VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/1
 
KONU Finansal Kiralama İşlemlerinde ve Kullanılmış Binek Otolarının Oto Kiralama Şirketlerince Satışında Yeni KDV Oranları
 
Bilindiği üzere 2007 yılı Mayıs ayında 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal ve hizmetlerin KDV oranları 1.1.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere değiştirilmiş ve 2007/86 no’lu sirkülerimiz ile listelenerek duyurulmuştur.
 
Maliye Bakanlığı, bu defa 30.12.2007 tarihinde yayınladığı 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranları listelerini yeniden komple düzenleyerek bazı mal ve hizmetlerin KDV oranlarında değişiklikler yapmış ve bu değişiklikler  topluca 2007/104 no’lu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.
 
Bu değişikliklerden mali piyasada en çok yankı yapan husus, Finansal Kiralama işlemlerinde KDV oranının kiralamaya konu malın KDV oranına eşitlenmesi olmuştur.
 
A – Finansal Kiralama İşlemlerinde 30.12.2007 Tarihinden İtibaren Yeni KDV Oranı
 
Bilindiği üzere 30.12.2007 tarihine kadar finansal kiralama işlemleri için KDV oranları aşağıdaki gibi uygulanmakta idi.
 
Binek Otoları, motorsikletler, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar ve spor tekneleri, kayık ve kanolar gibi motorlu
taşıtlar ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli
IV  sayılı listede sayılan lüks mallarda
18%
Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer kara nakil vasıtalarında
8%
Diğer mallarda
1%
 
KDV oranları uygulanıyordu.
 
Ancak 30.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 nci maddesinin (2) fıkrası ile;
 
Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır ” hükmü getirilmiş olup 30.12.2007 tarihinden itibaren düzenlenecek yeni finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kira faturalarında, kiralanmış olan malın KDV oranı yer alacaktır.
 
Yine, 30.12.2007 tarihinden itibaren, finansal kiralama şirketlerine, finansal kiralamaya konu olmak üzere, satılan mallara da bu malın tabi olduğu oran uygulanacaktır.
 
Ancak, 30.12.2007 tarihinden önce yapılmış finansal kiralama sözleşmelerine istinaden kesilecek faturalarda ise, sözleşme hükümleri sona erene kadar sözleşme düzenleme tarihinde geçerli olan (eski) KDV oranları geçerli olacağı tabiidir.
Yapılan yeni düzenleme ile finansal kiralama işlemlerindeki KDV avantajı sona ermiş ve finansal kiralamanın herhangi bir cazip yönü kalmamıştır.
 
B – Oto Kiralama ve Çeşitli Şekillerde İşletilmesi İşleri İle Uğraşan Şirketlerin Kullanılmış Binek Otosu Satışları İçin KDV Oranı % 1’den % 18’e Çıkarılmıştır. (Yürürlük 31.12.2007) 
 
30.12.2007 tarihinde yayınlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ve % 1 orana tabi olan (I) sayılı listenin 9. fıkrasına  aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. (Yürürlük 31.12.2007)
 
“ Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin  alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan  mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu kararın 1 nci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.”
 
Bu hükme göre; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin  kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlar, bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri alışlarında ödedikleri KDV’yi indirebilmektedirler. Bu tür şirketlerin diğer bir ifade ile oto kiralama şirketlerinin, KDV’sini indirim konusu yaptıkları araçlarına ikinci el olarak sattıklarında satış tutarına % 1 yerine %18 KDV oranı uygulayacaklardır. Bu hüküm 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu tarihte yapılan satışlar için  % 18 oran uygulanır. Aldıkları binek otolarının KDV tutarlarını indirim konusu yapamayan (Gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlarına alan) şirketler ise sattıkları kullanılmış binek otolarına % 1 KDV oranı uygulayacaklardır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş