Numara : 30
Tarih : 6.5.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/30
 
KONU

İndirimli KDV Oranına Tabi İşlemlerde Mahsuben İade Alt Sınırı 10.000.-YTL Olarak Belirlenmiştir

 
06.05.2006 tarih ve 26160 sayılı   Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli KDV oranına tabi işlemler için geçerli olmak üzere, mahsuben iade alt sınırı 10.000.-YTL olarak belirlenmiştir.
 
Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 29 uncu maddesinde 5035 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, “Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
 
Buna göre, Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerden 2006 yılında gerçekleştirilenlerle ilgili olup, aynı yıl içerisinde indirilemeyen katma değer vergisinin 10.000 YTL’yi aşan kısmı , bu mükelleflerin aşağıda yer alan borçlarına mahsup edilebilecektir :
 
1.   vergi ve sosyal sigorta prim borçları
2.   genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçları
3.   döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçları
 
10.000.-YTL’lik  sınır, 2007 ve izleyen takvim yılları için, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 YTL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 YTL'den fazla olan tutarlar ise 100 YTL'nin en yakın katına yükseltilir.
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.