Numara : 89
Tarih : 30.10.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/89

 
KONU
İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubuna İlişkin 101 Seri Nolu KDV Genel Tebliğ Taslağı
 
 
Daha önce 2006/51 sayılı vergi sirkülerimiz ile sizlere duyurduğumuz 99 Seri Nolu KDV genel tebliğinde belirtildiği üzere, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının, yılı içinde ithalde alınanlar dahil mükelleflerin kendi vergi borçları ile SSK prim borçlarına mahsubu yapılabileceği gibi bu alacakların 01/10/2006 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da talep edilebilecektir.
 
Sözkonusu KDV iade alacaklarının elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup edilmesine ilişkin usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış olan 101 Seri Nolu KDV Genel Tebliğ Taslağında belirtilmiş olup yapılan açıklamalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
1. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz   Borçlarına Mahsubu İçin Yapılması Gereken İşlemler :
 
Elektrik ve doğalgazı, %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin eden iade hakkı sahiplerinin, bu kuruluşlara başvurarak fatura bedellerini KDV iade alacaklarına mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtmeleri ve bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmek üzere fatura bedellerinin yatırılacağı bir banka hesap numarası talep etmeleri gerekmektedir.
 
Satıcı kuruluşların ise, %51 ve daha fazla hisselerinin kamuya ait olduklarını da belirtmek suretiyle fatura bedellerinin yatırılacağı banka hesap numarasını gösteren yazıyı mükellefe vermeleri gerekmektedir. Mükelleflerin, satıcılardan alacakları yazı veya yazıları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir dilekçe ekinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri, dilekçede, indirimli orana tabi işlemlerinden doğan iade alacaklarını doğalgaz ve/veya elektrik borçlarına mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtmeleri gerekmektedir. Dilekçe ve eki, vergi dairesince doğalgaz/elektrik satıcısı işletmeden alınacak teyit sonrasında geçerlik kazanacaktır. Dilekçede yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, mükelleflerin değişiklikleri gecikmeden vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.
 
Mahsup uygulamasına, 2006/Ekim dönemine ait olup Kasım ayında verilecek KDV beyannamesinin verildiği tarihten (20 Kasım 2006) sonra muaccel hale gelecek elektrik ve doğalgaz borçları ile başlanacaktır.
 
Mahsup talebi, KDV beyannamesinin verilmesinden sonra bir dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçeye, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde belirtilen belgelerin yanı sıra, doğalgaz/elektrik faturasının iadeyi talep eden firma yetkililerince aslına uygunluğu kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanmış fotokopisi eklenecektir. Bu faturada yer alacak ceza, faiz vb. unsurlar da mahsuba esas tutara dahil olacaktır.
 
Mahsup talebi için fatura örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Satıcı kuruluş yetkililerince onaylanmış da olsa, borcun miktarını gösteren fatura dışındaki belge veya yazılara dayanılarak mahsup yapılmayacaktır. Mahsup dilekçesinde doğalgaz/elektrik dağıtıcısı kuruluşun banka hesap numarasının da belirtilmesi gerekmektedir.
 
KDV beyannamesinde indirimli orana tabi işlemlerin yanı sıra diğer işlemlerden doğan iade alacaklarının bulunması da mümkündür. Toplam iade alacağından öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki kendi vergi borçlarına mahsup yapılacaktır. Bu mahsup işleminden sonra indirimli orana tabi işlemlere ait bir KDV alacağının kalması halinde kalan tutar, mükellefin isteğine bağlı olarak kendi SSK prim borçları ile doğalgaz/elektrik borçlarına mahsup edilecektir. İndirimli orana tabi işlemler dışındaki diğer iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV alacaklarının doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubu mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle mahsup dilekçesinde bir tablo halinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir :
 
·          İade alacağının, indirimli orana tabi işlemler dahil, iade hakkı doğuran işlem türleri itibariyle tutarları,
 
·          Muaccel hale gelmiş kendi vergi borçlarının toplam tutarı,
 
·          Bu borç tutarının, iade hakkı doğuran işlemlerden hangilerine ilişkin alacağa mahsup edileceği,
 
·          Bu mahsuptan sonra, indirimli orana tabi işlemlerden kalacak iade tutarı (a),
 
·          Varsa, indirimli orana tabi işlemlere ait olup geçmiş dönemlerde mahsup edilemeyen iade alacağı (b),
 
·          (a + b) toplamından doğalgaz/elektrik borçları ve/veya ssk prim borçlarına mahsubu talep edilen tutar,
 
·          İndirimli orana tabi işlemlere ait iade alacağından bu dönemde mahsup edilemeyen ve gelecek döneme aktarılan iade tutarı.
Mahsubun yapılabilmesi için mahsup dilekçesi ve eklerinin en geç fatura son ödeme (vade) tarihinden 10 gün önce vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi gerekmektedir. Dilekçe, fatura örneği ve diğer eklerin bu tarihten sonra verilmesi halinde mahsup talebi yerine getirilemeyecektir.
 
Mahsup talebinin usulüne uygun olarak yapılmasından sonra mahsup tutarı, vergi dairesi tarafından faturayı düzenleyen kuruluşun banka hesap numarasına vade tarihine kadar aktarılacaktır. Herhangi bir nedenle faturadaki tutardan fazla bir aktarma yapılmışsa fark, faturayı düzenleyen kuruluş tarafından gecikmeden vergi dairesine iade edilecektir. Bu farkın faturayı düzenleyen kuruluş tarafından, borçluya nakden veya daha sonraki fatura bedellerinden mahsup suretiyle iadesi mümkün değildir.
 
Mahsup talebinin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi, belgelerin eksik ya da hatalı olması gibi nedenlerle mahsup işleminin faturanın vadesine kadar yapılamaması halinde, faturayı düzenleyen kuruluşun fatura borcunu, adına fatura düzenlenen alıcıdan talep edeceği hususunun mükelleflerce göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, mahsup tutarının fatura bedelini karşılamaması halinde, mahsup sonrasında kalan fatura borcunun faturayı düzenleyen kuruluş tarafından adına fatura düzenlenen mükelleften tahsil edilecektir.
 
2. Özel Esaslar Kapsamına Giren Mükellefler :
 
Özel esaslar kapsamına giren ve indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarını kendi vergi, SSK ve doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubunu isteyen mükelleflerin bu talepleri 84 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde belirtildiği üzere genel esaslara göre yerine getirilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.ŞTop of Form