Numara : 71
Tarih : 18.8.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/71

 
KONU
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Uygulanacak ÖTV İstisnasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 11 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
 
Daha önce 2006/28 ve 2006/62 sayılı vergi sirkülerlerimizle sizlere duyurmuş olduğumuz üzere, 5493 sayılı Kanunla, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda motorin teslimi özel tüketim vergisinden istisna edilmiş, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme , istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulama konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmişti.

04.08.2006 tarihli Resmi Gazetede (Sayı : 26249) yayımlanan 2006/10784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de uygulamanın Ambarlı, Pendik, İpsala, Tekirdağ, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarındaki gümrüklü sahalarda yapılması kararlaştırılmıştı.
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 11 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Taslağında, ÖTV istisnası uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.
 
1. ÖTV İstisnası Uygulaması Kapsamındaki Motorin ve Araç Tanımı  
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan mallar, ÖTV istisnası uygulaması kapsamındadır.
 
4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ve taşınan eşyanın durumuna göre C2, L2 ve M3 yetki belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı taşıyıcılarının ( C2, L2 ve M3 belgelerini haiz bir işletmeye kayıtlı olma şartı yalnızca Türk plakalı araçlar için geçerlidir); kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkları ÖTV istinası kapsamında tanımlanan araçlardır.
 
2. Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu
 
Araçlara istisna kapsamında yapılacak motorin teslimi yalnızca bayiler tarafından 58 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirtilen ödeme kaydedici cihazların bağlı olduğu akaryakıt pompaları vasıtasıyla yapılabilecektir.

Bayiler, bu Tebliğin yayımlandığı ayı takip eden 3 üncü ayın sonuna kadar ödeme kaydedici cihazları akaryakıt pompalarına bağlatmaksızın ve EPDK tarafından verilecek bayilik lisanslarını almaksızın motorin teslim edebileceklerdir. Ancak bu sürede ödeme kaydedici cihazlarını akaryakıt pompalarına bağlatmayan ve/veya lisanslarını almayan bayiler, yukarıda anılan 3 üncü ayın sonundan itibaren söz konusu eksikliklerini tamamladığı tarihe kadar istisna kapsamında motorin tesliminde bulunamayacaklardır.
 
İstisna kapsamında motorin teslim edecek olan bayiler, ödeme kaydedici cihazlarını bağlatma ve lisans alma tarihleri ile ödeme kaydedici cihaz belgesi ve bayilik lisanslarının birer örneklerini istisna kapsamında motorin teslimine başladıkları tarihi takip eden 10 gün içerisinde, KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vereceklerdir. Bu Tebliğin yayımından önce anılan belgeleri haiz olarak istisna kapsamında motorin teslim eden bayiler, bu Tebliğin yayımını takip eden 10 gün içerinde söz konusu belgeleri KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vereceklerdir.
 
Ancak, ödeme kaydedici cihazlı akaryakıt pompası ve/veya lisansı olmayan bayiler ise yukarıda anılan söz konusu belgeleri, KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, bağlatma ve lisans alma tarihlerini takip eden 10 gün içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
3. Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
 
Bayilerin sınır kapılarında ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin tesliminde bulunabilmeleri için, “Ek:1”de yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname”yi iki örnek olarak düzenleyerek bir örneğini KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine ikinci örneğini ise dağıtıcının kendisine, söz konusu malı ilk teslim aldıkları tarihten önce vermeleri gerekmektedir.
 
Öte yandan bu Tebliğin yayım tarihinden önce istisna kapsamında motorin teslim eden ve lisansı olan bayiler yukarıda anılan talep ve taahhütnameyi dağıtıcı ve KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, bu tebliğin yayım tarihinden önce istisna kapsamında motorin teslim edip lisansı olmayan işletmeler ise yine yukarıda belirtilen talep ve taahhütnameyi KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, bu tebliğin yayım tarihini takip eden 10 gün içerisinde vereceklerdir. Bununla beraber bayilik lisansı olmaksızın istisna kapsamında motorin teslim eden işletmelerin, bayilik lisanslarını temin ettikleri tarihi takip eden 10 gün içerisinde anılan talep ve taahhütnameyi dağıtıcıya vermeleri gerekmektedir.
 
Bayiler istisna kapsamında vergisiz olarak dağıtıcılardan satın alacakları motorinleri kendi ihtiyaçları için kullanamayacakları gibi söz konusu bu motorinleri istisna kapsamı dışında satamaz ve devredemezler.Bayiler istisna kapsamındaki motorinleri, yalnızca 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve bu Tebliğde tanımlanan araçların standart yakıt depolarına teslim edeceklerdir. İstisna kapsamında araçlara motorin teslim eden bayiler, her bir teslime ilişkin olarak; teslim edilen motorin ve ihraç malı taşıyan araçlara ilişkin bilgiler ile ihraç malının gümrük çıkış beyannamesi numarasını “Ek:2 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu”na işleyeceklerdir. Öte yandan bayilerce takvim yılının birer aylık dönemleri itibariyle düzenlenen bu formun bir örneğinin, işletme yetkililerince imzalanıp kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylandıktan sonra takip eden ayın 10 uncu günü akşamına kadar dağıtıcıya verilmesi gerekmektedir.
Bayiler, her takvim yılının 1 inci ve 2 nci altı aylık dönemleri itibariyle aylık bazda tespit edecekleri işletme stoklarında bulunan istisna kapsamındaki motorinlere ait stok bilgilerini, “Ek:3 Stok Bildirim Formu”na işleyecekler ve düzenlenen bu formun bir örneğini, işletme yetkililerince imzalanıp kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylandıktan sonra anılan altı aylık dönemleri takip eden 10 gün içerisinde dağıtıcıya vermeleri gerekmektedir.
 
Ayrıca bayiler, kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasına girerek yukarıda belirtilen Ek:2 ve Ek:3 bildirim formlarını dağıtıcılara vermeleri gereken süreler içerisinde doldurup onaylamak suretiyle göndereceklerdir.Gönderilen bildirimlerin içeriğinde bayilerce düzeltme yapılmak istenmesi halinde, aynı döneme ait yeniden düzeltilen bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir.
 
Bayilerin kişisel şifre ve kullanıcı kodu alabilmesi için “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nu doldurarak, KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.Bu başvuru üzerine bayilere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir.İnternet hizmetleri kullanım başvuru formu, Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasından döküm alınarak temin edilebilecektir.
 
Öte yandan bayilerin istisna hükümlerinden yararlanabilmeleri için 27/4/2006 tarihli ve 5493 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa eklenen Ek Madde 1’de yer alan hükümlere göre araçlara yapacakları akaryakıt (motorin) teslimlerine ilişkin satış fiyatının, ilgili akaryakıt (motorin) türünün edinme bedelinin yüzde sekiz (%8) fazlasını aşmaması gerekmektedir.
 
4.  Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi
 
a)  Dağıtıcıların İthal veya İmal Ettikleri Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
 
Bayilere istisna kapsamında teslim edilecek olan motorini, yalnızca dağıtıcılar teslim edebilirler. Dağıtıcılar ithal yada imal ettikleri motorini bayilere tesliminde, hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dahil etmeyecekler ancak fatura bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarını düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun 7/A Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ YTL’dir” şerhi ile göstereceklerdir.
 
Dağıtıcılar bu suretle fatura bedeline dahil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri motorin miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “7/A Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek istisna kapsamında beyanda bulunacaklardır.
 
Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlarla İlgili Teslimler” kısmına, ÖTV Kanununun 7/A maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri faturalara ilişkin bilgileri gireceklerdir.
 
b) Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
 
Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları motorini istisna kapsamında bayilere teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri motorine ilişkin olarak bayiler adına düzenleyecekleri faturalarda teslim edilen motorin miktarına ilişkin olarak toplam ÖTV tutarını hesaplayıp “KDV dahil toplam fatura bedelinden” indirerek tahsil etmeyeceklerdir. Bu teslimlere ilişkin olarak düzenleyecekleri faturada tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun 7/A Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ YTL’dir” şerhi ile gösterilecektir.
 
Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarları, rafinericilerden aldıkları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir. Mahsup için, dağıtıcıların bayilere istisna kapsamında teslim ettiği motorine ilişkin düzenlediği onaylanmış fatura fotokopilerinin ekli olduğu listenin, rafinericilere verilmesi gerekmektedir.
 
Rafinericiler, öncelikle mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün “A cetvelindeki Ürünler” kısmında beyan edeceklerdir. Bu işlemi takiben, rafinericiler dağıtıcılara teslim edilen motorinler ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “7/A Maddesi Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştireceklerdir.
 
Ayrıca, rafinericilerin mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İhraç Malı Taşıyan Araçlarla İlgili Teslimler” kısmına, ÖTV Kanununun 7/A maddesi kapsamında yapılan mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan ve dağıtıcılar tarafından kendilerine verilen faturalara ilişkin bilgileri girmeleri gerekmektedir.
 
5. YMM Raporlarının Düzenlenmesi
 
Bayiler istisna kapsamında yaptıkları motorin teslimi ile ilgili olarak her takvim yılına ait yeminli mali müşavir (YMM) tarafından düzenlenecek faaliyet raporlarını, takvim yılını takip eden 2 ay içerisinde KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu yer vergi dairesine ibraz edeceklerdir. Bu bölümde belirtilen raporların süresi içerisinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin, bayiler veya YMM’ler tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine ure bu Tebliğde belirlenen sürelerin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.
 
6. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk
 
Dağıtıcılar ve bayilerin bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 
Dağıtıcılar ve bayilerin bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaa cezası uygulanır.
 
YMM raporlarını süresinde vermeyen bayilere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanacak ve ilgili vergi dairesi tarafından söz konusu raporun 30 günlük süre içinde ibraz edilmesi yazılı olarak istenecektir. 30 günlük ek süre içerisinde istenilen raporu ibraz eden ve uygulanan özel usulsüzlük cezasını ödeyen bayilerin raporları kabul edilecektir. 30 günlük ek süre içerisinde de söz konusu raporun verilmemesi halinde ise YMM raporları hiç verilmemiş kabul edilecek ve istisna dolayısıyla vazgeçilen vergiler bunlar adına tarh edilerek bu tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.

 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EK : 1
İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNE İLİŞKİN
TALEP VE TAAHHÜTNAME
SATICI MÜKELLEFE (DAĞITICI) AİT BİLGİLER

Unvanı
:
Adresi
:
Vergi Dairesi (KDV Yönünden)
:
Vergi Kimlik Numarası
:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14/3 üncü maddesi kapsamında teslim aldığımız motorinleri 26/6/2006 tarih ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenen sınır kapılarında ihraç malı taşıyan araçlara konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca düzenlenen genel tebliğlerde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde teslim edeceğimizi beyan ve taahhüt eder, bu taahhüdümüzün ihlali halinde yukarıda bilgileri verilen dağıtıcı adına tahakkuk edecek vergi ile buna ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme zammını dağıtıcı birlikte müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde dağıtıcının KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.
 
TALEP VE TAAHHÜTNAMEYİ VEREN BAYİNİN;
 
 
Adı, Soyadı veya Unvanı
:
Tarih
İmza (ve kaşe)
Adresi
:
 
Vergi Dairesi (KDV Yönünden)
:
 
Vergi Kimlik Numarası
:
 


EK : 2

(Satır sayısı artırılabilir) *Bu bildirim formunun bayiler tarafından aylık olarak doldurularak takip eden ayın 10 uncu günü akşamına kadar dağıtıcıya verilmesi ve internet ortamında www.gib.gov.tr web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasına gönderilmesi gerekmektedir.
**İstisna kapsamındaki motorin tesliminin yabancı plakalı araçlara yapılması halinde aracın yetki belgesi no ve türü bilgileri yazılmayacaktır.
 
 
EK :3                         STOK BİLDİRİM FORMU

*Bu bildirim formunun bayiler tarafından her takvim yılının 1 inci ve 2 nci altı aylık dönem sonları itibariyle doldurularak anılan altı aylık dönemleri takip eden 10 gün içerisinde dağıtıcıya verilmesi ve internet ortamında www.gib.gov.tr web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasına gönderilmesi gerekmektedir.