Numara : 51
Tarih : 26.3.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/51
 
KONU
 
İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Yararlanmak İsteyen Mükelleflerin  Gelirleri Olmadığına Dair Belgelerini Belediyelere Verme Süresi 31 Mayıs 2004 Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır 
 
 
Emlak Vergisi Kanununa göre, Türkiye sınırları içinde tek meskeni bulunup, hiçbir geliri olmayan mükelleflerin geliri olmadığını belgelemeleri halinde 2004 yılına ait bina vergisi oranı indirimli  (sıfır) uygulanmaktadır. Maliye Bakanlığınca bugünkü tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 25414) yayımlanan 39 seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde indirimli bina vergisi uygulaması ile bu uygulamadan yararlanmak isteyenlerin gelirleri olmadığına dair belgeleri belediyelere verme süresinin uzatılmasına yönelik açıklama ve düzenlemelerde bulunulmuştur.

İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Yararlanmak İsteyen Mükelleflerin       Gelirleri Olmadığına Dair Belgelerini Belediyelere Verme Süresi 31 Mayıs 2004 Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır
Emlak Vergisi Kanununun 4962 sayılı Kanun ile değişik 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2004 yılı için sıfıra indirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak hazırlanan 38 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin4 "2. Hiçbir Geliri Olmayan Mükelleflerin Geliri Olmadığını Belgelemeleri" bölümünde, hiçbir geliri olmadığını beyan eden mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair alacakları belgeleri, anılan Tebliğe ekli form ekinde ilgili belediyeye vermeleri gerektiği ve bu form ve eki belgeleri, ilk defa mükellef olanların, verecekleri bina vergisi bildirimi ekinde, öteden beri mükellef olanların ise 2004 yılının Ocak ayı içinde vermeleri gerektiği bildirilmiştir.

Ancak, Bakanlığa yapılan başvurulardan bazı mükelleflerin bu belgeleri süresinde ilgili belediyelere vermedikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle, Maliye Bakanlığı belediyelerce indirimden faydalanan mükelleflerin durumlarının bilinmesi, olası gereksiz yazışma ve işlemlerin yapılmasının önlenmesi ve süresinde form ve eki belgeleri vermeyen mükelleflerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan başvurular da dikkate alınarak, yukarıda belirtilen form eki belgeleri verme süresinin 2004 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatmıştır.

Bu itibarla, anılan mükelleflerin 2004 yılına ait bina vergisinin indirimli (sıfır) oranda uygulanması için ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair alacakları belgeleri anılan Tebliğ ekinde yer alan "HİÇBİR GELİRİ OLMADIĞINI BELGELEYENLERİN TEK MESKENLERİNE AİT FORM" ekinde 31.05.2004 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere vermeleri gerekmektedir.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.