Numara : 57
Tarih : 27.7.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/57

 
KONU
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerine İlişkin  Stopaj Oranlarında Değişiklik
 
23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 26237) yayımlanmış olan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 inci Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı stopaj oranları yeniden belirlenmiştir.
 
Söz konusu Kararname ile yapılan değişiklikler özünde kurumlar taraından dağıtılan kâr paylarının (temettü) stopaj oranlarının 23/07/2006 tarihinden itibaren % 10’dan % 15’e yükseltilmesi ile daha önce Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında yapılacak stopajın bazı kazançlar bakımından % 15’den % 10’a indirilmesine ilişkindir.
 
Geçici 67 nci maddeye ilişkin olarak yapılan değişikliklerin bir kısmı Kararnamenin yayımı tarihi olan 23/07/2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, diğer kısmı ise 1 Ekim 2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
 
2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen stopaj oranlarına göre GVK Madde 94 ve Geçici Madde 67 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı kazanç ve iratlara ilişkin stopaj oranları ekli tabloda yer aldığı gibidir:
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İlgili Dokümanlar