.P.
24400          KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
244000        DEVLET TAHVİLİ
244001        HAZİNE BONOSU
244002        DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
24401          ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
244010        MALİ KURULUŞLAR
244011        MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
24409          DİĞER
245              VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER – Y.P.
24500          KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
245000        DEVLET TAHVİLİ
245001        HAZİNE BONOSU
245002        DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
24501          ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
245010        MALİ KURULUŞLAR
245011        MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
24509          DİĞER
246              İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE     TUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P.
24600          İŞTİRAKLER
24601          BAĞLI ORTAKLIKLAR
24602          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER
24603          İŞ ORTAKLIKLARI
247              İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE     TUTULACAK MD. DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - Y.P.
24700          İŞTİRAKLER
24701          BAĞLI ORTAKLIKLAR
24702          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER
24703          İŞ ORTAKLIKLARI
248              İŞ ORTAKLIKLARI - T.P.
24800          MALİ ORTAKLIKLAR
248000        MALİYET
248001        BEDELSİZ HİSSELER
248002        DEĞERLEME ARTIŞI
24801          MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR
248010        MALİYET
248011        BEDELSİZ HİSSELER
248012        DEĞERLEME ARTIŞI
249              İŞ ORTAKLIKLARI - Y.P.
24900          MALİ ORTAKLIKLAR
249000        MALİYET
249001        BEDELSİZ HİSSELER
249002        DEĞERLEME ARTIŞI
24901          MALİ OLMAYAN ORTAKLIKLAR
249010        MALİYET
249011        BEDELSİZ HİSSELER
249012        DEĞERLEME ARTIŞI
250              MENKULLER - T.P.
25000          KASALAR
25001          BÜRO MAKİNALARI
25002          MOBİLYA VE MEFRUŞAT
25003          NAKİL VASITALARI
25004          DİĞER MENKULLER
25010          STOK MENKULLER
25020          FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER
25021          FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MENKULLER
251              MENKULLER - Y.P.
252              GAYRİMENKULLER - T.P.
25200          KULLANIM İÇİN
252000        BİNALAR
252001        ARSALAR
252002        ARAZİ
252009        DİĞER GAYRİMENKULLER
25201          DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER
25204          İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR
25220          FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER
252200        BİNALAR
252201        ARSALAR
252202        ARAZİ
25221          FAALİYET KİRALAMASI KONUSU GAYRİMENKULLER
253              GAYRİMENKULLER - Y.P.
254              ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - T.P.
255              ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – Y.P.
256              BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - T.P.
25600          MENKULLER AMORTİSMANI
25601          GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI
25602          ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI
25603          İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI
25605          FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI
25606          FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI
25607          GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI
25608          FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI
257              BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - Y.P.
25700          MENKULLER AMORTİSMANI
25701          GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI
25702          ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI
25703          İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI
25705          FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI
25706          FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI
25707          GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI
25708          FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI
258              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - T.P.
25800          ŞEREFİYE
25801          İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ
25802          GAYRİMADDİ HAKLAR
259              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - Y.P.
25900          ŞEREFİYE
25901          İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ
25902          GAYRİMADDİ HAKLAR
260              PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - T.P.
26000          GEÇİCİ KURUMLAR VERGİSİ
26001          TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİ
26002          TEVKİF EDİLEN FON PAYLARI
26003          İNDİRİLECEK KDV
26004          SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV
262              ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – T.P.
26200          MALİ ZARARLARDAN
26201          VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN
26202          AMORTİSMANLARDAN
26203          FAİZ REESKONTLARINDAN
26204          KIDEM TAZMİNATLARINDAN
26209          DİĞER
263              ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – Y.P.
26300          MALİ ZARARLARDAN
26301          VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN
26302          AMORTİSMANLARDAN
26303          FAİZ REESKONTLARINDAN
26304          KIDEM TAZMİNATLARINDAN
26309          DİĞER
264              DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.
26400          MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN
26401          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN
264010        ŞEREFİYE
264019        DİĞER
26402          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
265              DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.
26500          MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN
26501          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN
265010        ŞEREFİYE
265019        DİĞER
26502          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
270              AYNİYAT MEVCUDU - T.P.
27000          BASILI KĞIT
27001          KIRTASİYE
27003          DAMGA PULU
27004          POSTA PULU
27099          DİĞER STOKLAR
271              AYNİYAT MEVCUDU - Y.P.
272              AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – T.P.
273              AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – Y.P.
274              AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ               GELİRLER (-) T.P.
275              AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ               GELİRLER (-) Y.P.
278              MUHTELİF ALACAKLAR - T.P.
27801          PERSONELDEN ALACAKLAR
27802          DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
27803          PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
27804          ALINAN ÇEKLER
27805          ALINAN SENETLER
27899          DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR
279              MUHTELİF ALACAKLAR - Y.P.
27901          PERSONELDEN ALACAKLAR
27902          DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
27903          PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
27904          ALINAN ÇEKLER
27905          ALINAN SENETLER
27999          DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR
280              BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR - T.P.
28000          AVANSLAR
28001          PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
28002          KASA NOKSANI
28099          DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR
281              BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - Y.P.
28100          AVANSLAR
28101          PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
28102          KASA NOKSANI
28199          DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR
284              KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM HESABI - T.P.
285              KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ HESABI - Y.P.
288              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.
290              ŞUBELER CARİ HESABI - T.P.
291              ŞUBELER CARİ HESABI - Y.P.
292              EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - T.P.
293              EFEKTİF VAZİYETİ - Y.P.
294              DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - T.P.
295              DÖVİZ VAZİYETİ - Y.P.
 
3                  BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
 
342              YURTİÇİ BANKALARDAN KULANILAN KREDİLER - T.P.
34200          KISA VADELİ
34201          ORTA VE UZUN VADELİ
343              YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.
34300          KISA VADELİ
34301          ORTA VE UZUN VADELİ
344              YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P
34400          KISA VADELİ
34401          ORTA VE UZUN VADELİ
345              YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -Y.P.
34500          KISA VADELİ
34501          ORTA VE UZUN VADELİ
346              SERMAYE BENZERİ KREDİLER – T.P.
347              SERMAYE BENZERİ KREDİLER – Y.P.
348              YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P.
34800          KISA VADELİ
34801          ORTA VE UZUN VADELİ
349              YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.
34900          KISA VADELİ
34901          ORTA VE UZUN VADELİ
350              KARŞILIKLAR - T.P.
35001          KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
35003          KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI
35004          VERGİ KARŞILIKLARI
350040        KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI
350041        GELİR VERGİSİ KARŞILIĞI
35005          DÖVİZE ENDEKSLİ ALACAKLAR ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI
350050        FİNANSMAN KREDİLERİ
350051        FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
350052        FAKTORİNG ALACAKLARI
35006          MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR
35007          TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
350070        GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
350071        SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
35020          YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI
35030          KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI             KARŞILIĞI
35099          DİĞER KARŞILIKLAR
351              KARŞILIKLAR - Y.P.
35106          MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR
35107          TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
351070        GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
351071        SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
35120          YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI
35130          KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON                UYGULAMALARI KARŞILIĞI
35199          DİĞER KARŞILIKLAR
352              KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.
35200          FİNANSAL KİRALAMA
35201          FAALİYET KİRALAMASI
35202          DİĞER
353              KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.
35300          FİNANSAL KİRALAMA
35301          FAALİYET KİRALAMASI
35302          DİĞER
354              ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - T.P.
355              ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - Y.P.
356              FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.
35600          RÜCU EDİLEBİLİR
35601          RÜCU EDİLEMEZ
357              FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.
35700          RÜCU EDİLEBİLİR
35701          RÜCU EDİLEMEZ
360              FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - T.P.
36000          KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI
36001          MENKUL KIYMET FAİZ REESKONTLARI
36002          FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR
36009          DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
361              FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - Y.P.
36100          KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI
36101          MENKUL KIYMET FAİZ REESKONTLARI
36102          FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR
36109          DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
364              TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - T.P.
36400          ALIM SATIM AMAÇLI
36401          GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
36402          NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
36403          YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
365              TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - Y.P.
36500          ALIM SATIM AMAÇLI
36501          GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
36502          NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
36503          YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
366              YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.
367              YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.
368              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.
376              İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - T.P.
37600          TAHVİLLERİMİZ
37601          BONOLARIMIZ
37602          VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
377              İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - Y.P.
37700          TAHVİLLERİMİZ
37701          BONOLARIMIZ
37702          VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
378              İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - T.P.
37800          TAHVİLLERİMİZ
37801          BONOLARIMIZ
37802          VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
379              İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - Y.P.
37900          TAHVİLLERİMİZ
37901          BONOLARIMIZ
37902          VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
380              ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - T.P.
38010          ÖDENECEKVERGİLER
380100        ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ
380101        ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
380102        ÖDENECEK BSMV
380103        ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ
380104        ÖDENECEK KDV
38020          ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR
38040          ÖDENECEK PRİMLER
38060          ÖDENECEK FONLAR
38099          DİĞER
381              ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - Y.P.
386              ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI - T.P.
38600          AMORTİSMANLARDAN
38601          FAİZ REESKONTLARINDAN
38609          DİĞER
387              ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI – Y.P.
38700          AMORTİSMANLARDAN
38701          FAİZ REESKONTLARINDAN
38709          DİĞER
388              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – T.P.
38800          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI
38801          DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI
389              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – Y.P.
38900          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI
38901          DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI
390              MUHTELİF BORÇLAR - T.P.
391              MUHTELİF BORÇLAR - Y.P.
392              ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - T.P.
39201          KASA FAZLALIKLARI
39202          KAZANILMAMIŞ GELİRLER
392020        PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ, ÜCRET VE KOMİSYONLAR
392029        DİĞER
39203          DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI
39299          DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR
393              ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - Y.P.
39301          KASA FAZLALIKLARI
39302          KAZANILMAMIŞ GELİRLER
393020        PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ, ÜCRET VE KOMİSYONLAR
393029        DİĞER
39399          DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR
394              ÖDEME EMİRLERİ - T.P.
395              ÖDEME EMİRLERİ - Y.P.
 
4                  ÖZKAYNAKLAR
 
410              SERMAYE - T.P.
41000          ADİ HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI
41001          İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI
41002          DİĞER
412              SERMAYE TAAHHÜTLERİ – T.P.
413              SERMAYE TAAHHÜTLERİ – Y.P.
414              SERMAYE YEDEKLERİ – T.P.
41400          HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
41402          HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
41403          MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI
414030        İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARINDAN
414031        SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN
41404          MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
414040        MENKULLER
414041        GAYRİMENKULLER
414044        İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI
414045        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
41405          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ
41406          RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI
41407          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI
41409          DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
415              SERMAYE YEDEKLERİ – Y.P.
41500          HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
41502          HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
41503          MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI
415030        İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARINDAN
4150300      DEĞERLEME FARKI
4150301      KUR FARKI
415031        SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN
4150310      DEĞERLEME FARKI
4150311      KUR FARKI
41504          MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
415040        MENKULLER
4150400      YENİDEN DEĞERLEME FARKI
4150401      KUR FARKI
415041        GAYRİMENKULLER
4150410      YENİDEN DEĞERLEME FARKI
4150411      KUR FARKI
415044        İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI
415045        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
4150450      YENİDEN DEĞERLEME FARKI
4150451      KUR FARKI
41505          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ
41506          RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI
41507          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI
41509          DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
415090        KUR FARKLARI
415099        DİĞER
420              KÂR YEDEKLERİ – T.P.
42000          YASAL YEDEKLER
420001        I. TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE (T.T.K. 466/1)
420002        II. TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE (T.T.K. 466/2)
420003        ÖZEL KANUNLAR GEREĞİ AYRILAN YEDEK AKÇELER
42001          STATÜ YEDEKLERİ
42002          OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
420020        GENEL KURUL KARARI UYARINCA AYRILAN YEDEK AKÇE
420021        DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR
420022        BİRİKMİŞ ZARARLAR
42009          DİĞER KÂR YEDEKLERİ
421              KÂR YEDEKLERİ – Y.P.
440              KÂR VE ZARAR - T.P.
44001          KÂR
44002          ZARAR
442              GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI - T.P.
44201          GEÇMİŞ YILLAR KÂRI
44202          GEÇMİŞ YILLAR ZARARI
448              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.
44801          SERMAYE
44802          SERMAYE YEDEKLERİ
44803          KÂR YEDEKLERİ
44804          GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI
44809          DİĞER
 
5                  ANA FAALİYET GELİRLERİ
 
500              KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - T.P.
50000          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
50001          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50002          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50003          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
50004          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50005          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
501              KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.
50100          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
50101          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50102          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50103          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
50104          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50105          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
502              ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.
50200          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
50201          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50202          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50203          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
50204          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50205          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
503              ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.
50300          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
50301          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50302          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50303          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
50304          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
50305          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
510              KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER -T.P.
51000          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
51001          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
51002          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
51003          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
51004          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
51005          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
511              KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER –Y.P.
51100          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
51101          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
51102          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
51103          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
51104          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
51105          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
512              KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.
51200          AÇIK
51201          TEMİNATLI
513              KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.
51300          AÇIK
51301          TEMİNATLI
524              KISA VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.
52400          AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ
524000        TÜKETİCİ KREDİLERİ
524001        KREDİ KARTLARI
524002        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
52401          TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ
524010        TÜKETİCİ KREDİLERİ
524011        KREDİ KARTLARI
524012        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
525              KISA VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.
52500          AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ
525000        TÜKETİCİ KREDİLERİ
525001        KREDİ KARTLARI
525002        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
52501          TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ
525010        TÜKETİCİ KREDİLERİ
525011        KREDİ KARTLARI
525012        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
530              ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - T.P.
53000          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
53001          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
53002          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
53003          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
53004          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
53005          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
531              ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.
53100          YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
53101          AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
53102          AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
53103          YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
53104          TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
53105          TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
532              ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – T.P.
53200          AÇIK
53201          TEMİNATLI
533              ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER – Y.P.
53300          AÇIK
53301          TEMİNATLI
534              ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - T.P.
53400          AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ
534000        TÜKETİCİ KREDİLERİ
534001        KREDİ KARTLARI
534002        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
53401          TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ
534010        TÜKETİCİ KREDİLERİ
534011        KREDİ KARTLARI
534012        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
535              ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.
53500          AÇIK FİNANSMAN KREDİLERİ
535000        TÜKETİCİ KREDİLERİ
535001        KREDİ KARTLARI
535002        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
53501          TEMİNATLI FİNANSMAN KREDİLERİ
535010        TÜKETİCİ KREDİLERİ
535011        KREDİ KARTLARI
535012        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
548              TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER - T.P.
549              TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.
570              BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - T.P.
571              BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - Y.P.
576              TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – T.P.
577              TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.
578              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.
580              MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - T.P.
58000          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
58001          SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN
58002          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN
581              MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - Y.P.
58100          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
58101          SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN
58102          VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN
582              FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – T.P.
583              FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – T.P.
592              ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER – T.P.
593              ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER – Y.P.
598              DİĞER ALINAN FAİZLER - T.P.
59800          GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
59809          DİĞER
599              DİĞER ALINAN FAİZLER - Y.P.
59900          GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
59909          DİĞER
6                  FİNANSMAN GİDERLERİ
 
622              YURT İÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.
62200          BANKALARDAN
62201          BANKA DIŞI MALİ KURUMLARDAN
62209          DİĞER KURULUŞLARDAN
623              YURT İÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.
62300          BANKALARDAN
62301          BANKA DIŞI MALİ KURUMLARDAN
62309          DİĞER KURULUŞLARDAN
624              YURT DIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.
625              YURT DIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.
630              İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - T.P.
631              İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.
642              FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER – T.P.
643              FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER – Y.P.
644              FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ - T.P.
645              FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ - Y.P.
650              ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - T.P.
651              ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - Y.P.
678              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.
698              VERİLEN DİĞER FAİZLER - T.P.
69800          GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
69899          DİĞER
699              VERİLEN DİĞER FAİZLER - Y.P.
69900          GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
69999          DİĞER
 
7                  FAALİYET DIŞI GELİRLER
 
700              İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE             KOMİSYONLAR – T.P.
701              İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE             KOMİSYONLAR –Y.P.
702              DİĞER FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.
703              DİĞER FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.
704              FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ – T.P.
705              FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ – Y.P.
720              FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - T.P.
721              FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR- Y.P.
746              TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE       KOMİSYONLAR - T.P.
747              TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE       KOMİSYONLAR - Y.P.
750              SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI - T.P.
751              SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI - Y.P.
752              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.
753              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.
754              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.
755              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.
771              KAMBİYO KÂRLARI - Y.P.
77100          ARBİTRAJ KÂRLARI
77101          EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME KÂRLARI
77110          KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME KÂRLARI
77111          DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞLARI
77112          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI
77113          DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI
77199          DİĞER
774              BİRLEŞME GELİRLERİ – T.P.
775              BİRLEŞME GELİRLERİ – Y.P.
778              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.
780              ALINAN KÂR PAYLARI - T.P.
78000          İŞTİRAKLERDEN
78001          BAĞLI ORTAKLIKLARDAN
78002          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
78004          SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN
78009          DİĞER YATIRIMLARDAN
781              ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.
78100          İŞTİRAKLERDEN
78101          BAĞLI ORTAKLIKLARDAN
78102          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
78103          SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN
78109          DİĞER YATIRIMLARDAN
790              DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER – T.P.
79000          AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
79001          FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER
79002          FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER
79003          GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
79099          DİĞER
791              DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER - Y.P.
79100          AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
79101          FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER
79102          FAALİYET KİRALAMASI İŞLEMLERİNDEN DİĞER GELİRLER
79103          GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
79199          DİĞER
792              OLAĞANÜSTÜ GELİRLER - T.P.
793              OLAĞANÜSTÜ GELİRLER-Y.P.
794              ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – T.P.
795              ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – Y.P.
796              ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – T.P.
797              ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – Y.P.
798              PARASAL POZİSYON KÂRI - T.P.
 
8                  FAALİYET GİDERLERİ VE DİĞER GİDERLER
 
810              PERSONEL GİDERLERİ - T.P.
811              PERSONEL GİDERLERİ – YP
820              KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - T.P.
82000          ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ
82001          KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - (DÖNEM SONUNDA HESAPLANAN)
82002          VERGİ KARŞILIĞI
82003          DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
820030        MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
8200300      GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
8200301      SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
820031        İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ
8200310      İŞTİRAKLER
8200311      BAĞLI ORTAKLIKLAR
8200312      İŞ ORTAKLIKLARI
8200313      VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER
820033        KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ
820035        MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ
820039        DİĞER
82005          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ
820050        MADDİ DURAN VARLIKLAR
820051        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
8200510      ŞEREFİYE
8200519      DİĞER
820053        SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
821              KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - Y.P.
82100          ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ
82101          KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - (DÖNEM SONUNDA HESAPLANAN)
82102          VERGİ KARŞILIĞI
82103          DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
821030        MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
8210300      GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
8210301      SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
821031        İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ
8210310      İŞTİRAKLER
8210311      BAĞLI ORTAKLIKLAR
8210312      İŞ ORTAKLIKLARI
8210313      VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER
821033        KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ
821035        MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ
821039        DİĞER
82105          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ
821050        MADDİ DURAN VARLIKLAR
821051        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
8210510      ŞEREFİYE
8210519      DİĞER
821053        SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
830              VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - T.P.
83000          ÖDENECEKVERGİLER
83001          ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR
83002          ÖDENECEK PRİMLER
83009          DİĞER
831              VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - Y.P.
840              VERİLEN KOMİSYONLAR VE ÜCRETLER – T.P.
841              VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER - Y.P.
850              AMORTİSMAN GİDERİ - T.P.
851              AMORTİSMAN GİDERİ - Y.P.
861              KAMBİYO ZARARLARI - Y.P.
86100          ARBİTRAJ ZARARLARI
86101          EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI
86110          KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI
86111          DÖVİZE ENDEKSLİ FİNANSMAN KREDİLERİ ANAPARA KUR AZALIŞLARI
86112          FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI
86113          DÖVİZE ENDEKSLİ FAKTORİNG ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI
86199          DİĞER
862              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.
863              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.
870              SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - T.P.
871              SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - Y.P.
872              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.
873              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.
874              BİRLEŞME GİDERLERİ – T.P.
875              BİRLEŞME GİDERLERİ – Y.P.
878              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - T.P.
880              DİĞER İŞLETME GİDERLERİ - T.P.
88000          KİRALAMA GİDERLERİ
880000        FAALİYET KİRALAMASI GİDERLERİ
880009        DİĞER
88001          ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
88009          DİĞER
881              DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – Y.P.
88100          KİRALAMA GİDERLERİ
881000        FAALİYET KİRALAMASI GİDERLERİ
881009        DİĞER
88101          ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
88109          DİĞER
882              DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - T.P.
88200          KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ
88207          GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
88299          DİĞER
883              DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – Y.P.
88300          KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ
88307          GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
88399          DİĞER
890              OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - T.P.
891              OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - Y.P.
894              ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – T.P.
895              ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – Y.P.
896              ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – T.P.
897              ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – Y.P.
898              PARASAL POZİSYON ZARARI - T.P.
 
9                  BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
                   
900              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.
901              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR- Y.P.            
902              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.               
903              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR- Y.P.
904              KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.
905              KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.
906              KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR- T.P.
907              KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.
908              TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - T.P.
909              TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN ALACAKLAR - Y.P.
910              TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - T.P.
911              TAKİPTEKİ FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA TUTARLARINDAN BORÇLAR - Y.P.
914              TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.
915              TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN ALACAKLAR- Y.P.
916              TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR - T.P.
917              TAKİPTEKİ KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİNDEN BORÇLAR- Y.P.
918              KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.
919              KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.
920              KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.
921              KAZANILMIŞ YATIRIM İNDİRİMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.
924              ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR- T.P.
925              ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR- Y.P.
926              ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLAR- T.P.
927              ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLAR- Y.P.
934              VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR - T.P.
935              VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR - Y.P.
936              VERİLEN TEMİNATLARDAN BORÇLAR - T.P.
937              VERİLEN TEMİNATLARDAN BORÇLAR - Y.P.
944              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN                 ALACAKLAR – T.P.
94400          GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
944000        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
944001        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
944002        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
944003        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
944004        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
944005        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
944006        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9440061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9440062      ALICI (LEHDAR) TARAF
944007        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9440071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9440072      ALICI (LEHDAR) TARAF
944018        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
944019        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
94410          NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
944100        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
944101        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
944102        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
944103        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
944104        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
944105        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
944106        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9441061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9441062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
944107        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9441071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9441072      ALICI (LEHDAR) TARAF
944118        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
944119        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
94420          YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
944200        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
944201        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
944202        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
944203        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
944204        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
944205        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
944206        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9442061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9442062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
944207        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9442071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9442072      ALICI (LEHDAR) TARAF
944218        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
944219        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
945              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN                 ALACAKLAR – Y.P.
94500          GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
945000        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
945001        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
945002        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
945003        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
945004        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
945005        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
945006        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9450061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9450062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
945007        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9450071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9450072      ALICI (LEHDAR) TARAF
945018        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
945019        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
94510          NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
945100        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
945101        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
945102        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
945103        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
945104        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
945105        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
945106        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9451061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9451062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
945107        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9451071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9451072      ALICI (LEHDAR) TARAF
945118        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
945119        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
94520          YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
945200        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
945201        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
945202        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
945203        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
945204        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
945205        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
945206        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9452061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9452062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
945207        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9452071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9452072      ALICI (LEHDAR) TARAF
945218        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
945219        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
946              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN                 BORÇLAR – T.P.
94600          GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
946000        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
946001        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
946002        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
946003        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
946004        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
946005        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
946006        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9460061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9460062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
946007        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9460071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9460072      ALICI (LEHDAR) TARAF
946018        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
946019        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
94610          NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
946100        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
946101        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
946102        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
946103        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
946104        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
946105        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
946106        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9461061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9451062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
946107        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9461071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9461072      ALICI (LEHDAR) TARAF
946118        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
946119        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
94620          YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
946200        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
946201        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
946202        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
946203        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
946204        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
946205        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
946206        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9462061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9462062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
946207        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9462071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9462072      ALICI (LEHDAR) TARAF
946218        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
946219        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
947              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN                 BORÇLAR – Y.P.
94700          GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
947000        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
947001        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
947002        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
947003        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
947004        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
947005        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
947006        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9470061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9470062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
947007        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9470071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9470072      ALICI (LEHDAR) TARAF
947018        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
947019        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
94710          NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
947100        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
947101        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
947102        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
947103        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
947104        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
947105        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
947106        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9471061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9471062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
947107        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9471071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9471072      ALICI (LEHDAR) TARAF
947118        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
947119        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
94720          YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
947200        VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
947201        VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
947202        SWAP ALIM İŞLEMLERİ
947203        SWAP SATIM İŞLEMLERİ
947204        FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
947205        FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
947206        OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
9472061      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9472062      ALICI (LEHDAR) TARAF            
947207        OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
9472071      SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
9472072      ALICI (LEHDAR) TARAF
947218        DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
947219        DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
950              RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.
95000          KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
950000        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9500000      ALACAK TUTARI
9500001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950001        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9500010      ALACAK TUTARI
9500011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950002        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9500020      ALACAK TUTARI
9500021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950003        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9500030      ALACAK TUTARI
9500031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950004        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9500040      ALACAK TUTARI
9500041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950005        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9500050      ALACAK TUTARI
9500051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95002          ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
950020        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9500200      ALACAK TUTARI
9500201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950021        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9500210      ALACAK TUTARI
9500211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950022        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9500220      ALACAK TUTARI
9500221      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950023        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9500230      ALACAK TUTARI
9500231      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950024        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9500240      ALACAK TUTARI
9500241      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950025        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9500250      ALACAK TUTARI
9500251      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95010          KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI
950100        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9501000      ALACAK TUTARI
9501001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950101        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9501010      ALACAK TUTARI
9501011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950102        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9501020      ALACAK TUTARI
9501021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950103        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9501030      ALACAK TUTARI
9501031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950104        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9501040      ALACAK TUTARI
9501041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950105        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9501050      ALACAK TUTARI
9501051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95012          KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
950120        AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9501200      ALACAK TUTARI
9501201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950121        TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9501210      ALACAK TUTARI
9501211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95030          ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI
950300        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9503000      ALACAK TUTARI
9503001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950301        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9503010      ALACAK TUTARI
9503011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950302        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9503020      ALACAK TUTARI
9503021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950303        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9503030      ALACAK TUTARI
9503031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950304        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9503040      ALACAK TUTARI
9503041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950305        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9503050      ALACAK TUTARI
9503051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95032          ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
950320        AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9503200      ALACAK TUTARI
9503201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
950321        TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9503210      ALACAK TUTARI
9503211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951              RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR -                        Y.P.
95100          KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
951000        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9510000      ALACAK TUTARI
9510001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951001        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9510010      ALACAK TUTARI
9510011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951002        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9510020      ALACAK TUTARI
9510021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951003        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9510030      ALACAK TUTARI
9510031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951004        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9510040      ALACAK TUTARI
9510041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951005        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9510050      ALACAK TUTARI
9510051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95102          ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
951020        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9510200      ALACAK TUTARI
9510201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951021        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9510210      ALACAK TUTARI
9510211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951022        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9510220      ALACAK TUTARI
9510221      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951023        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9510230      ALACAK TUTARI
9510231      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951024        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9510240      ALACAK TUTARI
9510241      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951025        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9510250      ALACAK TUTARI
9510251      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95110          KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI T.P.
951100        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9511000      ALACAK TUTARI
9511001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951101        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9511010      ALACAK TUTARI
9511011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951102        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9511020      ALACAK TUTARI
9511021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951103        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9511030      ALACAK TUTARI
9511031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951104        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9511040      ALACAK TUTARI
9511041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951105        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9511050      ALACAK TUTARI
9511051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95112          KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
951120        AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9511200      ALACAK TUTARI
9511201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951121        TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9511210      ALACAK TUTARI
9511211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95130          ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI
951300        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9513000      ALACAK TUTARI
9513001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951301        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9513010      ALACAK TUTARI
9513011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951302        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9513020      ALACAK TUTARI
9513021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951303        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9513030      ALACAK TUTARI
9513031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951304        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9513040      ALACAK TUTARI
9513041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951305        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9513050      ALACAK TUTARI
9513051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95132          ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
951320        AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9513200      ALACAK TUTARI
9513201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
951321        TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9513210      ALACAK TUTARI
9513211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
952              RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.
953              RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.
954              RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.
95400          KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
954000        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9540000      ALACAK TUTARI
9540001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954001        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9540010      ALACAK TUTARI
9540011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954002        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9540020      ALACAK TUTARI
9540021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954003        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9540030      ALACAK TUTARI
9540031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954004        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9540040      ALACAK TUTARI
9540041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954005        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9540050      ALACAK TUTARI
9540051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95402          ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
954020        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9540200      ALACAK TUTARI
9540201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954021        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9540210      ALACAK TUTARI
9540211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954022        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9540220      ALACAK TUTARI
9540221      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954023        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9540230      ALACAK TUTARI
9540231      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954024        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9540240      ALACAK TUTARI
9540241      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954025        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9540250      ALACAK TUTARI
9540251      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95410          KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI
954100        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9541000      ALACAK TUTARI
9541001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954101        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9541010      ALACAK TUTARI
9541011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954102        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9541020      ALACAK TUTARI
9541021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954103        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9541030      ALACAK TUTARI
9541031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954104        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9541040      ALACAK TUTARI
9541041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954105        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9541050      ALACAK TUTARI
9541051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95412          KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
954120        AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9541200      ALACAK TUTARI
9541201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954121        TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9541210      ALACAK TUTARI
9541211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95430          ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI
954300        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9543000      ALACAK TUTARI
9543001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954301        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9543010      ALACAK TUTARI
9543011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954302        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9543020      ALACAK TUTARI
9543021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954303        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9543030      ALACAK TUTARI
9543031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954304        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9543040      ALACAK TUTARI
9543041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954305        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9543050      ALACAK TUTARI
9543051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95432          ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
954320        AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9543200      ALACAK TUTARI
9543201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
954321        TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9543210      ALACAK TUTARI
9543211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955              RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.
95500          KISA VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
955000        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9550000      ALACAK TUTARI
9550001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955001        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9550010      ALACAK TUTARI
9550011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955002        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9550020      ALACAK TUTARI
9550021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955003        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9550030      ALACAK TUTARI
9550031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955004        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9550040      ALACAK TUTARI
9550041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955005        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9550050      ALACAK TUTARI
9550051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95502          ORTA VE UZUN VADELİ İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
955020        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9550200      ALACAK TUTARI
9550201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955021        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9550210      ALACAK TUTARI
9550211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955022        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9550220      ALACAK TUTARI
9550221      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955023        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9550230      ALACAK TUTARI
9550231      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955024        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9550240      ALACAK TUTARI
9550241      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955025        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9550250      ALACAK TUTARI
9550251      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95510          KISA VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI
955100        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9551000      ALACAK TUTARI
9551001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955101        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9551010      ALACAK TUTARI
9551011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955102        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9551020      ALACAK TUTARI
9551021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955103        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9551030      ALACAK TUTARI
9551031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955104        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9551040      ALACAK TUTARI
9551041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955105        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9551050      ALACAK TUTARI
9551051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95512          KISA VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
955120        AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9551200      ALACAK TUTARI
9551201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955121        TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9551210      ALACAK TUTARI
9551211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95530          ORTA VE UZUN VADELİ FAKTORİNG ALACAKLARI
955300        YURT İÇİ AÇIK FAKTORİNG ALACAKLARI
9553000      ALACAK TUTARI
9553001      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955301        AÇIK İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9553010      ALACAK TUTARI
9553011      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955302        AÇIK İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9553020      ALACAK TUTARI
9553021      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955303        YURT İÇİ TEMİNATLI FAKTORİNG ALACAKLARI
9553030      ALACAK TUTARI
9553031      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955304        TEMİNATLI İHRACAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9553040      ALACAK TUTARI
9553041      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955305        TEMİNATLI İTHALAT FAKTORİNG ALACAKLARI
9553050      ALACAK TUTARI
9553051      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
95532          ORTA VE UZUN VADELİ MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
955320        AÇIK MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9553200      ALACAK TUTARI
9553201      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
955321        TEMİNATLI MALİ SEKTÖRDEN FAKTORİNG ALACAKLARI
9553210      ALACAK TUTARI
9553211      ÖN ÖDEME TUTARI (-)
956              RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.
957              RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.
964              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – T.P.
96400          VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
96401          VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
96402          SWAP ALIM İŞLEMLERİ
96403          SWAP SATIM İŞLEMLERİ
96404          FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
96405          FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
96406          OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
964061        SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
964062        ALICI (LEHDAR) TARAF            
96407          OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
964071        SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
964072        ALICI (LEHDAR) TARAF
96418          DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
96419          DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
965              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – Y.P.
96500          VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
96501          VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
96502          SWAP ALIM İŞLEMLERİ
96503          SWAP SATIM İŞLEMLERİ
96504          FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
96505          FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
96506          OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
965061        SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
965062        ALICI (LEHDAR) TARAF            
96507          OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
965071        SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
965072        ALICI (LEHDAR) TARAF
96518          DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
96519          DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
966              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – T.P.
96600          VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
96601          VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
96602          SWAP ALIM İŞLEMLERİ
96603          SWAP SATIM İŞLEMLERİ
96604          FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
96605          FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
96606          OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
966061        SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
966062        ALICI (LEHDAR) TARAF            
96607          OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
966071        SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
966072        ALICI (LEHDAR) TARAF
96618          DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
96619          DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
967              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR – Y.P.
96700          VADELİ ALIM İŞLEMLERİ         
96701          VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
96702          SWAP ALIM İŞLEMLERİ
96703          SWAP SATIM İŞLEMLERİ
96704          FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
96705          FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
96706          OPSİYON ALIM İŞLEMLERİ
967061        SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
967062        ALICI (LEHDAR) TARAF            
96707          OPSİYON SATIM İŞLEMLERİ
967071        SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
967072        ALICI (LEHDAR) TARAF
96718          DİĞER ALIM İŞLEMLERİ
96719          DİĞER SATIM İŞLEMLERİ
975              DÖVİZE ENDEKSLİ ANA FAALİYET ALACAKLARINDAN ALACAKLAR - Y.P.
977              DÖVİZE ENDEKSLİ ANA FAALİYET ALACAKLARINDAN BORÇLAR - Y.P.
978              TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR - T.P.
979              TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR - Y.P.
980              TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - T.P.
                    CAYILAMAZ TAAHHÜTLER
98000          VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİ
98002          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ
98003          KULLANDIRMA GARANTİLİ FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİS TAAHHÜTLERİ
98010          KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİ
98011          KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI             TAAHHÜTLERİ
98049          DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER
                    CAYILABİLİR TAAHHÜTLER
98050          CAYILABİLİR FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİSİ TAAHHÜTLERİ
98058          FİNANSAL KİRALAMA TAAHHÜTLERİ
98059          FAALİYET KİRALAMASI TAAHHÜTLERİ
98099          DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLER
981              TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - Y.P.       
                    CAYILAMAZ TAAHHÜTLER
98100          VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİ
98102          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ
98103          KULLANDIRMA GARANTİLİ FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİS TAAHHÜTLERİ
98110          KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİ
98111          KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI             TAAHHÜTLERİ
98149          DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER
                    CAYILABİLİR TAAHHÜTLER
98150          CAYILABİLİR FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİSİ TAAHHÜTLERİ
98158          FİNANSAL KİRALAMA TAAHHÜTLERİ
98159          FAALİYET KİRALAMASI TAAHHÜTLERİ
98199          DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLER
982              EMANET KIYMETLER - T.P.
98200          TAHSİLE ALINAN ÇEKLER
982001        PORTFÖYDEKİ ÇEKLER
982002        BANKALARDAKİ ÇEKLER
982003        İADE EDİLEN ÇEKLER
982004        KARŞILIKSIZ ÇEKLER
98201          TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER
982011        PORTFÖYDEKİ SENETLER
982012        BANKALARDAKİ SENETLER
982013        İADE EDİLEN SENETLER
982014        KARŞILIKSIZ SENETLER
98209          DİĞER EMANET KIYMETLER
983              EMANET KIYMETLER – Y.P.
98300          TAHSİLE ALINAN ÇEKLER
983001        PORTFÖYDEKİ ÇEKLER
983002        BANKALARDAKİ ÇEKLER
983003        İADE EDİLEN ÇEKLER
983004        KARŞILIKSIZ ÇEKLER
98301          TAHSİLE ALINAN TİCARİ SENETLER
983011        PORTFÖYDEKİ SENETLER
983012        BANKALARDAKİ SENETLER
983013        İADE EDİLEN SENETLER
983014        KARŞILIKSIZ SENETLER
98309          DİĞER EMANET KIYMETLER
984              EMANET BIRAKANLAR - T.P.
985              EMANET BIRAKANLAR - Y.P.
996              DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – T.P.
997              DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR – Y.P.
998              DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN BORÇLAR – T.P.
999              DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN BORÇLAR – Y.P.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Tekdüzen Hesap Planı İzahnamesi
 
             Tekdüzen hesap planı izahnamesi
 
             MADDE 11 – (1) Tekdüzen Hesap Planı İzahnamesinde yer alan hesaplar, gruplar, defteri kebir ve gerekli görüldüğü hallerde yardımcı ve alt hesaplar bazında açıklanır. Türk parası hesapların açıklamaları, yabancı paranın esas alınması kaydıyla yabancı para hesaplar için de geçerlidir.
 
             (2) Söz konusu açıklamalar, ilgili hesapların işleyişini daha iyi anlamaya yönelik olup, muhasebe ve finansal tablo ilkeleri ile muhasebe standartlarına aykırılık teşkil etmez.
 
             (3) Tekdüzen hesap planı izahnamesi aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.
 
0                  DÖNEN DEĞERLER
 
010              KASA
 
             Kasa mevcudu yalnızca Türk parası değerlerden oluşur. Kasaya girişler hesaba borç, kasadan çıkışlar ise alacak olarak kaydedilir. Bu hesap aktif nitelikli olup, bakiyesi Türk parası mevcudunu gösterir.
 
011              EFEKTİF DEPOSU
 
             Alım satım konusu yapılan yabancı paraların sabit fiyat üzerinden kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Satın alınan veya yatırılan efektifler türlerine göre açılan ilgili yardımcı föylere borç, satışı yapılan veya çekilen efektifler de türlerine göre açılan ilgili yardımcı föylere alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak bakiyesi Türk parasına dönüştürülür.
 
012              YOLDAKİ PARALAR – TÜRK PARASI
 
             Şirket şubelerinin, genel müdürlük ile veya kendi aralarında yaptıkları grup nakilleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer bankalar aracılığıyla gönderdikleri havaleler ile çıkardıkları Türk parası grupların kaydedildiği bir hesaptır. Grubun çıkarılış şekline göre ayrı yardımcı hesaplarda izlenen bu hesap aktif nitelikli olup, grubu çıkaran şubece kullanılır.
 
013              YOLDAKİ PARALAR - YABANCI PARA
 
             012 Yoldaki Paralar – T.P. hesabı için yapılan açıklama, Türk parası yerine yabancı paranın esas alınması kaydıyla, bu hesap için de geçerlidir. Kıymetli maden cinsinden grup nakilleri de bu hesapta izlenir.
 
019              KIYMETLİ MADENLER - YABANCI PARA
 
             Şirketlerce edinilen basılı ve külçe halindeki kıymetli madenler gram olarak bu hesapta izlenir ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değer farkları bu hesaba karşılık 771 Kambiyo Kârları – Y.P. ya da 861 Kambiyo Zararları – Y.P. hesabına alınır. Söz konusu varlıkların satışından doğan kâr/zarar da aynı hesaplarda izlenir.
 
022              YURTİÇİ BANKALAR - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin bankalara ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlara yatırdıkları Türk parası mevduat ile anılan kurum ve kuruluşlarla yapılan işlemlerden doğan borç ve alacakların kaydına özgü bir hesaptır. Aktif nitelikli bu hesap, vadesiz ve vadeli oluşuna göre, ayrı yardımcı hesaplardan oluşur ve her banka şubesinin hesapları ayrı yardımcı föylerde izlenir. Bankalardan ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili kuruluşlardan ay sonlarında gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanması gereklidir. Niteliği tespit edilemeyen farklar için bakiye eşitliğinin sağlanması amacıyla aracı ve geçici hesaplar kullanılmamalıdır. Hesap bakiyesi, şirketlerin bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlar nezdindeki mevcut Türk parası mevduatının miktarını gösterir.
 
024              YURTDIŞI BANKALAR - TÜRK PARASI
 
             Hesaba yurtdışındaki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar nezdinde Türk parası üzerinden yapılan vadeli ve vadesiz işlemler kaydedilecektir. Hesabın bakiyesi şirketlerin yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk parası alacağını gösterir. Yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki Türk parası mevcutlar, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde şirketin tamamen serbest tasarrufunda bulunması durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir. 022 Yurtiçi Bankalar – T.P. hesabında belirtilen mutabakat gerekliliği bu hesap için de geçerlidir.
 
025              YURTDIŞI BANKALAR - YABANCI PARA
 
             Şirketler ile yabancı ülkelerdeki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlar arasındaki işlemleri gösteren efektif ve dövizler, kambiyo, çek ve havale bedelleri, iştira edilen çek ve senet bedelleri ile akreditif bedellerinin kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Bakiyesi şirketlerin yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardaki döviz alacağını gösterir.
 
             Yurtdışı bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluşlardan gelen hesap özetleriyle mutabakat sağlanması gereklidir.
 
026              YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI
 
             Türkiye'de kurulu şirketlerin yurtdışındaki şubelerinden ve şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı şirketlerin ana merkez ile diğer ülkelerdeki şubelerinden olan Türk parası alacaklarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Türkiye’de şube şeklinde faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışındaki merkez ve diğer şubeleri nezdindeki Türk parası mevcutları, herhangi bir şekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde şirketlerin tamamen serbest tasarrufunda bulunması durumuna göre serbest veya serbest olmayan hesaplarda izlenir.
 
030              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde, alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler ve ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerlerin kaydedildiği bir hesaptır.
 
             Menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur. Bu hesapta izlenen menkul değerler gerçeğe uygun değer üzerinden hareket görür.
  
                    ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
 
             Alım satım amaçlı olarak elde tutulan menkul değerler 03000’dan 03009’a kadar olan yardımcı hesaplarda izlenir.
 
03009          ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
 
             Hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgeleri gibi sermayede payı temsil eden alım satım amaçlı menkul kıymetlerin değerlerinde, bu kıymetler için yapılan değerleme sonucu ortaya çıkan değer artış farkları bu hesaba borç, sonuç hesaplarına alacak kaydedilerek izlenir. Söz konusu menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise, azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve tekrar ilk mekanizma işlemeye başlar. Her menkul kıymete ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.
 
                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler 03010’dan 03019’a kadar olan yardımcı hesaplarda izlenir.
 
             İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan sermayede payı temsil eden menkul değerlerin değer artışları 03019 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflanan Menkul Değerler Değer Artış Hesabında izlenir. Değer artışları, 03009 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değer Artış Hesabı açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.
 
032              SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI
 
             Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler dışındaki bütün menkul değerler bu hesapta izlenir. Satılmaya hazır menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri halinde alacak kaydolunur.
 
             Satılmaya hazır menkul değerler, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları ilgili özkaynak kalemlerine intikal ettirilir. Satılmaya hazır menkul değerlerin etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden doğan farklar ise kâr/zarar ile ilişkilendirilir. Satılmaya hazır menkul değerlerin iskonto ve primleri, etkin faiz oranının hesaplanmasında dikkate alınarak faiz gelirinin bir parçası olarak gelir tablosuna yansıtılır.
 
             Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinden büyük olması halinde, gerçeğe uygun değer ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, itfa edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark ilgili gelir hesabının alacağına, gerçeğe uygun değer ve itfa edilmiş maliyet arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının alacağına kaydedilir.
 
             Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinden düşük ve elde etme maliyetinin üstünde olması halinde, itfa edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna ve ilgili gelir hesabının alacağına, itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının borcuna, 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına kaydedilir.
 
             Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinden düşük ve elde etme maliyetinin altında olması halinde, itfa edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna ve ilgili gelir hesabının alacağına, itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark 03801 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına, kalan tutar ise 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına kaydedilir.
 
             İtfa edilmiş maliyetin elde etme maliyetinden düşük, gerçeğe uygun değerin ise elde etme maliyetinin üstünde olması halinde, gerçeğe uygun değer ile elde etme maliyeti arasındaki fark 222011 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, gerçeğe uygun değer ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark ise 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının alacağına kaydedilir.
 
             İtfa edilmiş maliyetin ve gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinden düşük, gerçeğe uygun değerin itfa edilmiş maliyetin üstünde olması halinde, elde etme maliyeti ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, elde etme maliyeti ve gerçeğe uygun değer arasındaki fark 03801 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına, gerçeğe uygun değer ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının alacağına kaydedilir.
 
             İtfa edilmiş maliyetin ve gerçeğe uygun değerin elde etme maliyetinden düşük, gerçeğe uygun değerin itfa edilmiş maliyetin altında olması halinde, itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark 414031 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile itfa edilmiş maliyet arasındaki fark 8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının borcuna, elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark ise 03801 Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabının alacağına kaydedilir.
 
             Satılmaya hazır menkul değerlerin kalıcı değer azalışları, 038 Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı – T.P. hesabının açıklamasında belirtildiği şekilde muhasebeleştirilir.
 
033              SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA
 
             Bu hesap, dönem sonlarında ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre değerlemeye tabi tutularak bakiyesi Türk parasına dönüştürülür. Yabancı para satılmaya hazır menkul değerlerin kur farkları ve iskonto primleri gelir tablosuna yansıtılır.
 
038              MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – TÜRK PARASI
 
             Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden düşük olması halinde 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle değer düşüşü kayıtlara yansıtılır.
 
             Ancak sözkonusu kıymetlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının), daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde, öncelikle değer artışı ile ilgili olarak önceden yapılan kayıtların yeni değere göre düzeltilmesi gerekmekte olup, önceki değer artışının üzerinde bir değer kaybı varsa aradaki fark 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabına borç kaydedilerek gider yazılmalıdır. Değer artışı halinde önce sözkonusu kıymetin değer düşüş karşılıkları ters kayıtla gelire dönüştürülür. Karşılığı aşan tutarda değer artışları ise 03009 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler Değer Artış Hesabının açıklamasına göre muhasebeleştirilir.
 
             Satılmaya hazır menkul değerlerin kalıcı değer düşüş tutarları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, bu hesabın alacağına 820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle gider yazılır.
 
050              TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI
 
             Ters repo işlemlerinden kaynaklanan kısa vadeli alacaklar bu hesapta izlenir.
 
1                  ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
 
             Dövize endeksli ana faaliyet alacakları Türk parası hesaplarda izlenir. Söz konusu alacak tutarları dönem sonlarında dönemsellik ilkesi gereği cari kurlarla değerlenir ve değerleme sonucu ana parada kur hareketinden kaynaklanan olumlu farklar reeskont hesapları kullanılarak 771 Kambiyo Kârları - Y.P. hesabına gelir kaydedilir.
 
                    FAKTORİNG ALACAKLARI
 
             İskontolu faktoring alacakları 100, 101 Kısa Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. ile 102, 103 Orta ve Uzun Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. hesaplarında izlenir. Hesabın bakiyesi iskonto edilen Türk parası ve yabancı para faktoring alacaklarından henüz vadesi gelmemiş ve tahsil edilmemiş olanların tutarını gösterir.
 
             100, 101 Kısa Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. ve 102, 103 Orta ve Uzun Vadeli İskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. hesaplarında izlenen tutarlar ile müşteriye yapılan ödeme arasındaki fark 104, 105 İskontolu Faktoring Alacaklarından Kazanılmamış Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler 104, 105 İskontolu Faktoring Alacaklarından Kazanılmamış Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının borcuna ilgili faiz geliri hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.
 
             İskontolu faktoring alacakları dışında kalan diğer faktoring alacakları ilgili hesaplarda izlenir. 
 
             Faktoring işlemlerinin bilanço içi veya bilanço dışı hesaplarda izlenmesi ve bilanço dışı hesaplarda izlenen faktoring işlemlerinin hangi aşamada bilanço içi hesaplarda izleneceği hususlarında, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarında belirtilen tahakkuk esası ile muhasebeleştirme ve bilanço dışı bırakmaya ilişkin esaslar dikkate alınır.
 
                    FİNANSMAN KREDİLERİ
 
             Finansman kredileri ilgili finansman kredisi hesaplarında izlenir.
 
150              KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI
 
             Varlıkların finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer kiralama yöntemlerinden biriyle kiraya konu edilmesi durumunda, finansal kiralama sözleşmesine göre belirlenen taksitlendirilmiş toplam alacak tutarı ile faaliyet kiralamasının döneme isabet eden kısmı bu hesapta izlenir.
 
             Finansal kiralamanın dışında faaliyet kiralaması ile diğer kiralama türlerinin döneme isabet eden kısmı bu hesabın borcuna, 704 Faaliyet Kiralaması Gelirleri – T.P. hesabına alacak kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.
 
             Finansal kiralama yönteminde, kiralamaya konu varlığın maliyeti ile sözleşmeye göre taksitlendirilmiş toplam alacak tutarı arasındaki fark alacak karakterli 15001 Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-) hesabının alacağında izlenir. Dönemsellik ilkesi gereği finansal kiralama kira gelirleri bu hesabın borcuna, 582 Finansal Kiralama Gelirleri - T.P. hesabına alacak kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.
 
                    TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLAR
 
             Anapara, faiz veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren, doksan günden fazla geciken ancak bir yılı geçmeyen alacaklar "Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabında, bir yıldan fazla gecikmiş olan alacaklar "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesabında izlenir.
 
             "Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabında izlenen alacaklar ödemelerdeki gecikme süresine göre ilgili yardımcı hesaplara kaydedilir.
                    ÖZEL KARŞILIKLAR
 
             170 Tasfiye Olunacak Alacaklar – T.P. ve 176 Zarar Niteliğindeki Alacaklar -T.P. hesaplarında izlenen alacaklar için ayrılan özel karşılıklar bu hesapta izlenir. Hesaplar, Türk parası/yabancı para alacaklar üzerinden bir indirim kalemi olarak dikkate alınacak negatif aktif düzenleyici hesaplardır.
 
             Özel karşılıklar 180, 181 Özel Karşılıklar - T.P., Y.P. hesaplarında izlenir.         
 
             Yabancı para alacaklar için ayrılan özel karşılıklar tarihi kurlarla değerlenir.
 
2                  YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER
 
220              ANA FAALİYET ALACAKLARI FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI – TÜRK PARASI
 
             Finansman kredilerinin ve iskontolu faktoring alacakları dışındaki faktoring alacaklarının dönem kârını ilgilendirdiği halde henüz tahsil olunmamış faiz ve diğer gelirleri, tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarının alacağına, bu hesabın borcuna kaydedilir.
              
            Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş tüm finansman kredisi ve iskontolu faktoring alacakları dışındaki faktoring alacakları için, o dönemi ilgilendiren faizlerin ve diğer gelirlerin reeskontları yapılır ve bu hesaba borç, ilgili gelir hesaplarına alacak verilir.
 
             "Tasfiye Olunacak Alacaklar" ve "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesaplarında izlenen alacaklar için faiz ve gelir tahakkuku ve reeskontu yapılamaz. Daha önce yapılmış bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan tahakkuk ve reeskont tutarları, ilgili gelir hesabı aynı tutarda borçlandırılarak muhasebe kayıtları üzerinde ters kayıtla iptal edilir.
 
             Dövize endeksli finansman kredileri ve faktoring alacaklarında, değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
 
             Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiş dövize endeksli finansman kredileri ve faktoring alacaklarında, değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artışlar ilgili gelir hesaplarına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
 
222              DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI – TÜRK PARASI
 
             Dönem kârını ilgilendirdiği halde, henüz tahsil edilmemiş bulunan menkul değerler faiz gelir reeskontları ve diğer faiz ve gelir reeskontlarının döneme isabet eden bölümü bu hesabın borcunda, ilgili kâr/zarar hesabının alacağında gösterilir.
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçekleşen değer artışları bu hesapta izlenir. Teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında rayiç değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre sonuç hesaplarına veya özkaynak kalemlerine intikal ettirilir.
 
             Değerleme kurlarının başlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde dövize endeksli menkul değerlerin defter değerinde meydana gelen artışlar bu hesabın borcuna, ilgili kâr/zarar hesabının alacağına kaydedilir.
 
224              TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR – TÜRK PARASI
 
             Bilânço dışı hesaplarda izlenen türev finansal araçların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve varlık oluşturan farklar aktif nitelikli bu hesapta izlenir. Bu hesaba kaydedilen değerleme farkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde ilgisine göre ilgili gelir veya özkaynak hesabı ile ilişkilendirilir.
  
226              KİRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR – TÜRK PARASI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihten kiralama süresinin başlangıcına kadar olan sürede kiralama işlemi için üstlenilen maliyetler bu hesapta izlenir. Kiralama süresinin başlangıcıyla birlikte ilgili tutarlar bu hesaptan 150 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - T.P. hesabına aktarılır.
 
228              KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN VERİLEN AVANSLAR – TÜRK PARASI
 
             Kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihten kiralama süresinin başlangıcına kadar olan sürede kiralama işlemleri için satıcı firmalara ödenen tutarlar bu hesapta izlenir. Kiralama süresinin başlangıcıyla birlikte ilgili tutarlar bu hesaptan 150 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - T.P. hesabına aktarılır.
 
238              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI 
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık olarak sınıflandırılan varlıklar bu hesapta izlenir.
 
240              İŞTİRAKLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin, sermaye veya yönetim kontrolü bulunmamakla birlikte, üzerlerinde önemli etkinliğe sahip oldukları ortaklıklarındaki paylarının kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap hisse alış bedeli ile kaydedilir. Bedelsiz alınan hisse senetleri ile değerleme artışları bu hesaba kaydedilir.
 
             Değerleme Artışı Hesabı: İştiraklerin değer artış farkları bu hesaba borç, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına alacak yazılarak izlenir. İştirak hisselerinin değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve değer artışları yukarıda belirtildiği şekilde kaydedilir. Her iştirake ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.
 
             Bu şekilde değerlenen iştirakin satılması halinde, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına kaydedilen değer artışı, bu hesapla karşılıklı olarak kapatılır, satış işleminden doğan kâr veya zarar ilgili hesaplara yansıtılır.
 
242              BAĞLI ORTAKLIKLAR - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin, sermayesi veya yönetimi üzerinde kontrol gücüne sahip bulundukları ortaklıklarındaki paylarının kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap hisse alış bedeli ile kaydedilir. Bedelsiz alınan hisse senetleri ile değerleme artışları bu hesaba kaydedilir.
 
             Değerleme Artışı Hesabı: Bağlı ortaklıkların değer artış farkları bu hesaba borç, 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına alacak yazılarak izlenir. Bağlı ortaklığın sermaye paylarının değerlenmiş tutarlarında (fiyatlarında) azalma meydana gelmesi halinde ise azalma tutarına ilişkin olarak yukarıdaki kaydın tersi yapılır. Hesap bakiyesini aşan tutarda değer düşüşleri için değer düşüş karşılığı ayrılır. Tekrar değer artışı halinde önce gider yazılan tutar ters kayıtla gelire dönüştürülür ve değer artışları yukarıda belirtildiği şekilde kaydedilir. Her bağlı ortaklığın sermaye paylarına ilişkin değerleme işlemi bu hesapta ayrı ayrı takip edilir.
 
             Bu şekilde değerlenen bağlı ortaklığın sermaye paylarının satılması halinde 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına kaydedilen değer artışı, bu hesapla karşılıklı olarak kapatılır, satış işleminden doğan kâr veya zarar ilgili hesaplara yansıtılır.
 
244              VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER – TÜRK PARASI
 
             Yatırım amaçlı menkul kıymetlerin ve mülkiyeti şirkette kalmak kaydıyla teminata verilen ve bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır. Hesap dönem sonları itibarıyla etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetiyle değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları sonuç hesaplarına intikal ettirilir.
 
246              İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)- TÜRK PARASI
 
             İştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarının değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde değer düşüşü 414030 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarından hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle muhasebeleştirilir. Bu ortaklıklara ilişkin kalıcı değer azalışları ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesabın alacağına ilgili gider hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle gider yazılır.
 
             Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının) elde etme maliyetlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde ilgili gider hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle değer düşüşü kayıtlara yansıtılır. Ancak sözkonusu kıymetlerin değerlenmiş tutarlarının (fiyatlarının), daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması halinde, öncelikle değer artışı ile ilgili olarak önceden yapılan kayıtların yeni değere göre düzeltilmesi gerekmekte olup, önceki değer artışının üzerinde bir değer kaybı varsa aradaki fark ilgili gider hesabına borç kaydedilerek gider yazılmalıdır.
 
             Değer artışı halinde, önce sözkonusu iştirak/bağlı ortaklık/iş ortaklığı/vadeye kadar elde tutulacak menkul değer için ayrılan değer düşüş karşılıkları ters kayıtla gelire dönüştürülür. Karşılığı aşan tutarda değer artışları için ise 240 ve 242 numaralı hesapların altında yer alan "Değer Artışı" hesap açıklamasından yararlanılır.
 
248              İŞ ORTAKLIKLARI – TÜRK PARASI
 
             İş ortaklıkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesapta izlenir.
 
250              MENKULLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerce finansal kiralama yoluyla edinilen menkuller ile şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmek için satın aldıkları kasalar, büro makineleri, mobilya, mefruşat, nakil vasıtaları ve diğer menkul eşya ile ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yapılacak yeniden değerleme sonucu menkullerde doğan değer artışları ve alımı yapılmış ancak henüz kullanım için dağıtımı yapılmamış stok menkullerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır.
 
             Menkuller hesabında kayıtlı demirbaşlar ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde amortismana tabi tutulur.
 
             Amortisman süresi sonunda demirbaşlar halen kullanılır durumda iseler, "Menkuller" hesabında takip edilmeye devam olunur. Demirbaşlar ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre kayıtlardan çıkarılır.
 
             Faaliyet kiralaması yöntemi ile kiralamaya konu edilen menkuller 25021 Faaliyet Kiralaması Konusu Menkuller yardımcı hesabında izlenir.
 
251              MENKULLER - YABANCI PARA
 
             Yurtdışında döviz ödemek suretiyle iktisap edilen ve yurtdışı birimin aktifine kayıtlı menkullerin kaydolunduğu bir hesaptır.
  
252              GAYRİMENKULLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin finansal kiralama yoluyla edindikleri gayrimenkullerin, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla satın aldıkları binaların, aynı amaç için satın aldıkları arsalar ve araziler ile bunlar üzerindeki inşa halindeki binalar için yatırdıkları paraların, özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak inşaat ve ticaret veya işletmecilik amacıyla edindikleri gayrimenkul maliyet bedellerinin ve gayrimenkullerin ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır.
 
             Kiracı durumunda olan şirketlerce, finansal kiralama sözleşmesi sona erdiğinde edinilen gayrimenkuller, 25220 Finansal Kiralamayla Edinilen Gayrimenkuller hesabından 25200 Kullanım İçin hesabına aktarılır.
 
             252000 Binalar hesabında kayıtlı gayrimenkuller, dönem sonlarında ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre amortismana tabi tutulur.
 
             Faaliyet kiralamasına konu edilen gayrimenkuller 25221 Faaliyet Kiralaması Konusu Gayrimenkuller yardımcı hesabında izlenir.
 
253              GAYRİMENKULLER - YABANCI PARA
 
             Yurtdışında döviz ödemek suretiyle iktisap edilen ve yurtdışı birimin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin kaydolunduğu bir hesaptır.
 
254              ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - TÜRK PARASI
 
             Kira ile tutulmuş olan gayrimenkulleri genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan harcamalarla faaliyetin yapılması için meydana getirilen tesisata ait harcamalar bu hesaba kaydedilir. Hesap aktif niteliklidir. Yapılan harcamalar kira süresi içinde eşit tutarlarla itfa edilir. Kira süresinin belli olmaması veya beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıl olarak kabul edilir.
 
256              BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR – (-) TÜRK PARASI
 
             Bilançoların aktifinde yer alan ve bir yıldan fazla kullanılan, yıpranan ve değer kaybına uğrayan menkul ve gayrimenkuller ile maddi olmayan duran varlıkların itfa edilmelerini sağlamak üzere döneme ait amortisman giderlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve aktifteki azalmayı ifade eden negatif düzenleyici bir hesaptır.
 
258              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması ya da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderler bu hesaba kaydedilir. Aktif nitelikli bir hesaptır. Yukarıda belirtilen giderlerin aktifleştirilmesi ve değerlemesi ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yapılır.
 
             Şirketlerin kiraladığı bir yerin şeref ve önemine karşılık, herhangi bir maddi varlık edinmeksizin, yapılan ödeme ile devir ve satın aldığı bir şirkete ödediği bedelin satın alınan şirketin özvarlığından fazla olan kısmı bu hesapta izlenir.
 
260              PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin, vergi mevzuatı gereği, menkul sermaye iradı, gelir vergisi ve fon payı, geçici vergi gibi peşin ödedikleri ve dönem sonlarında ödenecek vergilerden mahsup edecekleri vergiler bu hesapta izlenir.
 
262              ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – TÜRK PARASI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca oluşturulan ertelenmiş vergi varlıklarının kaydedilmesine özgü bir hesaptır.
 
             Hesap, 794 Ertelenmiş Vergi Varlığı Gelirleri – T.P. ve 894 Ertelenmiş Vergi Varlığı Giderleri– T.P. hesapları ile birlikte çalışır. Ertelenmiş vergi varlığı hesaplandığında bu hesabın borcuna, 794 Ertelenmiş Vergi Varlığı Gelirleri – T.P. hesabının alacağına kaydedilir. Cari yıla ilişkin vergi tutarı, sonraki dönemlerde vergi varlığından indirilirken, 894 Ertelenmiş Vergi Varlığı Giderleri – T.P. hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir. Özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklara ilişkin ertelenmiş vergi varlığı tutarları ise ilgili özkaynak hesabıyla ilişkilendirilir.
 
             Ertelenmiş vergi varlık ve borçları netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.
 
264              DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI – (-) TÜRK PARASI
 
             Duran varlıklardaki değer düşüşleri, 82005 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri yardımcı hesabına borç, bu hesaba alacak kaydı yapılarak kayıtlara yansıtılır. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların defter değerinin elde etme maliyetinin altına düşmesine yol açan değer düşüşleri de bu hesapta izlenir.
 
270              AYNİYAT MEVCUDU – TÜRK PARASI
 
             Hizmetlerin yürütülebilmesi için satın alınıp ihtiyaç halinde kullanılmak üzere stok olarak elde bulundurulan basılı kâğıt, kırtasiye ve büro levazımı, damga pulu, posta pulu ve diğer kıymetlerin takibi için açılan bu hesap aktif niteliklidir.
 
272              AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI
 
             İştirak, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları bu hesapta izlenir. Hesap, 274 Aktiflerimizin Vadeli Satışından Kazanılmamış Gelirler hesabı ile netleştirilerek finansal tablolara yansıtılır.
 
             Şirketlerin herhangi bir alacağının temlik edilmesi neticesinde oluşan alacaklar da bu hesapta izlenir.
 
274              AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin iştirak, bağlı ortaklık, iş ortaklığı, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ile menkul ve gayrimenkullerinin vadeli satışından doğan toplam alacak tutarları ile bu varlıkların maliyet bedeli arasındaki fark bu hesabın alacağında izlenir. Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler bu hesabın borcuna, 79000 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır.
 
278              MUHTELİF ALACAKLAR - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin diğer alacak veya varlık hesaplarında izlenmesi uygun olmayan sair alacakları bu hesapta izlenir. Bu kapsamda, şirketin herhangi bir alacağının ifası için edindiği çek ve kambiyo senetleri de bu hesapta izlenir.
 
280              BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - TÜRK PARASI
 
             Aktifte başka bir hesaba geçmesi gerektiği halde, işlemin yapıldığı sırada zorunlu bir nedenle ait olduğu asıl hesaba alınamayan ve genellikle şirketlerin iç işlemleri ile ilgili geçici nitelikteki kayıtların gösterildiği bir hesaptır.
 
             Finansal yükümlülükler için peşin ödenen komisyon ve benzeri masraflar bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta izlenen tutarların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan dönemi ilgilendiren bölümü, ilgili gider hesabının borcuna ve bu hesabın alacağına yazılmak suretiyle dönem giderlerine yansıtılır.
 
284              KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM HESABI - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerce alınan veya satılan kıymetli madenlerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır.
 
285              KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ HESABI – YABANCI PARA
 
             Alınan veya satılan kıymetli madenlerin gram üzerinden kaydedildiği bir hesaptır. Belli dönemler sonunda yapılan değerleme işlemi ile 284 Kıymetli Maden Alım Satım hesabı ile denkliği sağlanır.
 
288              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI
 
             Aktif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumsuz farklar ise bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilir.
 
290              ŞUBELER CARİ HESABI - TÜRK PARASI
 
                Şubelerin genel müdürlükleriyle veya birbirleriyle yaptıkları Türk parası işlemlerin kaydına özgü çift nitelikli bir hesaptır. Hesabı ilk çalıştıran şubenin göndereceği dekonta istinaden karşı şubece yapılacak mahsup işlemi ile şubeler cari hesabının karşılıklı olarak kapatılması sağlanır. Şubeler cari hesabını çalıştıran her şube, belli dönemlerde tam mutabakat sağlamak zorundadır.
 
291              ŞUBELER CARİ HESABI - YABANCI PARA
 
             Şubelerin genel müdürlükleriyle veya birbirleriyle yabancı para cinsi ve kıymetli maden (gram) cinsi üzerinden yaptıkları işlemlerin kaydına özgü sabit fiyatla hareket gören çift nitelikli bir kambiyo hesabıdır. Hesabın çalışması 290 Şubeler Cari Hesabında açıklandığı gibidir.
 
292              EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerce alınan veya satılan efektiflerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. Alınan efektifin Türk parası karşılığı 010 Kasa hesabının alacağı ile bu hesabın borcuna, alınan efektifin cinsine göre miktarı ise sabit fiyat üzerinden 293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabının alacağı ile 011 Efektif Deposu hesabının borcuna kaydedilir. Efektif satışları ise yukarıdaki işlemin tersi kayıtlarla gerçekleştirilir.
 
             293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabının sabit fiyat üzerinden bakiyesi ile 292 Efektif Alım/Satım - T.P. hesabının Türk parası üzerinden bakiyesinin cari kurlara göre eşit olması gerekir. Kur değişmeleri nedeniyle bozulan denge, değerleme yapılmak suretiyle sağlanır. Farklar 292 Efektif Alım/Satım - T.P. hesabının borç veya alacağı ile ilgili kâr/zarar hesaplarına intikal ettirilir.
 
293              EFEKTİF VAZİYETİ - YABANCI PARA
 
             Alınan veya satılan efektiflerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır. Belli dönemlerde yapılan değerleme işlemi ile 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabı ile denklik sağlanır.
 
294              DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerce alınan veya satılan dövizlerin Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 295 Döviz Vaziyeti –Y.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabındaki açıklama bu hesap için de geçerlidir.
295              DÖVİZ VAZİYETİ - YABANCI PARA
             Alınan veya satılan dövizlerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır. Sözkonusu hesap genelde pasif karakterli olmakla beraber, alışı yapılmayan dövizin satışının yapılması durumunda borç bakiye de verebilir. Bu itibarla sözkonusu hesap çift (borç/alacak) karakterlidir.
  
             Belli dönemlerde yapılan değerleme işlemi sonucunda 294 Döviz Alım/Satım hesabı ile denkliği sağlanır.
             Değerleme sonucu oluşan farklar 294 Döviz Alım/Satım – T.P. hesabının borç veya alacağı ile 77101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Kârları hesabının alacağına veya 86101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Zararları hesabının borcuna kaydedilir.
 
3                  BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
 
342              YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin yurtiçi bankalardan aldıkları kredilerin izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesabın değerlemesi ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre yapılır.
 
344              YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin yurtiçi bankalar dışında kalan diğer kuruluşlardan Türk parası cinsinden aldıkları kredilerin izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.
 
346              SERMAYE BENZERİ KREDİLER – TÜRK PARASI
 
             İlgili düzenleme kapsamında gerekli koşulları taşıyan sermaye benzeri krediler Kurum izninin alınmasıyla birlikte bu hesapta izlenmeye başlanır.
 
348              YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin yurtdışındaki banka, kuruluş ve fonlardan doğrudan sağladıkları kısa, orta ve uzun vadeli Türk parası krediler bu hesapta izlenir.
 
350              KARŞILIKLAR- TÜRK PARASI
 
35001          KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
 
             Şirketlerin, çalışanları için ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kıdem tazminatından dönemsel olarak ayrılması gereken karşılığın izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.
 
35004          VERGİ KARŞILIKLARI
 
             Şirketlerin, kurumlar vergisi ve gelir vergisi için ayırmak zorunda olduğu karşılıkların kaydolunduğu hesaptır. Faaliyetler sonucu elde edilen vergiye tabi kâr üzerinden ödenecek kurumlar vergisi ve kurumlar vergisinden muaf gelirlerle ilgili gelir vergisi stopajı için dönem ve yıl sonları itibarıyla hesaplanarak ayrılan karşılıklar, 35004 Vergi Karşılıkları yardımcı hesabının alt hesapları olan 350040 Kurumlar Vergisi Karşılığı veya 350041 Gelir Vergisi Karşılığı hesaplarına alacak ve 82002 Vergi Karşılığı hesabına borç olarak kaydedilir.
 
             İlgili yıla ait vergi beyannamelerinin düzenlenip kesinleşmesinden sonra tahakkuk eden meblağ bir defada ödenecek ise sözkonusu meblağın tamamı 380100 Ödenecek Kurumlar Vergisi veya 380101 Ödenecek Gelir Vergisi hesaplarına aktarılır. Ancak, vergi ödemelerinin takside bağlanması durumunda, her taksit tutarı ödeneceği döneme bağlı olarak 380100 Ödenecek Gelir Vergisi, 380101 Ödenecek Kurumlar Vergisi alt hesaplarına aktarılır.
 
35005          DÖVİZE ENDEKSLİ ALACAKLAR ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI
 
             Dövize endeksli finansman kredileri, finansal kiralama alacakları ve faktoring alacaklarının anapara tutarında, kurlarda meydana gelen düşüşler dolayısıyla ortaya çıkan azalışların kaydedilmesine mahsus bir hesaptır. Kur düşüşü dolayısıyla ortaya çıkan değer azalışı bu hesabın alacağına, 861 Kambiyo Zararları - Y.P. hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.
 
             İlgili finansman kredisi, finansal kiralama veya faktoring alacağı hesabı, bu hesap ile netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.
 
35006          MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR
 
             Anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya doksan günden daha az gecikme olan alacaklardan doğması beklenen ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararların karşılanması amacıyla, genel olarak ve herhangi bir işlemle doğrudan ilgili olmaksızın ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir.
 
35007          TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin, işlem tarihi ile teslim tarihi arasında gerçekleşen değer düşüşleri bu hesapta izlenir.
 
             Teslim tarihine göre muhasebeleştirilen menkul değerlerin işlem tarihi ile teslim tarihi arasında rayiç değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre sonuç hesaplarına veya özkaynak kalemlerine intikal ettirilir.
  
35030          KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI
 
             Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen hizmetler nedeniyle ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödenmesi taahhüt edilen tutarların, dönem sonları itibarıyla son on iki aylık süre içerisinde kullanılan tutarın, bu tutar ile 98011 Kredi Kartları ve Mali Hizmetlere İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri hesabının bakiyesinden oluşan toplam taahhüt tutarına oranı nispetinde hesaplanan kısmı, bu hesabın alacağına, 88200 Kredi Kartları ve Mali Hizmetlere İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabının borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir. Söz konusu tutarın geri kalan kısmı ise 98011 Kredi Kartları ve Mali Hizmetlere İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri hesabında izlenmeye devam edilir.
 
             Kredi kartı hamillerinin kullandığı tutarlar ilgili ay içerisinde ayrılan karşılıklardan düşülür, kullanılan tutarların ayrılan karşılık tutarını aşması durumunda, aşım miktarı ortaya çıktığı ay içerisinde ilgili hesaplar kullanılarak 88200 Kredi Kartları ve Mali Hizmetlere İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri hesabına aktarılır.
 
35099          DİĞER KARŞILIKLAR
 
             Yukarıda yer alanlar dışında kalan diğer karşılıklar bu hesapta izlenir.
 
352              KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer kiralama yöntemlerinden biriyle kiracı durumunda olan şirketlerce, finansal kiralama sözleşmesine göre belirlenen taksitlendirilmiş toplam borç tutarı ile faaliyet kiralaması borcunun döneme isabet eden tutarı bu hesapta izlenir.
 
             Finansal kiralamanın dışında faaliyet kiralaması ile diğer kiralama türlerinin döneme isabet eden kira giderleri bu hesabın alacağına, 880 Diğer İşletme Giderleri - T.P. hesabının borcuna kaydedilerek dönem giderlerine yansıtılır.
 
354              ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - TÜRK PARASI
 
             Ertelenmiş finansal kiralama giderleri ilgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslar çerçevesinde bu hesapta izlenir.
 
             Dönemsellik ilkesi gereği ödenecek finansal kiralama giderleri bu hesabın alacağına, 644 Finansal Kiralama Giderleri – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek dönem giderlerine yansıtılır.
  
356              FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI
 
             Faktoring işlemlerinden kaynaklanan her türlü borç tutarları ile şirket tarafından borçludan tahsil edilmiş olup alıcıya ödenecek olan tutarlar bu hesapta izlenir.
 
360              FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - TÜRK PARASI
 
             Dönem sonları itibarıyla, Türk parası cinsinden alınan krediler, çıkarılan tahviller ve diğer faiz ve gider doğurucu pasif hesaplar ile bilanço dışı hesaplarda kayıtlı diğer yükümlülükler üzerinden cari hesap dönemine ait olan faiz ve giderler, reeskonta tabi tutularak bu hesaba alacak ve ilgili gider hesaplarına borç kaydolunur.
 
364              TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER – TÜRK PARASI
 
             Bilânço dışı hesaplarda izlenen türev finansal araçların Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmasından doğan ve yükümlülük oluşturan farklar pasif nitelikli bu hesapta izlenir. Bu hesaba kaydedilen değerleme farkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde ilgisine göre ilgili gider veya özkaynak hesabı ile ilişkilendirilir.
  
366              YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI
 
             Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı şirketlerin ana merkez ile diğer ülkelerdeki şubelerine, Türkiye’de kurularak faaliyette bulunan şirketlerin diğer ülkelerdeki şubelerine olan Türk parası borçlarının kaydedildiği, aktifteki 026 Yurtdışı Merkez ve Şubeler – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışan bir hesaptır.
 
368              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI
 
             Pasif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu hesabın alacağına, 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.
 
376              İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketler tarafından ihraç edilen ve üçüncü şahıslara satılan tahvillerin, bonoların ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin kaydına özgü pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesabın tasfiye işlemi, sözkonusu menkul kıymetlerin bedelleri itfa edildikçe hesaba borç verilerek yapılır. Bu hesap genel müdürlük nezdinde hareket görür ve izlenir.
 
378              İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) - TÜRK PARASI
 
             İskontolu olarak satılan menkul değerlere ilişkin ihraç farkları bu hesapta izlenir. Hesap, negatif pasif düzenleyici nitelikli olup, çıkarılan menkul kıymetlerin bilanço günündeki değerine indirgenmesinde 376 İhraç Edilen Menkul Kıymetler – T.P. hesabını düzenleyici hesap olarak kullanılır. Dönemsel olarak gerçekleşen faiz giderleri, bu hesaba alacak, ilgili faiz gideri hesabına borç yazılarak dönem giderlerine yansıtılır.
 
380              ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin kendi tüzel kişiliği, personeli ve ilişkide bulunduğu üçüncü kişilere ait işlemler nedeniyle vergi sorumlusu veya vergi yükümlüsü olması halinde ödeyeceği vergi, resim, harç ve primlerin kaydolunduğu hesaptır.
 
386              ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI - TÜRK PARASI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca oluşturulan ertelenmiş vergi borçlarının kaydedilmesine özgü bir hesaptır. 896 Ertelenmiş Vergi Borcu Giderleri – T.P. ve 796 Ertelenmiş Vergi Borcu Gelirleri – T.P. hesapları ile karşılıklı olarak çalışır. Özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ertelenmiş vergi borcu tutarları ise özkaynaklarla ilişkilendirilir.
 
             Ertelenmiş vergi varlık ve borçları netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılır.
 
388              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – TÜRK PARASI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, satış amaçlı olarak sınıflandırılan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklarla ilgili yükümlülükler bu hesapta izlenir.
 
390              MUHTELİF BORÇLAR - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin bu grupta yer alan diğer hesaplarda izlenmeyen borç ve yükümlülükleri bu hesapta izlenir.
 
392              ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - TÜRK PARASI
 
             Mahsup yeri ve şekli önceden kesin olarak belli olmayan veya kısa sürede tediye olunacak veya ilgili hesaplara aktarılacak paralardan, şirketler için gerçek bir borç özelliği taşımayan ve genellikle şirketlerin iç işlemleri ile ilgili geçici durumda olanların kaydedilmesine özgü pasif nitelikli bir hesaptır.
 
392020        PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ, ÜCRET VE KOMİSYONLAR
 
             Kullandırılan krediler için peşin tahsil edilen komisyon ve benzeri masraflar tahsil edildiklerinde bu hesaba kaydedilir. Bu hesapta izlenen tutarların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan dönemi ilgilendiren bölümü, ilgili gelir hesabının alacağına yazılmak suretiyle dönem gelirlerine yansıtılır.
 
394              ÖDEME EMİRLERİ - TÜRK PARASI
 
                Şube veya muhabirler tarafından keşide edilen çeklerle havale emirlerinin kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.
 
395              ÖDEME EMİRLERİ - YABANCI PARA
 
             Yurtdışındaki muhabirler tarafından, şirketlerin şubeleri üzerine çekilmiş yabancı para cinsinden çeklerle havale emirlerinin kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.
 
4                  ÖZKAYNAKLAR
 
410              SERMAYE - TÜRK PARASI
 
             Esas sözleşmede Türk parası olarak belirtilen ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Bu hesap, pasif nitelikli olup, genel müdürlük muhasebesinde izlenir. Kayıtlı sermaye sistemine alınmış bulunan şirketlerde esas sermaye yerine çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir.
 
             Sermaye karşılığı ihraç edilen hisse senetleri türlerine göre yardımcı hesaplarda izlenir.
 
412              SERMAYE TAAHHÜTLERİ - TÜRK PARASI
 
             Türk parası olarak taahhüt edilen sermayenin kaydedildiği bir hesaptır. Bakiyesi henüz tahsil olunmamış sermaye miktarını gösterir. Aktif nitelikli olup, genel müdürlük muhasebesinde tutulur.
 
414              SERMAYE YEDEKLERİ – TÜRK PARASI
 
             Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen hisse senetleri ve yeniden değerleme farkları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve şirketlerde bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur.
 
41400          HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
 
                Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir.
 
41402          HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
 
             İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hâsılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmının izlendiği hesaptır.
 
41403          MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI
 
             032 Satılmaya Hazır Menkul Değerler - T.P defteri kebir hesabı altında izlenen menkul değerler ile iştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıkları portföyünde izlenen kıymetlerin değerleme farklarının muhasebeleştirildiği bir hesaptır. Hesap, 03290 Menkul Değerler Değer Artış Hesabı, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıkları hesapları altında izlenen "Değerleme Artışı" hesabı, 038 Menkul Değer Değer Düşüş Karşılığı - T.P. hesabı ve 246 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Md Değer Düşüş Karşılığı (-) – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır.
 
41404          MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yeniden değerlemeye tabi tutulan sabit kıymetlerin net defter değerinde meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır. İştirak, bağlı ortaklık ve iş ortaklığı hisseleri ile satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, şirketlerin yetkili organları tarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu edilmeyen kısmı da bu hesap altında çalışan 414044 İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları hesaplarında izlenir.
 
41405          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ
 
             İştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarınca, kâr kaynaklı olmayan içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları dolayısıyla edinilen bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar sonucu aktifte meydana gelen artışların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.
 
41406          RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI
 
             Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin kazanç ve kayıplardan, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi gerekenler bu hesapta izlenir.
 
41409          DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
 
             Diğer sermaye yedekleri bu hesapta izlenir.
 
415              SERMAYE YEDEKLERİ – YABANCI PARA
 
             Yabancı para olması kaydıyla 414 Sermaye Yedekleri hesabı açıklamaları bu hesap için de geçerlidir.
 
41503          MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde özkaynak kalemleri arasında izlenmesi öngörülen menkul değer ve ortaklık paylarına ilişkin kur farkları bu hesabın ilgili alt hesaplarına kaydedilir.
 
41504          MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
 
             Döviz ödemek suretiyle iktisap edilen yurtdışındaki gayrimenkuller ile yurtdışı birimlerin aktiflerine kayıtlı menkuller ve maddi olmayan duran varlıkların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yeniden değerleme farklarının izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. İştirak, bağlı ortaklık ve iş ortaklığı hisseleri ile satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki hisse senetlerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, şirketlerin yetkili organları tarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu edilmeyen kısmı da bu hesap altında çalışan 414044 İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları hesaplarında izlenir.
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, özkaynak kalemleri arasında izlenmesi öngörülen menkul ve gayrimenkullere ilişkin kur farkları bu hesabın ilgili tali hesaplarına kaydedilir.
 
41505          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ
 
             Şirketlerin yabancı para cinsinden ortak olduğu iştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarınca, kâr kaynaklı olmayan içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları dolayısıyla edinilen bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar sonucu aktifte meydana gelen artışların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonları itibarıyla değerlemeye tabi tutulur.
 
41509          DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
 
             Diğer sermaye yedekleri ve kur farkları bu hesapta izlenir.
 
420              KÂR YEDEKLERİ – TÜRK PARASI
 
             Kanun ve esas sözleşme hükümleri ya da şirketlerin yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da şirketlerde alıkonulmuş özkaynak kalemleri bu hesabın ilgili tali hesaplarında izlenir.
 
42000          YASAL YEDEKLER      
  
             Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının üçüncü bendi, 467 nci maddesi gereğince yıllık kârdan ayrılan yedek akçelerin kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.
 
42001          STATÜ YEDEKLERİ     
 
             Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle ayrılan yedekler bu hesapta izlenir.
 
42002          OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
 
             Yıllık vergi sonrası kârdan yasal yedeklerin ayrılmasından sonra, genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçeler bu hesaba kaydolunur. Genel kurulu bulunmayan şirketlerde yönetim kurulu kararı ile 420020 Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe alt hesabını aynı amaçla kullanabilir. Birikmiş zararlar ise bu hesaptan mahsup edilir. Nitelik itibarıyla 420021 Dağıtılmamış Kârlar alt hesabı alacak bakiye, 420022 Birikmiş Zararlar alt hesabı borç bakiye verir.
 
440              KÂR VE ZARAR – TÜRK PARASI
 
             Yıl sonlarında gider ve gelir hesaplarının bakiyelerinin devredildiği çift nitelikli bir hesaptır.
 
442              GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI - TÜRK PARASI
 
             Bilanço ve gelir tablosu, yetkili organları tarafından henüz onaylanmamış şirketlerin geçmiş yıllar kâr ve zararı bu hesapta izlenir.
 
448              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI
 
             Özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın alacağına, 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek muhasebeleştirilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna, 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.
 
5                  ANA FAALİYET GELİRLERİ
 
FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER
 
             Faktoring alacaklarından alınan faizler, faktoring alacağının türüne göre ilgili hesaplara kaydedilir.
 
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER
 
             Finansman kredilerinden alınan faizler ilgili hesaplara kaydedilir.
 
548              TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI
 
             Türk parası ve yabancı para tasfiye olunacak alacaklar ve zarar niteliğindeki alacaklardan tahsil olunan faizlerin kaydolunduğu bir hesaptır.
 
570              BANKALARDAN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI
 
             Bankalardan alınan faiz gelirleri bu hesaba kaydedilir.
 
576              TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER – TÜRK PARASI
 
             Ters repo işlemlerinden elde edilen faiz gelirleri bu hesaba kaydedilir.
 
578              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI
 
             Faiz geliri hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna bu hesabın alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.
 
580              MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI
 
             Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak Türk parası menkul değerlerden alınan faizlerin kaydedildiği hesaptır.
 
             Menkul değerlerin satış tutarı ile elde etme maliyeti arasındaki fark faiz geliri olarak bu hesaba kaydedilir. Ancak, menkul değerin satış fiyatının, satış tarihindeki itfa edilmiş maliyetinin üzerinde olması halinde, satış tutarı ile itfa edilmiş maliyet arasındaki olumlu fark 750 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları - T.P. hesabına gelir olarak yazılır. Menkul değerin satış fiyatının satış tarihindeki itfa edilmiş maliyetinin altında olması halinde ise, itfa edilmiş maliyet ile satış tutarı arasındaki olumsuz fark 870 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararları - T.P. hesabına gider olarak yazılır.
 
582              FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – TÜRK PARASI
 
             Finansal kiralama işlemlerinden sağlanan Türk parası faiz gelirleri bu hesapta izlenir. Bu hesap, 204 Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-) – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.
 
592              ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI
 
             Bu hesaba, şubelerin karşılıklı işleyen hesapları üzerinden genel müdürlükçe tahakkuk ettirilerek belgesi düzenlenen Türk parası faizler kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında aynı tutardaki 650 Şubelere Verilen Faizler – T.P. hesabı ile kapatılarak gelir tablosunda gösterilmez.
 
598              DİĞER ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI
 
             Bu hesaba, yukarıda belirtilenler dışındaki işlemler sonucu elde edilen Türk parası faiz gelirleri kaydedilir.
             Geçmiş yıllarda herhangi bir nedenle gider yazılan ve cari dönemde tahsil edilmesi sebebiyle veya başka bir sebeple hesaben düzeltilmesi gereken faiz gelirleri 59800 Geçmiş Yıllar Faiz Giderlerine Ait Düzeltme Hesabına kaydedilir.
 
6                  FİNANSMAN GİDERLERİ
 
622              YURTİÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin, yurtiçindeki banka ve diğer kuruluşlardan Türk parası üzerinden kullandığı kredilere ödediği Türk parası faizler, bu hesapta izlenir.
 
624              YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin, yurtdışındaki finansal kuruluşlardan Türk parası üzerinden kullandığı kredilere ödediği Türk parası faizler bu hesapta izlenir.
 
630              İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
 
                Şirketler tarafından, üçüncü kişilere Türk parası üzerinden satılarak ihraç edilen menkul kıymetlere verilen Türk parası faizler bu hesaba kaydedilir.
 
642              FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
 
             Faktoring borçlarına verilen Türk parası faizlerin takip edildiği bir hesaptır.
 
644          FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – TÜRK PARASI
 
             Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar için yapılan Türk parası ödemeler bu hesaba kaydedilir.
 
650              ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
 
             "Alacaklı Şubeler" hesabına genel müdürlük tarafından tahakkuk ettirilen Türk parası faizler bu hesaba kaydolunur. Bu hesap dönem sonlarında aynı tutardaki 592 Şubelerden Alınan Faizler - T.P. hesabı ile kapatılarak gelir tablosunda gösterilmez.
 
678              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI
 
             Faiz gideri hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumsuz farklar ise bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilir.
 
698              VERİLEN DİĞER FAİZLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerce verilen diğer Türk parası faizler bu hesapta izlenir. 
 
             Geçmiş yıllarda gelir yazılan ve cari dönemde hesaben düzeltilmesi gereken faiz giderleri 69800 Geçmiş Yıllar Faiz Gelirlerine Ait Düzeltme Hesabına kaydedilir.
 
7                  FAALİYET DIŞI GELİRLER
 
700              İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – TÜRK PARASI
 
             İskontolu faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonların kaydedildiği hesaptır.
 
702              DİĞER FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – TÜRK PARASI
 
             İskontolu faktoring alacakları dışındaki faktoring alacaklarından alınan Türk parası ve yabancı para komisyon ve ücretler bu hesapta izlenir.
 
704              FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ - TÜRK PARASI
 
             Faaliyet kiralaması işlemlerinden elde edilen gelirler bu hesapta izlenir.
 
720              FİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYON-
                    LAR – TÜRK PARASI
 
             Finansman kredilerinden alınan ücret ve komisyonların kaydedildiği hesaptır.
 
746              TASFİYE OLUNACAK VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – TÜRK PARASI
 
             Tasfiye olunacak alacaklar ve zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklardan tahsil olunan Türk parası ve yabancı para ücret ve komisyonlar bu hesaba kaydedilir.
 
750              SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI - TÜRK PARASI
 
             Türk parası menkul değerlerin satışından doğan kârlar ile menkul değerlerin alım-satımı ile ilgili komisyon bedellerinin kaydedildiği bir hesaptır.
 
             Menkul değerlerin satış tutarı ile elde etme maliyeti arasındaki fark faiz geliri olarak 580 Menkul Değerlerden Alınan Faizler – T.P. hesabına kaydedilirken, satış fiyatının, satış tarihindeki itfa edilmiş maliyetin üzerinde olması durumunda, itfa edilmiş maliyet ile satış tutarı arasındaki olumlu fark bu hesaba gelir olarak yazılır.
 
752              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR  – TÜRK PARASI
 
             Alım satım amaçlı türev finansal araçlardan doğan kârlar bu hesapta izlenir.
 
754              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN                 KÂRLAR – TÜRK PARASI
 
             Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin kazançlardan, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde kâr yazılması gerekenler bu hesapta izlenir.
 
771              KAMBİYO KÂRLARI - YABANCI PARA
 
             Kambiyo hesapları kapsamında efektif, döviz ve kıymetli maden alım-satımı ve değerlemesi ile arbitraj işleminden elde edilen kârlar gibi çeşitli kambiyo kârlarının Türk parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır.
 
774              BİRLEŞME GELİRLERİ – TÜRK PARASI
 
             Birleşme ve devir işlemlerinden sağlanan gelirler, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesapta izlenir.
 
778              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI
 
             Faiz dışı gelir hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.
 
780              ALINAN KÂR PAYLARI - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin Türk parası iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve iş ortaklıklarının faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârdan sermaye payı olarak dağıtılan Türk parası temettülerin şirket payına düşen miktarı ile gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler ve satılmaya hazır menkul değerlerden elde edilen kâr paylarının kaydedildiği bir hesaptır.
 
             İştirakler, bağlı ortaklıklar ve iş ortaklıklarınca kâr kaynaklı içsel kaynakların sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz edinilen hisse senetleri bu hesaba kaydedilerek gelir yazılır. Ancak, sermaye artırımına esas olan kârın her türlü muvazaadan arî olması ve/veya ana ortaklık, iştirak, bağlı ortaklık ve iş ortaklıkları arasında veya bunlarla diğer kuruluş ve ortaklıklar arasında birden fazla işleme konu edilmemiş gerçek ticari muameleler kaynaklı olması gerekmektedir.
 
790              DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER - TÜRK PARASI
 
             Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer faiz dışı gelirlerin kaydedildiği bir hesaptır. Finansal kiralama ve faaliyet kiralaması işlemlerine ilişkin kira geliri dışındaki diğer gelir tutarları da bu hesapta izlenir.
  
             Geçmiş yıllarda herhangi bir nedenle gider yazılan ve cari dönemde, tahsil edilmesi sebebiyle veya başka bir sebeple hesaben düzeltilmesi gereken tutarlar 79003 Geçmiş Yıllar Giderlerine Ait Düzeltme Hesabına kaydedilir. Bu kapsamda geçmiş yıllarda yapılan karşılık giderlerine ilişkin düzeltmeler de bu hesapta izlenir.
 
792              OLAĞANÜSTÜ GELİRLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin normal faaliyetlerinin dışında tekrar olma olasılığı düşük olan işlemlerden ve/veya olaylardan elde ettiği, cari yıl kârını veya zararını önemli ölçülerde etkileyen Türk parası gelirlerin kaydolunduğu bir hesaptır. Hesap, muhasebe hataları ve geçmiş yıllara ait gelir hesaplarının değiştirilmesi sonucu doğacak işlemler için kullanılmaz.
 
794              ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – TÜRK PARASI
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca oluşturulan ertelenmiş vergi varlığı 262 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı – T.P.’nin borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir.
 
796              ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – TÜRK PARASI
 
             Sonraki dönemlere ilişkin kurumlar vergisi tutarı, ilgili dönemde 386 Ertelenmiş Vergi Borcu – T.P. hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilerek kapatılır ve 35004 Vergi Karşılıkları ve 380 Ödenecek Vergi, Resim, Harç, Prim ve Fonlar – T.P. hesaplarının açıklamasında belirtildiği şekilde cari dönem vergisi olarak kaydedilir.
 
798              PARASAL POZİSYON KÂRI – TÜRK PARASI
 
             Aktif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar 288 Enflasyona Göre Düzeltme Farkları – T.P. hesabının borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilir.
 
                Faiz gideri ve faiz dışı gider hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın alacağına ilgili "Enflasyona Göre Düzeltme Farkları" hesabının borcuna kaydedilir.
 
8                  FAALİYET GİDERLERİ VE DİĞER GİDERLER
 
810              PERSONEL GİDERLERİ - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerde çalışan bütün personele ödenen aylık ve ücretler, ödenek ve tazminatlar, yapılan sosyal yardımlar, yolluk ve sigorta primleri gibi çalışanların haklarının ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde kaydına özgü bir hesaptır.
 
811              PERSONEL GİDERLERİ - YABANCI PARA
 
             Yurtdışında görevli personele yabancı para üzerinden ödenen aylık ve ücretler, ödenek ve tazminatlar ve yapılan sosyal yardım, yolluk ve sigorta primleri gibi hakların ödeme tarihi itibarıyla Türk parası karşılıklarının kaydına özgü bir hesaptır.
 
820              KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - TÜRK PARASI
 
82000          ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ
 
             Özel karşılıklar bu hesaba borç, 180 Özel Karşılıklar – T.P. hesabına alacak yazılmak suretiyle muhasebeleştirilir.
 
82001          KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - DÖNEM SONUNDA HESAPLANAN
 
             Dönem sonları itibarıyla hesaplanan yükümlülük tutarları 35001 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabına alacak, bu hesaba borç verilerek gider yazılır.
 
82002          VERGİ KARŞILIĞI
 
             Şirketlerin yurtiçi faaliyetleri sonucu elde ettiği vergiye tabi dönem kârı üzerinden ödenecek kurumlar vergisi ile gelirleri üzerinden ödenecek gelir vergisinin döneme isabet eden kısmı için ayrılan karşılıkların kaydedildiği hesaptır. Bu hesap 35004 Vergi Karşılıkları hesabı ile karşılıklı çalışır.
 
82003          DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
 
820030        MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
 
             Türk parası menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının maliyet bedellerinin altına düşmesi sonucu doğan değer düşüklüğü tutarları 032 Satılmaya Hazır Menkul Değerler – T.P. ve 038 Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı – T.P. hesaplarının açıklamaları çerçevesinde, bu hesaba borç verilerek zarar yazılır.
 
820031        İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standartları hükümleri çerçevesinde, Türk parası iştirakler, bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin değer düşüklüğü tutarları 246 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı (-) - T.P. hesabına alacak ve bu hesaba borç verilerek zarar yazılır.
 
820033        KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ
 
             Hesap, şirketlerin çalışanları için ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümlerine göre hesaplayacağı kısa vadeli çalışan haklarından doğan yükümlülükleri için ayırması gereken karşılıkların kaydedilmesine mahsustur. Bu hesap, 35003 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı yardımcı hesabı ile karşılıklı olarak çalışır.
 
820035        MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ
 
             Hesap, 35006 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar yardımcı hesabı ile karşılıklı çalışır.
 
820039        DİĞER
 
                Yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer karşılıklarla ilgili giderler bu hesaba kaydedilir.
 
82005          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ
 
             Türk parası duran varlıklarda değer düşüşleri olduğunda, 264 Duran Varlıkların Değer Düşüş Karşılığı –(-) T.P. hesabına alacak, bu hesaba borç verilerek değer düşüklüğü tutarı zarar yazılır.
 
830              VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - TÜRK PARASI
 
             Menkul ve gayrimenkullere ilişkin her türlü vergi yükümlülükleri ile faaliyetler nedeniyle ödenecek çeşitli vergi, resim, harç ve fonların kaydedildiği bir hesaptır.
 
831              VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - YABANCI PARA
 
             Şirketlerin yurtdışındaki ülkelere ödediği yabancı para vergi, resim, harçlar ile yurtdışı kredilerden ödenen kaynak kullanımını destekleme fonunun Türk parası üzerinden kaydedildiği bir hesaptır.
 
840              VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER- TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin diğer ortaklık ve kuruluşlardan sağladığı Türk parası yabancı kaynaklar ile faktoring borçları ve diğer işlemler nedeniyle ödediği komisyon ve ücretlerin izlendiği bir hesaptır.
 
841              VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER – YABANCI PARA
 
             Şirketlerin diğer ortaklık ve kuruluşlardan sağladığı yabancı para cinsi dövizler karşılığı kaynaklar ile yabancı para üzerinden yapılan işlemler nedeniyle yabancı para olarak ödediği komisyon ve ücretlerin Türk parası karşılıklarının izlendiği bir hesaptır.
 
850              AMORTİSMAN GİDERİ – TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkuller ile ilk tesis ve taazzuv giderlerinin ve özel maliyet bedelleri gibi giderlerin itfa edilmelerini teminen ilgili bilanço döneminde ayrılan amortismanlar bu hesapta izlenir.
 
861              KAMBİYO ZARARLARI – YABANCI PARA
 
             Efektif, döviz ve kıymetli maden alım/satımı ve değerlemesi ile arbitraj işlemlerinden kaynaklanan zararlar bu hesapta izlenir.
 
86100          ARBİTRAJ ZARARLARI
 
             Mevcut dövizlerden bir kısmının ihtiyaç duyulan başka bir döviz cinsine dönüştürülmesi sırasında şirketin kurlarına nazaran iki borsa fiyatı arasında meydana gelen aleyhte farkların Türk parası karşılıkları bu hesapta izlenir.
 
86101          EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI
 
             Efektif ve döviz alış kurları ile satış kurları arasında şirket aleyhine oluşan farkın ve değerleme zararının izlendiği bir hesaptır.
 
86110          KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI
 
             Kıymetli maden alış fiyatıyla satış fiyatı arasında şirket aleyhine oluşan farkın ve değerleme zararının izlendiği bir hesaptır.
 
86199          DİĞER
 
             Yukarıdaki yardımcı hesaplara alınmayan diğer kambiyo zararlarının takibi bu hesapta yapılır.
 
862              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – TÜRK PARASI
 
             Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin kayıplardan, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde zarar yazılması gerekenler bu hesapta izlenir.
 
870              SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - TÜRK PARASI
 
             Türk parası menkul değerlerin satışından doğan zararların kaydedildiği bir hesaptır.
 
             Menkul değerlerin satış tutarı ile elde etme maliyeti arasındaki fark faiz geliri olarak 580 Menkul Değerlerden Alınan Faizler – T.P. hesabına kaydedilirken, satış fiyatının, satış tarihindeki itfa edilmiş maliyetin altında olması durumunda, itfa edilmiş maliyet ile satış tutarı arasındaki olumsuz fark bu hesaba gider olarak yazılır.
 
872              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – TÜRK PARASI
 
             Alım satım amaçlı türev finansal araçlardan doğan zararlar bu hesaba kaydedilir.
 
874              BİRLEŞME GİDERLERİ – TÜRK PARASI
 
             Birleşme ve devir işlemleri için yapılan giderler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde bu hesapta izlenir.
 
878              ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.
 
             Faiz dışı gider hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın borcuna, 798 Parasal Pozisyon Kârı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir. Düzeltme neticesinde negatif enflasyon sebebiyle oluşan olumsuz farklar ise bu hesabın alacağına 898 Parasal Pozisyon Zararı – T.P. hesabının borcuna kaydedilir.
 
880              DİĞER İŞLETME GİDERLERİ - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin faaliyetlerini yürütebilmesi için bilanço dönemi içinde yaptığı diğer işletme giderleri bu hesaba kaydedilir.
 
882              DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - TÜRK PARASI
 
                Şirketlerin faaliyetlerini yürütebilmesi için bilânço dönemi içinde yaptığı, işletme giderleri haricindeki diğer gider ve zararlar bu hesaba kaydedilir.
 
             Geçmiş yıllarda gelir yazılan ve cari dönemde, geri ödenmesi sebebiyle veya başka bir sebeple hesaben düzeltilmesi gereken paralar 88207 Geçmiş Yıllar Gelirlerine Ait Düzeltme Hesabında izlenir.
 
890              OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - TÜRK PARASI
 
             Şirketlerin normal faaliyetlerinin dışında tekrar olma olasılığı düşük olan işlemlerden ve/veya olaylardan elde ettiği, cari yıl kârını veya zararını önemli ölçülerde etkileyen, Türk parası giderlerin kaydolunduğu bir hesaptır. Hesap, muhasebe hataları ve geçmiş yıllara ait gider hesaplarının değiştirilmesi sonucu doğacak işlemler için kullanılmaz.
 
894              ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – TÜRK PARASI
 
             Cari yıla ilişkin kurumlar vergisi, sonraki dönemlerde ertelenmiş vergilere ilişkin düzenlemeler kapsamında oluşturulan ertelenmiş vergi varlığından indirilirken, bu hesabın borcuna 262 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı – T.P. hesabının alacağına kaydedilir.
896              ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – TÜRK PARASI
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında oluşturulan ertelenmiş vergi borçları bu hesabın borcuna 386 Ertelenmiş Vergi Borcu Hesabı – T.P. hesabının alacağına kaydedilerek gider yazılır.
 
898              PARASAL POZİSYON ZARARI – TÜRK PARASI
 
             Pasif nitelikli hesapların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu hesabın borcuna, ilgili "Enflasyona Göre Düzeltme Farkları" hesabının alacağına kaydedilir.
 
             Faiz geliri ve faiz dışı gelir hesaplarının enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar bu hesabın borcuna, ilgili "Enflasyona Göre Düzeltme Farkları" hesabının alacağına kaydedilir.
 
9                  BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
 
924              ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR- TÜRK PARASI
 
             Şirketlerce alınan teminatlar bu hesapta izlenir. Hesap, 926 Alınan Teminatlardan Borçlar- T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.
 
934              VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI
 
             Şirketlerce verilen teminatlar bu hesapta izlenir. Hesap, 936 Verilen Teminatlardan Borçlar - T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.
 
944              RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR – TÜRK PARASI
 
             Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar bu hesapta izlenir. Bu finansal araçların ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca değerlemeye tabi tutulmasından doğan farklar ise ilgili bilânço hesabı ile ilgisine göre ilgili kâr/zarar veya özkaynak hesabı karşılıklı çalıştırılmak suretiyle muhasebeleştirilir.
 
950              RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI
 
             Faktoring sözleşmesi kapsamında alacağın tahsil edilmemesi riski kısmen veya tamamen faktoring şirketince üstlenilen faktoring işlemleri bu hesapta izlenir. Hesap, 952 Riski Üstlenilen Faktoring İşlemlerinden Borçlar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. Faktoring işlemine konu alacak tutarı bu hesabın borç karakterli "Alacak Tutarı" yardımcı hesabına, ön ödeme tutarları ise alacak karakterli "Ön Ödeme Tutarı" yardımcı hesabına kaydedilir.
 
             Sözleşme kapsamında doğan nakdi alacak tutarları, bilanço içinde ilgili faktoring alacağı hesabında izlenir.
 
954              RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – TÜRK PARASI
 
             Faktoring sözleşmesi kapsamında riski tümüyle satıcıya ait olan faktoring işlemlerine konu alacak tutarları bu hesapta izlenir. Hesap, 956 Riski Üstlenilmeyen Faktoring İşlemlerinden Borçlar – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır. Şirket tarafından borçludan tahsil edilen tutarlar 356 Faktoring İşlemlerinden Borçlar – T.P. hesabına kaydedilir. 
 
964              ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI
 
             Alım satım amaçlı türev finansal araçlar bu hesapta izlenirken, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca değerlemeye tabi tutulmasından doğan farklar ilgili bilânço hesabı ile ilgili kâr/zarar hesabı karşılıklı çalıştırılmak suretiyle muhasebeleştirilir.
 
Karma bir finansal aracın unsuru olan saklı türevler, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde asıl finansal araçtan ayrıştırılmak suretiyle muhasebeleştirilir.
 
975              DÖVİZE ENDEKSLİ ANA FAALİYET ALACAKLARINDAN ALACAKLAR - YABANCI PARA
 
             Şirketlerin dövize endeksli ana faaliyet alacak tutarlarının istatistikî amaçla izlenmesi amacıyla kullanılan hesaptır. Hesap bakiyesi, dövize endeksli ana faaliyet alacaklarının yabancı para tutarını gösterir. Hesap, 977 Dövize Endeksli Ana Faaliyet Alacaklarından Borçlar – Y.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.
 
980              TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI
 
             Taahhütlerden borçlar bölümü "Cayılamaz Taahhütler" ve "Cayılabilir Taahhütler" olmak üzere iki alt bölüme ayrılmıştır. Taahhütlerin ilgili yardımcı hesapları aşağıda açıklanmıştır.
 
98000          VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİ
 
             Belirli bir tarihte kredi, menkul değer veya diğer bir varlığın önceden kararlaştırılmış şartlarda yapılmış alım satım sözleşmeleri bu hesaba kaydolunur. Bu kapsamda, valörlü döviz ve menkul değer alım satım işlemleri bu hesapta izlenir.
 
             İlgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca finansal varlıkların elde edilmesinde bunların teslimatının piyasada ya da mevzuatta belirlenmiş genel geçerli koşullar gereği belirli bir süre içinde yapılmasını gerektiren sözleşmelerin telsim tarihine göre muhasebeleştirilmesi halinde, finansal varlıkların işlem tarihi ile teslim tarihi arasında rayiç değerlerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili varlığın değerlemesinde kullanılan esasa göre bilanço içinde ilgili hesaplara kaydedilirken, finansal varlık bilanço dışında bu hesapta takip edilir.  
 
98002          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI (Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ
 
             Şirketlerin iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına (satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) olan Türk parası sermaye taahhütlerinin henüz ödenmemiş kısımları bu hesapta izlenir.
 
98003          KULLANDIRMA GARANTİLİ FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİS TAAHHÜTLERİ
 
             Borçluya karşı ödeme yapılmasını sağlayan cayılamaz kesin tahsis taahhüdünü içeren ve müşteriye tahsis edilen, fakat müşteri tarafından henüz kullanılmayan finansman kredisi tutarını gösteren bir hesaptır. Genel kredi sözleşmesi uygulaması dışında müşteri ile finansman şirketi arasında özel bir kredi sözleşmesi anlaşması yapılması ve finansman şirketinin her an krediyi kullanıma hazır tutması şeklindeki ve bu krediden cayılmasının söz konusu olmadığı kredi taahhütleri bu hesapta izlenir.
 
98010          KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİ
 
             Kredi kartlarının hamiline teslim tarihinden itibaren, tahsis edilen harcama limiti tutarı bu hesapta izlenir. Kredi kartı hamili tarafından taksitli veya taksitsiz olarak yapılan harcama tutarları, satış belgesinin düzenlendiği tarihte bu hesaptan indirilir. Nakit çekme olanağı veren kredi kartlarında hamilin nakit çektiği andan itibaren aynı uygulama gerçekleştirilir.
 
98011          KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ
 
             Kredi kartı hamillerinin yapmış oldukları harcama tutarları karşılığında ya da verilen hizmetler nedeniyle şirketlerin ödül veya benzeri adlar altında yeni mal ve hizmet alımının finanse edilmesine yönelik ödemeyi taahhüt ettiği tutarların, bu amaçla üye işyerlerinden tahsil edilen tutarlar ile 35030 Kredi Kartları ve Mali Hizmetlere İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı hesabına aktarılan tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı bu hesapta izlenir. Takip hesaplarına aktarılan kredi kartı alacaklarına ilişkin taahhütler ters kayıt yapılmak suretiyle kapatılır.
 
98049          DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER
 
             Yukarıda belirtilenler dışında kalan şirketlerin diğer cayılamaz taahhütleri bu hesapta izlenir.
 
98050          CAYILABİLİR FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİSİ TAAHHÜTLERİ
 
             Kredi sözleşmesine başlangıçta veya sonradan konulan özel bir şarta bağlanmış olan ve bu şartın yerine getirilmemesi halinde cayılabilir hale gelen kredi tahsis taahhütleri bu hesaba kaydedilir.
 
98099          DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLER
 
             Yukarıda belirtilenler dışında şirketlerin diğer cayılabilir taahhütleri bu hesapta takip edilir.
 
984              EMANET BIRAKANLAR – TÜRK PARASI
 
             Şirketlere işlem yapılmak amacıyla bırakılan kıymetlerin, sahipleri açısından izlendiği bir hesaptır. Hesap, 982 Emanet Kıymetler – T.P. hesabı ile karşılıklı çalışır.
 
996              DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI
 
Yukarıdaki hesaplarda yer almayan diğer bilanço dışı hesaplar bu hesapta izlenir. Bu hesap 998 Diğer Bilanço Dışı Hesaplardan Borçlar – T.P. hesabıyla karşılıklı çalışır.
   
Finansal Tablolar için tıklayınız.