Numara : 70
Tarih : 12.5.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/70
 
KONU
 
İhraç Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılmak Üzere İmal Edilen, Faturası Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenen ve Bedeli Yurt Dışından Döviz Olarak Gelen Model Kalıpların İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü Sirküleri
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlamış olduğu 12 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; mükellefler tarafından ihraç edilen ürünlerin üretimi için gerekli olan ve yurt dışındaki firma tarafından imal ettirilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen ve bedeli de yurt dışındaki firma tarafından ödenen model kalıpların, ihraç edilen mallar için verilen hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabileceği yönünde görüş bildirmiştir.

Aynı görüş çerçevesinde, genel olarak yabancı firmaların Türkiye’den ithal edeceği (Türkiye’den ihraç edilecek) mallar dolayısıyla verilen hizmetler ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.

Söz  konusu 12 Sayılı KDV Sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 12 
Konusu
:İhraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere imal edilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen ve bedeli yurt dışından döviz olarak gelen model kalıpların ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi hakkında.
Tarihi
:04.05.2004
Sayısı
:KDV-12 /2004-12
İlgili olduğu maddeler
:Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 11/1-a
 
1. Giriş :
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ihraç edilecek malların üretiminde kullanılmak üzere imal edilen ve bedeli de yurt dışındaki müşteriden döviz olarak alınan model kalıpların ihracat istisnası karşısındaki durumu konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

2. Mevzuat :
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a maddesi ile “ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler” katma değer vergisinden istisna edilmiş,
12/1. maddesi ile de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;
-Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işletmecisine yapılmasının ve
-Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya serbest bölgeye vasıl olması ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmasının şart olduğu hüküm altına alınmış, teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesinin veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesinin de durumu değiştirmeyeceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 12/2. maddesinde ise yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;
-Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olası ve
-Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği belirtilmiştir.

Uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise 26 ve 30 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinin (K) ve (A) bölümlerinde yapılmıştır.

2. Sonuç :
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, mükellefler tarafından ihraç edilen ürünlerin üretimi için gerekli olan ve yurt dışındaki firma tarafından imal ettirilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen ve bedeli de yurt dışındaki firma tarafından ödenen model kalıpların, ihraç edilen mallar için verilen hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, yabancı firmaların Türkiye’den ithal edeceği (Türkiye’den ihraç edilecek) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, bu hizmetlerden yurt dışında yararlanılacağından, ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.
Öte yandan, söz konusu kalıpların yurt içinde satışa konu edilmesi halinde ise katma değer vergisi uygulanacağı tabiidir.
Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.