Numara : 60
Tarih : 26.6.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/60

Konu: Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali Konulu Genelgenin (2024/9) Uygulaması Hakkında Yazı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2024/9 sayılı Genelgesi ile Türkiye’de serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan ya da tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen eşyanın, serbest bölgeye ihracat beyannamesiyle gönderilmesi durumunda, serbest dolaşımda olduğunun tevsiki için gümrük statü belgesinin düzenlenmesi gerektiği; serbest bölgelerin Türkiye Gümrük Bölgesinin bir parçası olduğu da dikkate alındığında, Türkiye’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın, değişikliğe uğramadan Türkiye’ye ithalinde ya da serbest bölgede üretimde kullanılmasını müteakip nihai ürünün ithalinde vergilendirmenin girdiler üzerinden talep edilmesi halinde, gümrük vergileri tahsil edilmeksizin işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu defa, Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2024/9 sayılı Genelgenin uygulamasına ilişkin 12/6/2024 tarihli yazıyı yayımladı.

Yazıda, Türkiye’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın ithalinde BİLGE Sisteminde düzenlemeler yapıldığı belirtilmiş ve işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin aşağıdaki açıklanmalara yer verilmiştir:

  • Söz konusu eşyanın, değişikliğe uğramadan Türkiye’ye ithalinde, BİLGE Sisteminde SBSDE kodu seçilerek 04.09.2014 tarihli, 2561362 sayılı yazıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. 
  • Söz konusu eşyanın, serbest bölgede üretimde kullanılmasını müteakip nihai ürünün ithalinde girdiler üzerinden vergilendirme yapılmasının talep edilmesi halinde SBSDG kodu seçilecek, beyannamenin 44 no.lu hanesine Gümrük Statü Belgesi ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün düzenlemeleri kapsamında yer alan Üretim Takip Formu eklenecektir.
  • SBSDG kodunun seçilmesi durumunda muayene memurlarınca; gümrük statü belgesinin söz konusu eşyaya ilişkin olduğunun, gümrük statü belgesinin incelenmesi suretiyle eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda olduğunun ve Üretim Takip Formu üzerinden söz konusu eşyanın girdi olarak kullanıldığının kontrol edilmesi suretiyle işlem yapılacaktır.

Serbest bölgede üretilen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesi uyarınca girdiler üzerinden vergilendirme yapılmasının talep edilmesi ve nihai ürünün 2014/9 sayılı Genelge kapsamı dışında girdi ihtiva etmesi halinde bahse konu girdilerin gümrük vergileri, İthalat Rejim Kararı ve sair mevzuata göre hesaplanacaktır. Üretim Takip Formu üzerinden de gerekli kontroller yapılacaktır.

 İlgili Yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali Konulu Genelgenin (2024/9) Uygulaması Hakkında Yazı

 

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.