Numara : 260
Tarih : 21.9.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/260

Konu: İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşyalar Hakkında Yazı Yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2022 tarihinde yayımladığı 78356732 sayılı yazısında; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alındığı ve bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de gümrük idaresine bir ön başvuru süreci öngörüldüğü hatırlatılmıştır. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasına ilişkin geçen süre sonucunda eşyaların ithalatında beklemeden dolayı yaşanabilecek bozulma durumunun önüne geçmek adına ön başvuruların Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılabilmesini sağlayacak ve faaliyet alanı yalnızca inceleme, analiz veya test olan firmaların veya laboratuvarların her bir eşya bazında başvuru yapmalarına gerek olmayacak sistemsel bir düzenleme üzerinde çalışılmakta olduğu, ilgili duruma istinaden de 2022/13 sayılı Genelge`nin yayınlandığı 22.08.2022 tarihinden başlamak üzere yukarıda bahsedilen sistemsel düzenlemelerin uygulamaya geçeceği tarihe kadar inceleme, analiz veya test amacıyla gelen ve gümrükte bekleyen eşya için ön başvuru yapılmaksızın;

1. ISO/17025 belgesine sahip akredite laboratuvarlar için; belge akreditasyon numarasının, basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde (BGB) "referansNo" hanesine; detaylı beyanda ise 7 no`lu "referans numarası" hanesine yazılması ve akreditasyon numarasının doğruluğunun "https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search" bağlantısı üzerinden teyit edilmesi,

2. 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının ve yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilere ait Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının yetkili olduklarına dair çalışma izin belgesinin ibrazı ile bahsi geçen laboratuvara ait laboratuvar sicil numarasının BGB`de "referansNo" hanesine, detaylı beyanda ise 7 no`lu "referans numarası" hanesine yazılması ve söz konusu firmanın yetkili olup olmadığının "https://www.tarimorman.gov.tr/konu/1521/Yetkili-Gida-KontrolLaboratuvarMudurlukleri" bağlantısında yer alan listeden teyit edilmesi,

3. Birinci ve ikinci maddeler kapsamına girmeyen firma ve kuruluşlar adına gelen eşyanın, anılan Karar`ın 91 inci ve 92 nci maddesinde aranılan şartları taşıdığına gümrük idaresince kanaat getirilmesi,

şartıyla eşyanın BGB`de "TEST" muafiyet kodu, detaylı beyanda ise "GK8" muafiyet kodu ile beyan edilmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bununla birlikte, bu kapsamdaki eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlanmasını müteakip söz konusu eşyaya ilişkin olarak 2022/13 sayılı Genelge`de belirtilen;

- İthalatın yapıldığı gümrük idaresi,

- İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı,

- İşlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu,

- İşlemin bitiş tarihi,

- Geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağı;

bilgilerinin, eşyanın teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşyalar Hakkında Yazı

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.