Numara : 83
Tarih : 1.7.2004
0VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/83
 
KONU

Finansal Kiralama Şirketlerince VUK Mükerrer Madde 290 Kapsamına Girmeyen Teslim ve Kiralamalarda Uygulanacak KDV Oranı
 
Bilindiği gibi, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre,  patent gibi fikri ve sınai haklar dışındaki taşınır ve taşınmaz mallar finansal kiralama şirketleri tarafından finansal kiralamaya konu edilebilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca yayımlanan ve halen geçerli Kararın eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların (bu listenin 8 inci sırasında sayılan taşıtlar dahil) finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı belirtilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu kapsamdaki teslim ve kiralamaya konu malın niteliğine göre % 1, % 8 ve % 18 oranlarında üç ayrı KDV oranı uygulanmaktadır. Bu uygulama sadece finansal kiralama şirketlerinin taraf olduğu ve 3226 sayılı Kanun kapsamındaki teslim ve kiralamalar için geçerlidir.
Diğer yandan, 4842 sayılı Kanun ile 1/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 290 ıncı madde finansal kiralama işlemlerinde değerlemenin nasıl yapılacağını düzenlemiştir. Bu düzenleme finansal kiralama şirketlerinin söz konusu madde kapsamında finansal kiralama sayılan işlemlerinin yanı sıra finansal kiralama şirketleri dışındaki şirketlerin yaptığı ve mükerrer 290 ıncı maddeye göre finansal kiralama sayılan işlemler için de geçerlidir. Bu düzenleme çerçevesinde, bir finansal kiralama şirketinin mükerrer 290 ıncı madde kapsamına girmeyen bir kiralama işlemi yapması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda değerlemenin mükerrer 290 ıncı maddeye göre değil Vergi Usul Kanununun değerlemeyle ilgili diğer hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, mükerrer 290 ıncı madde finansal kiralama işlemlerindeki KDV uygulamasında herhangi bir değişiklik yapmadığı için, bu madde kapsamına girmeyen fakat bir finansal kiralama şirketinin 3226 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdiği mal teslimi ve kiralaması söz konusu olduğunda bu işleme uygulanacak KDV oranının  (I) sayılı listenin 9 uncu sırasına göre belirlenmesi gerekmektedir.

Gelirler Genel Müdürlüğü bu konuda ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla 18 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerini yayımlamıştır. Söz konusu sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 18
 
Konusu : Finansal kiralama işlemleri hakkında. 
Tarihi : 24.06.2004
Sayısı : KDV- 18 /2004- 18
İlgili olduğu maddeler : VUK 290 (mükerrer), KDVK 28, 3226 sayılı Finansal Kiralama  Kanunu.

1. Giriş:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesi uyarınca finansal kiralama tanımına girmeyen ancak 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan kiralama işlemlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalara gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi uyarınca, yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların (bu listenin 8 inci sırasında sayılan taşıtlar dahil) finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununa 4842 sayılı Kanunla eklenen ve finansal kiralama işlemlerinde değerleme hükümlerini düzenleyen mükerrer 290 ıncı maddeye ilişkin açıklamalara 319 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.
Söz konusu Tebliğde, finansal kiralama işlemlerinde katma değer vergisi uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilerek, finansal kiralama şirketleri dışındaki şirketlerin yaptığı ve finansal kiralama sayılan işlemlerde 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yapılan sözleşmeler için öngörülen indirimli katma değer vergisi oranlarının uygulanmasının mümkün olmadığı açıklanmıştır.

Buna göre, Vergi Usul Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesine göre finansal kiralama tanımına girmeyen ancak 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince yapılan kiralama işlemlerine; Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi uyarınca yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında belirtilen katma değer vergisi oranının uygulanması mümkün bulunmaktadır.
Duyurulur.
 
Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı”

 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.