Numara : 46
Tarih : 22.3.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/46
 
KONU
 
İşyerlerinde Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırılması Zorunluluğuna  ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
 
 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde, işverenlerin 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yıl ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrasına göre istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı % 6 olarak belirlenmiştir. Şöyle ki özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısı olan % 3’den az olamayacaktır.

19 Mart 2004 tarih ve 25407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.03.2004 tarih ve 2004/6976 sayılı BKK’na istinaden  4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamına giren işyerlerinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi çalıştırılmasına ilişkin oranlar; kamu işyerlerinde özürlüler için % 4, eski hükümlüler için % 2 olarak; özel sektör işyerlerinde özürlüler için % 3, eski hükümlüler için % 1, terör mağdurları için de % 1 olarak 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir. Özel sektör işyerlerinde kalan % 1'lik oran, işverenlerin tercihine göre, özürlü veya eski hükümlü çalıştırma yönünde kullanılacaktır.

Ayrıca bu madde kapsamına giren özel sektör işyerlerinde işverenler, kalan %1'lik oranın kullanımı ile ilgili tercihlerini, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (2 Nisan 2004 tarihine kadar) bulundukları yerdeki Türkiye İş Kurumu il ya da şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Kararın yayımlandığı 19 Mart 2004 tarihinden sonra kapsama giren özel sektör işyerleri de bu tarihten itibaren 15 gün içinde bulundukları yerdeki Türkiye İş Kurumu il ya da şube müdürlüğüne %1'lik oranı kullanım tercihleri ile ilgili olarak bildirimde bulunacaklardır.

Cezai Müeyyideler
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 963.750.000 lira para idari cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.