Numara : 25
Tarih : 1.4.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/25
 

KONU

Gelir ve Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilemeyen Stopajların Teminatsız ve  İncelemesiz İadesine İlişkin Sınır 15.000.000.000 Liraya Yükseltildi

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 248 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (R.G.: 29/3/2002; 25063) ile gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden, söz konusu beyannamelere dahil kazançlar üzerinden daha önce kesilen vergilerden mahsup edilemeyen kısmın nakden veya mahsuben iadesi işleminde teminatsız ve incelemesiz iade edilebilecek tutarı 15.000.000.000 liraya yükseltmiştir (söz konusu sınır daha önce 2 milyar lira olarak uygulanmaktaydı).

Buna göre;
 - Mahsuplar sonunda kalan ve tutarı 15.000.000.000.- lira ve daha az olan vergilerin tamamı teminat aranmaksızın ve inceleme yapılmaksızın iade edilecektir.
 - 15.000.000.000.- lirayı aşan vergilerin ise 15.000.000.000.- lirası (Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergilerde 15.000.000.000.- liranın tamamı ile fazlasının %30'u) teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin red ve iade edilecektir. Bu miktarları aşan vergilerin iadesi veya bu vergiler için verilen teminatın çözülmesi daha önce olduğu gibi yine inceleme raporuna dayanılarak yapılacaktır.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.