Numara : 68
Tarih : 14.5.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/ 68
 
KONU: İstihdamın Teşviki İçin Yeni Kanun Tasarısı TMMM’de Görüşülüyor.
  
Önümüzdeki günlerde, uzun süredir kamuoyu gündeminde bulunan istihdamın arttırılmasına yönelik Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecektir.
 
Yakın zamanda kanun olarak kabul edilmesi beklenen tasarıya göre aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılacaktır.
 
1. 4857 sayılı İş Kanunu
2. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
4. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
5. 4046 Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
 
İşverenleri doğrudan ilgilendiren kanun tasarısındaki bazı konular aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmuştur.
 
1. 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran İş Yerlerinde Terör Mağduru ve Eski Hükümlü Çalıştırılması Zorunluluğu Sona Erecek
 
Tasarı’nın 1 inci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinde %3 oranında, kamu iş yerlerinde ise %4 oranında özürlü işçi çalıştırma yükümlülüğü hüküm altına alınmıştır.
 
Terör mağduru ve eski hükümlü çalıştırılma zorunluluğu ise kaldırılmıştır.
 
2. İşsizlik Ödeneği Miktarı ve Üst Sınırı Yükseltiliyor
 
Tasarı’nın 3 üncü maddesi 3 üncü  fıkrası ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek günlük işsizlik ödeneği; sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde ellisidir, şeklinde düzenlenmiştir.
  
Maddenin değişmeden önceki metninde net kazancının  yüzde ellisi şeklinde idi.
 
Tasarı'da aynı maddenin devamında yer alan “ Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarını geçmez.” hükmü de üst sınırı asgari ücretin brüt tutarına göre tespit etmiştir.
  
Buna göre; 01.07.2008 tarihine kadar tespit edilen 608,40 YTL. brüt asgari ücret, işsizlere verilebilecek işsizlik ödeneği tavanını teşkil etmektedir.
   
3. 18 – 29 Yaş Aralığındaki Gençler İle Yaş Şartı Aranmaksızın Tüm Kadınların İstihdamı Teşvik Ediliyor
  
Tasarı’da 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 7 inci madde ile; (kamu kurumları hariç) iş yerlerinde, Kanun’un yürürlük tarihinden önceki bir yıllık döneme ilişikin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak, Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yeni işe alınacak 18 -29  yaş grubundaki gençler ile yaş şartı aranmaksızın kadınların fiilen işe alınması ve çalıştırılması halinde, sigorta primine esas alt sınır üzerinden hesaplanacak iş veren sigorta hisselerinin;
 
a. Birinci yılda % 100’ü
b. İkinci yılda % 80’i
c. Üçüncü yılda % 60’ı
d. Dördüncü yılda % 40’ı
e. Beşinci yılda % 20’sinin
 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmektedir.
 
Bu hüküm, Sosyal Güvenlik Destek Pimine tabi (emekli) çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.
 
Madde hükümlerinin uygulanabilmesi için;
 
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin süresinde verilmesi,
  • Primlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir.
  • İş yerlerinin devri, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değişikliği yeni işe başlama olarak değerlendirilmemektedir.
  • Mevcut iş yerinin kapatılarak, değişik ad ve ünvan ile yeni bir iş biriminin aynı faaliyete başlaması halinde de madde hükümleri uygulanmayacaktır.
  • Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması gibi sadece teşviklerden yararlanmak amacı ile yapılan   işlemler hakkında da madde hükümleri uygulanmayacaktır.
  • Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen iş yerleri hakkında 1 takvim yılı süre ile bu teşvik hükümleri uygulanmayacaktır.
  • İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarları Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz.
  • Diğer mevzuatlar uyarınca aynı destek unsurlarından mükerrer olarak yararlanılmayacağından işverenlerin tercihlerine göre destek unsurlarından sadece biri uygulanacaktır.
4. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinden İşveren Hissesinin 5 Puanlık Kısmı Hazinece Karşılanacaktır
 
Tasarı’nın 5 inci maddesi ile; tüm çalışanların (sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışanlar hariç) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanması öngörülmektedir.
 
Maddeden yararlanabilme şartları yukarıda sirkülerimizn 3 üncü fıkrasında istihdamın teşviki ile getirilen şartlar ile benzerlik arz etmesi nedeniyle tekrarlanmamıştır.
  
Maddelerin uygulanması hakkındaki usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca belirlenecektir.
  
Tasarı kanun olarak yayınlandığında daha detaylı sunulacaktır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik
Ve Bağımsız Denetim A.Ş