Numara : 58
Tarih : 24.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/58
 
KONU: HATIRLATMALAR

1. 2007 Yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin en geç 25 Nisan 2008 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
  
Bu sürenin Bakanlıkça 28 Nisan 2008 tarihine uzatılması, beklenmekte olup, konu sirküler ile duyurulacaktır

2. 2007 Yılına ilişkin Kurumlar Vergisinin tamamı en geç 30 Nisan 2008 tarihine kadar banka vasıtası ile ödenecektir.
 

Kurumlar Vergisi mükellefleri 01.01.2008 tarihinden itbaren kanuni süresinde verecekleri;

Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
   
ile tahakkuk edecek olan vergi borçlarını, tahsilata yetkili bankalar vasıtası ile ödeyeceklerdir.

Bu borçların tahsilatı vergi dairesi veznelerince yapılmayacaktır.

3. 5736 sayılı kanun ile, ihtilaflı vergi ve ceza borçlarına sağlanan avantajlardan yararlanmak için başvuru süresi 30 Nisan 2008 tarihinde sona ermektedir.
  
Daha önce 5736 sayılı kanun ve uygulamalar ile ilgili olarak 2008 yılında 37, 38, 39, 45 ve 46 sayılı sirkülerimiz ile duyurulduğu üzere söz konusu kanun hükümlerinden  yararlanarak, borçları hakkında uzlaşmak ve 18 eşit takside bağlamak isteyen mükelleflerin başvuru süresi 30.04.2008 Çarşamba günü sona ermektedir.

4. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2008 ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri B(a) ve B(s) formlarını aylık dönemler halinde vereceklerdir.    
 
Daha önce 2008/17 ve 2008/22 No.’lu sirkülerimiz ile detaylı olarak duyurulduğu üzere;2007 yılına ilişkin B(a) ve B(s) formları yıllık olarak en geç 5 Haziran 2008 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilecektir.
  
2008 yılında ise söz konusu formların aylık olarak verilmesi gerekmektedir. 2008 yılında B(a) ve B(s) formlarına dahil edilecek Alış – Satış haddi 8.000.- YTL olarak belirlenmiştir. 381 No.’lu VUK Genel Tebliğine göre 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs formları 2008 yılı Nisan ayının 5. gününden itibaren Haziran ayının 5.günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.
  
Nisan ayı ve müteakip dönemlere ilişkin bildirim formları ise aylık dönemler halinde düzenlenerek takip eden ayın 5.gününden itibaren bir sonraki ayın 5.günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilecektir.

 
  
Bilginize sunulur.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye