Numara : 30
Tarih : 2.5.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/30

 
KONU
İhraç Kayıtlı Teslimlerde İstisnaya Tabi Malların Ambalaj Maddeleri, Eklenti ve Ayrılmaz Parçalarında Tecil-Terkin Uygulaması; Çinko ve Alüminyum Mamulleri ve Külçelerinin KDV Tevkifatı Kapsamına Alınması ile Özel Güvenlik Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin 104 Seri Nolu KDV Genel Tebliği
 
 
01/05/2007 tarihli Resmi Gazetede (S: 26509) yayımlanmış olan 104 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, ihraç kayıtlı teslimlerde istisnaya tabi malların ambalaj madde ve malzemeleri, eklenti ve ayrılmaz parçalarında tecil-terkin uygulaması, çinko ve alüminyum mamulleri ve külçelerinin KDV tevkifatı kapsamına alınması ile özel güvenlik hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulaması hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
 
1. İhraç Kayıtlı Teslimlerde İstisnaya Tabi Malların Ambalaj Madde ve Malzemeleri, Eklenti ve Ayrılmaz Parçalarında Tecil-Terkin Uygulaması  
 
Bilindiği gibi, 87 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde, ihraç edilecek mallar ile bu malların eklentisi veya ayrılmaz parçası mahiyetindeki malların KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kaydıyla ve ayrı ayrı satın alınması halinde, eklenti veya ayrılmaz parça mahiyetindeki malların tesliminde de tecil-terkin uygulamasından yararlanılabileceği, 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (L) bölümünde ise tecil-terkin sistemi kapsamında satın alınan malların ihracında ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan malların da bu uygulama kapsamında olduğu açıklanmıştır.
 
Bu açıklamalara göre, eklenti veya ayrılmaz parça mahiyetindeki malların tesliminde tecil-terkin uygulanabilmesi için asıl malın KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanarak satın alınması gerekmektedir. Ancak, asıl malın ihracatçıya tesliminin istisna kapsamına girmesi halinde tecil-terkin sistemine göre işlem yapılamayacağından eklenti veya ayrılmaz parçaların tesliminde de tecil-terkin uygulanamamaktadır.
 
İşlem görmeden oldukları gibi ihraç edilecek malları tecil-terkin sistemi kapsamında satın alanlar ile istisna nedeniyle bu sisteme göre işlem yapamayanlar arasında bir farklılık yaratılmaması amacıyla, ihraç edilecek asıl malın istisna kapsamında satın alınması halinde, ambalaj maddeleri ve malzemeleri de dahil olmak üzere bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların alımında KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında işlem yapılabilmesi uygun görülmüştür.
 
Bu uygulamada tecil-terkin sistemine ilişkin olarak KDV Genel Tebliğlerinde belirtilen şartlar ile kapsam, usul ve esaslara ilişkin açıklamalar geçerli olacaktır.
 
2. Çinko ve Alüminyum Mamullerinde Tevkifat Uygulaması
 
04/05/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul malların teslimi KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır. Söz konusu teslimlerde tevkifat oranı % 90  oranında uygulanacaktır. Konu ile ilgili değişiklikler 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3.) numaralı bölümünde yapılmıştır.
 
97 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (1) numaralı bölümünde yapılan açıklamalar, bu düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan mamuller için de geçerli olacaktır.
 
3. Çinko ve Alüminyum Külçelerinde Tevkifat Uygulaması
 
04/05/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hurda metallerden elde edilenler dışındaki çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi de KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır. Söz konusu teslimlerde tevkifat oranı % 90  oranında uygulanacaktır. Konu ile ilgili değişiklikler 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (7) numaralı  bölümünde yapılmıştır.
 
97 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (1.2.) bölümünde yapılan açıklamalar, bu düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan külçeler için de geçerli olacaktır.
 
4. Özel Güvenlik Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması
 
Bilindiği gibi, 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan ve sadece belirli mükellefleri kapsayan kurum ve kuruluşlara verilen özel güvenlik hizmetleri 1/2 oranında tevkifata tabi tutulmaktaydı. Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleme ile, 01/05/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tevkifat kapsamı genişletilmiş olup bütün KDV mükelleflerine verilen özel güvenlik hizmetleri tevkifat kapsamına alınmıştır ve uygulanacak tevkifat oranı 4/5 olarak yeniden tespit edilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş