Numara : 51
Tarih : 11.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/51
 
KONU: Hızlandırılmış Katma Değer Vergisi İade Sistemi (HİS) ile İlgili 109 Seri No.’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.
 
11 Nisan 2008 tarih ve 26844 sayılı Resmi Gazete’de 109 seri No.’lu KDV Genel Tebliği yayınlanmışıtr. Bu tebliğ ile; iade hakkı doğuran işlemlere ait katma değer vergisi (KDV) alacaklarının genel ve özel esaslara göre iadesi yanısıra, Maliye Bakanlığınca, KDV Kanunun 8/2, 9/1, 29/2 ve 32 nci maddelerinde yer alan yetkisi kullanılmak suretiyle aşağıdaki şartları taşıyan mükellefler için “Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS)” getirilmişitir.
 
Tebliğde belirtilen şartları sağlayan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık tarafından tebliğ ekinde örneği yer alan “Hızlandırılmış KDV İade Sistemi Sertifikası (HİS)” verilecektir.
 
HİS sertifikası sahibi mükelleflerin nakden ve/veya mahsuben iade talepleri;
  • Tutarına bakılmaksızın
  • Teminat aranılmadan
  • İnceleme raporu aranılmadan
  • YMM tasdik raporu aranılmadan
bir dilekçe ile yerine getirilecektir.
 
Talep, beyanname ve dilekçenin verilmiş olması şartıyla, ilgili genel tebliğlerde iade için öngörülen belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanacaktır.
 
Bu mükelleflerin nakden iade talepleri, belgelerin tamamlandığı tarihi izleyen 5 iş günü içinde yerine getirilecek, mahsuben iade talepleri ise belgelerin tamamlandığı tarih itibarıyle hüküm ifade edecektir.
 
Tamamı ibraz edilen belgelerde şekil veya muhteviyat yönünden vergi dairesince eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde iade talepleri yerine getirilmekle birlikte, bu hususlar belgelerin ibraz edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefe tebliğ edilecektir. Mükelleflerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde eksiklikleri tamamlamamaları halinde, durum ilgili vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bildirilecektir.
 
Hakkında olumsuz rapor olmaması şartıyla, mükellefle ilgili olumsuz tespit ortaya çıkması veya olumsuz rapor bulunanlardan mal ya da hizmet aldığının tespit edilmesi halinde de iade talebi yerine getirilmekle birlikte bu durum kendisine ve ilgili vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bildirilecektir.
 
A-    (HİS) Hızlandırılmış KDV İade Sertifikası Kapsamına Girecek Mükelleflere İlişkin Şartlar
 
Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından HİS sertifikası (EK: 1) verilecektir.
 
 1- Başvuru tarihinden önceki son 5 tam yıl itibariyle vergi mükellefiyetinin bulunması,
  
 2- Başvuru tarihinden önce vergi dairesine vermiş olduğu son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az;
 
a.    aktif toplamının 400.000.000 YTL,
b.    maddi duran varlıkları toplamının 100.000.000 YTL,
c.    öz sermaye tutarının 200.000.000 YTL,
d.    net satışlarının 500.000.000 YTL,  olması,
  
3-
Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 750 ve daha  fazla olması,
4- Başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde;
a.    mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,
b.    farklı vergilerin her birine ait beyanname verme ödevinin birden fazla dönem için aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
c.    sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle hakkında olumsuz rapor düzenlenmemiş olması, (Raporun, son 5 yıl içindeki vergilendirme dönemleri ile ilgili ve öngördüğü tarhiyatın tamamının nihai yargı kararıyla iptal edilmemiş olması gerekmektedir.)
5-  Başvuru tarihi itibariyle;
 
a.      KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,
b.      Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz) gerekmektedir.
 
Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde yukarıdaki şartları taşıdığı anlaşılanlara başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde HİS Sertifikası verilecektir.
 
Bu mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere, tebliğ açıklamaları çerçevesinde yerine getirilecektir.
 
B-    HİS Sertifikasının İptal Edilmesi (Hızlandırılmış KDV İadesi Sisteminden Yararlanma Hakkının Kaybedilmesi)
 
Kendilerine HİS sertifikası verilen mükelleflerle ilgili olarak, aşağıdaki hususlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde HİS sertifikası iptal edilir. Sertifikanın iptal edildiği, gerekçesiyle birlikte mükellefe bildirilir. Mükellefin, bu durumun bildirildiği tarihten sonraki dönemlerine ait olan veya önceki dönemlere ait olup bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
 
1- Yukarıda (A) bölümünde belirtilen şartlardan mükelleflerin,
  • Maddi duran varlıklar toplamının 100.000.000.- YTL’nin altına düşmesi
  • Öz sermaye tutarının 200.000.000.- YTL altına düşmesi,
  •  Aktif toplamının 300.000.000.- YTL’nin altına düşmesi ( %25’i aşan azalma olması)
  • Net satışların 375.000.000.- YTL’nin altına düşmesi ( %25’i aşan azalma olması)
  • Aylık ortalama çalıştırışan kişi sayısının %25’i aşan bir oranda azalması diğer bir ifade ile 563 kişinin altına düşmesi halinde sertifikaları iptal edilir.
Mükellefin yukarıdaki tutarlar karşısındaki durumu, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihi, ortalama işçi sayısına ilişikin şart karşısındaki durumu ise her takvim yılında verilen muhtasar beyannamelere dayanılarak Aralık Ayı muhtasar beyannamesinin verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde tespit edilir.
 
2- Defter ve belgelerini Vergi Usul Kanunundaki süreler içinde ibraz etmeyen mükelleflerin sertifikaları sürenin dolduğu gün iptal edilir.
 
3- Vergi borçlarını, vadesinde ödemediği anlaşılan mükelleflere, vade tarihinden itibaren 7 gün içinde 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen ödeme emri veya alacağın teminata bağlanmış olması halinde 56 ncı maddesinde öngörülen yazı tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin sertifikası iptal edilir.
 
Ancak, takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılması halinde; yargı kararının İdare’ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde bu Tebliğ hükümlerine göre işlem yapılır.
 
4- Mükellef hakkında Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB) kullandığı veya düzenlediği konusunda vergi dairesine olumsuz rapor intikal etmesi halinde, raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz ve sertifikası iptal edilir.
 
Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile terkin edilmesi halinde mükellefe tekrar Sertifika verilir. Yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile kısmen veya tamamen onaylanması halinde mükellefin Sertifika alabilmesi için yukarıda (A) bölümünde belirtilen şartları tekrar sağlaması gerekir.
 
Yargı kararından önce, mükellefin gerekli şartları yerine getirerek genel esaslara geçmesi halinde, genel esaslara tabi olduğu tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı gerektirecek ve sertifikayı iptal ettirecek şartların ortaya çıkmaması halinde mükellefe tekrar Sertifika verilir. Sonradan nihai yargı kararının gelmesi halinde yukarıdaki paragraftaki açıklamalara göre işlem yapılır.
 
5- SMİYB kullanma veya düzenleme fiili dışındaki nedenlerle katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, kurumlar vergisi ve gelir vergisi bakımından vergi ziyaına sebebiyet verdiği, vergi inceleme raporu ile tespit edilen mükelleflerin sertifikası iptal edilir. İnceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile terkin edilmesi ya da yapılan tarhiyatı mükellefin kendiliğinden veya uzlaşma sonucunda ödemesi halinde Sertifikası tekrar verilir.
 
6- HİS Sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu her takvim yılında İdare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenir ve bu incelemeler en kısa sürede sonuçlandırılır. Yapılan incelemelerde haksız/yersiz iade aldığı anlaşılan mükelleflerden; haksız/yersiz aldığı vergilerin, ilgili dönemde yapılan vergi iadelerine oranı %1’i geçen mükelleflerin sertifikaları iptal edilir. Bu mükelleflere beş yıl süreyle tekrar sertifika verilmez.
 
Bu Genel Tebliğde geçen "olumsuz rapor", "olumsuz tespit", "olumlu rapor", "genel esaslar", "özel esaslar", "sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB)" ibareleri 84 seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tanımı yapılmış olan kavramları ifade etmektedir.
 
Tebliğin ekinde Hızlandırılmış KDV İade Sistemi Sertifikası  (HİS) örneği yer almaktadır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye