Numara : 252
Tarih : 14.9.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/252

Konu: Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı

14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Karar ile; 17.01.2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

·       Karara 9/A maddesinden sonra gelmek üzere başlığyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir:

"Belge kapsamında işlem görmüş ürin bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin devri

MADDE 9/B- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem

görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülükler, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredilebilir.

Dahilde işleme izin belgesi, devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yiktimlalaklerin Bakanlikça belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğinin ve devre konu işlem görmüş ürün büyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafindan istlenildiğinin tevsiki kaydıyla kapatılabilir.

Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen devir işlemlerinde, devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için ithalat esnasında alınan teminatın iadesine ilişkin usul ve esaslar bu Karara istinaden yayımlanan tebliğ ile belirlenir."

·       Kararın 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

"Ayrıca,

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dişında, belgelizin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranınin aranmayacağı haller haricinde, belge kapsarmında ithal

edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan tebliğle belirlenen oranlar geçmesi halinde,

belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firma adına (bu firmanın başka bir Firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görülduğu tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz ve söz konusu firmaların bu fikra kapsamında 2 takvim yılı içerisinde müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 katına kadar artırılır. Aynca, indirimli teminat hakkına sahip olmayan firmaların (bu firmaların başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) bu fıkra kapsamında her bir ihlalinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 katma kadar artırılır."

“Bakanlıkça iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği belgedefizinde belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali gerçekleştiren firmaya, dördüncü fikrada belirtilen müeyyidenin yanı sra, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 ay süreyle, 2 takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 ay süreyle belge/izin düzenlenmez, ihlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmez, bu firmanın mevcut belgelerinefizinlerine ek süre verilmez değerlendirilmez."

·       Kararın 23. maddesinin aynı maddeye üçüncü fikrasından sonra gelmek üzere aşağidaki fikra eklenmiştir:

"Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlıkça yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılik eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur."

Tebliğ yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.