Numara : 48
Tarih : 28.7.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/48
 
KONU

Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır Külçelerinde 1 Ağustos 2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere KDV Tevkifatı Uygulanacaktır
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan (R.G.: 3/7/2005; 25864) 95 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 1 Ağustos 2005 tarihinden geçerli olmak üzere hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır külçelerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu ürünlerin ilk üretici veya ithalatçıları ile aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

- Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler,
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Genel ve katma bütçeli idareler,
- İl özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
- Üniversiteler,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar,
- Kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Kamu menfaatine yararlı dernekler,
- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.