Numara : 5
Tarih : 2.3.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/5

KONU
 
KDV Genel Tebliği (Seri No:81)
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 81 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde (R.G.: 01/08/2001; 24333) katma değer vergisi uygulamalarıyla ilgili düzenlemeler hakkında çeşitli açıklamalara yer verilmiştir.
 
Tebliğdeki açıklamalardan bilginize sunulmasında yarar gördüklerimiz özet olarak aşağıda belirtilmiştir.
 
1.    Katma Değer Vergisi İadesinin Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Borçlarına Mahsubu
İhracat istisnası veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iadesi alacağı bulunan mükellefler bu iadeyi kendilerinin, ortaklarının ve kendilerine mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükeleflerin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçlarına mahsubunu talep edebilecekler.
 
Bu talep aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile yapılacaktır.
 
-       KDV iadesinin doğduğu dönem,
-       Mahsubu istenilen tutar,
-       Prim borcunun mahsubu istenilen kişi ve kuruluşların adı, soyadı, ünvanı, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik no,
-       Prim borcunun olduğu Sosyal Sigortalar Kurumu Şubesi,
-       Prim borcu tutarları.
 
Dilekçeye Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan, mükellefin kendisinin ve prim borçlarının mahsubu talep edilen mükelleflerin prim borçları, gecikme zammı tutarları ve ilgili SSK şubesinin banka hesap numarasını gösteren bir yazı eklenecektir.
 
Bu belgeler mahsup talebinde bulunan mükellefin vergi dairesine verilmediği sürece iade alacağı doğmayacaktır. Gerekli belgelerin verildiği durumda mahsup talebi, miktarına bakılmaksızın ve inceleme raporu veya teminat aranılmadan yerine getirilecektir.

Mahsup yoluyla iadede, talepte bulunan mükellefin kendisinin vergi borçlarına öncelik verilir.

Mükellefin iade alma hakkı olmadığının saptanması halinde, mahsup edilen tutarlar haksız katma değer vergisi iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde mahsup talebinde bulunan mükelleften aranır.
 
Vergi dairesince mükellefin mahsup talebine ilişkin işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte prim borcunun vadesinin geçmiş olması halinde, borcun vade tarihi ile mahsuben ödemenin SSK’ya yapıldığı tarihler arasında gecikme zammı uygulanabileceğinin gözönünde bulundurulması gerekir.
 
2. KDV İadesinin Ortakların Vergi Borçlarına Mahsubu
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerinden doğan KDV iadesinin, bunların ortaklarının vergi borçlarına mahsubunda, mahsup tutarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmayacaktır.
 
Mahsup talep dilekçeleri talepte bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerce kaşe tatbik edilerek imzalanmalı ve aşağıdaki bilgileri içeren belgeler dilekçeye eklenmelidir.
 
-       Vergi borcunun mahsubu talep edilen ortak veya ortakların adı, soyadı, ünvanı, bağlı oldukları vergi dairesi ve sicil numarası, vergi borçlarının türü, dönemi ve tutarını ihtiva eden bir liste,
-       Ortakların da bu mahsubu talep ettiklerini belirten yazıların aslı veya noter onaylı örneği.
 
3. İnceleme Raporu ve Teminat Aranılmadan Yapılacak KDV İadelerde Sınır 
İnceleme raporu ve teminat aranılmadan yapılacak KDV iadelerinde yeni sınırlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
-       Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde 1 milyar lira,
-       Tekstil ve konfeksiyon sektöründe yapılan fason işler dolayısıyla vergi tevkifatı uygulamasından doğan mahsuben iadelerde  2 milyar lira.
 
Yeni sınırlar, incelemesine başlanılmamış nakden veya mahsuben iade talepleri bakımından da geçerlidir. Yeni sınırın altındaki nakden veya mahsuben iade işlemleri için verilen teminatlar vergi dairesince çözülecektir.
 
İncelemesine başlanılmış olan nakden veya mahsuben iade talepleri ise inceleme elamanınca gerek duyulması halinde, inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.
 
4. Atık Kağıt ve Hurda Plastik Malzeme Tesliminde Tevkifat Uygulaması
Katma değer vergisi mükelleflerinden yapılacak atık kağıt ve hurda plastik malzeme alımlarında, teslim bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 2/3’ünün alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmek üzere vergi tevkifatına tabi tutulması, 1/3’ünün ise satıcıya ödenmesi gerekmektedir.
Tevkifat kapsamına, kağıt, karton, mukavva ile plastik malzeme üretiminde kullanılan atık, hurda veya kırpıntı kağıtlar ile plastik maddeler girmektedir.
 
Bu uygulama 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (6) (II) bölümündeki açıklamalara ve 53 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (7) hurda metal teslimlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin usul ve esaslara göre yürütülecektir.
 
5.  İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda İşlemin Gerçekleşmemesi Halinde Katma Değer
     Vergisi İadesi 
İcra dairelerince müzayede suretiyle yapılan satışlarda herhangi bir nedenle malların alıcıya tesliminin gerçekleşmemesi halinde teslimi gerçekleşmeyen mallar için katma değer vergisi ödenmiş olması halinde, bu vergi tahakkuktan terkin edilerek, alıcıya ödenmek üzere satışı yapan kurum veya kuruluşa iade edilecektir.
 
6. Uluslararası Taşımacılık İstisnasında Uygulamasında TIR Karnelerinin Tasdiki
Uluslararası taşımacılık istisnasının belgelendirilmesinde, noter ve ilgili gümrük idarelerinin yanısıra yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş TIR karnesi suretleri de kabul edilecektir.
 
Ayrıca, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin (TOBB) TIR işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret ve sanayi odalarınca tasdik edilmiş olan TIR karnesi suretleri de kabul edilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.