Numara : 83
Tarih : 20.10.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/83

KONU

KDV Sorumluluğu Çerçevesinde KDV Tevkifatına Tabi Tutulacak Yeni İşlemler ve Tevkifat Yapmakla Yükümlü Olanlar (89 Seri Nolu KDV GT)

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 89 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde (R.G.: 21/10/2003; 25266) katma değer vergisinde sorumluluk, özel matrah şekli ve mahsup uygulamalarına ilişkin düzenlemelerde bulunulmuştur.

1.       
KDV Tevkifatı Kapsamına Alınan İşlemler ve Tevkifat Yapmakla Yükümlü Olanlar
Yapılan düzenleme ile bazı kurum ve kuruluşların yine bazı hizmet alımlarında KDV Kanununun 9 uncu maddesi gereği tevkifat yapmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk, 1 Kasım 2003 tarihinden itibaren düzenlenen faturalar karşılığında satın alınan hizmet bedellerinden hesaplanan KDV’nden başlayacaktır.

Tebliğde belirtilen nitelikteki hizmet alımlarına ait bedelin hesaplanan KDV’si üzerinden tevkifat yapmak zorunda olan kurum ve kuruluşlar şunlardır:
- Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
- Üniversiteler (vakıflarca kurulan üniversiteler hariç),
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler,
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar.

KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılanlardan siyasi partiler, sendikalar, kamu menfaatine yararlı dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, vakıflarca kurulan üniversiteler ve tarımsal amaçlı kooperatifler aşağıda belirtilen hizmet alımları için KDV tevkifatı yapma yükümlülüğünün dışında tutulmuşlardır. Ayrıca bir önceki paragrafta sayılanların dışında kalanların söz konusu hizmet alımları için KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

KDV tevkifatı yapmakla yükümlü olan kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilen hizmet alım bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden yanlarında belirtilen oranlarda KDV tevkifatı yapacaklardır.

KDV tevkifatı kapsamındaki hizmetler şunlardır:
- İnşaat taahhüt işleri (1/3),
- Temizlik hizmetleri (% 50),
- Özel güvenlik hizmetleri (% 50),
- Makine, teçhizat ve demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri (1/3),
- Personele verilen yemek servisi (1/3),
- Danışmanlık ve denetim hizmetleri (% 50).

KDV tevkifatının söz konusu olabilmesi için şu iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir: (a) kendisine hizmet ifasında bulunulan kurum ve kuruluşun yukarıda sayılan, tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlardan olması ve (b) yapılan hizmetin yukarıda belirtilen tevkifat kapsamındaki hizmetlerden olması. Bu iki şartın herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Buna göre, satın alınan hizmet tevkifat kapsamında olsa dahi, bu hizmeti satın alan kurum veya kuruluş eğer tevkifat yapmak yükümlülüğü olanlardan değilse KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Benzer şekilde, tevkifat yapmak yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamında olmayan hizmet alımları nedeniyle KDV tevkifatı uygulamayacaklardır.

Bu çerçevede, KDV tevkifatı yapanlar, tevkif ettikleri KDV’yi ilgilisine ödemeyip, kesintinin yapıldığı ayı izleyen ayın 25’ine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine 2 Nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödeyeceklerdir. Sorumlu sıfatıyla yatırılacak bu vergi, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre indirim hakkına sahip olan mükellefler tarafından genel hükümlere göre indirilebilecektir. Hesaplanan katma değer vergisinin tevkif edilmeyen kısmı ise söz konusu hizmetleri ifa eden mükellefler tarafından genel esaslara göre beyan edilerek ödenecektir.

Tebliğde, KDV tevkifatına konu hizmetlere ilişkin faturada KDV tevkifatının nasıl gösterileceği, tevkifat yapanların 2 Nolu KDV beyannamesini ne şekilde dolduracakları, tevkif edilmeyen KDV kısmının ilgilisince 1 Nolu beyannamede hesaplanan KDV olarak beyan edilirken vergi oranının nasıl gösterileceği, tevkif edilen KDV’nin ödendiğine ilişkin olarak hizmet faturasını düzenleyene herhangi bir belge verilip verilmeyeceği konularında herhangi bir belirleme yer almamıştır. Ayrıca konfeksiyon ve tekstil  sektöründe fason iş yapımı ile hurda metal teslimlerinde KDV tevkifatı uygulamasının esaslarına ve bu kapsamda sözü edilen konulardaki belirlemelere de yer verilen 51 ve 53 nolu KDV genel tebliğlerine de herhangi bir göndermede bulunulmamıştır. Bize göre, sözü edilen konularda 51 ve 53 nolu KDV tebliğlerinde açıklanan şekilde hareket etmek doğru olacaktır. Maliye Bakanlığınca bu konuda yapılacak açıklamalar takip edilerek bilgilerinize sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen ve tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim yoluyla giderilemeyen kısmının nakden veya mahsuben iadesi, miktarına bakılmaksızın sadece teminat mektubu veya vergi inceleme raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporundan sonra çözülecektir.

İade talebinde bulunan mükelleflerin, dilekçelerine tevkifat uygulanan işleme ait faturaların aslına uygunluğunu belirten bir şerhin yer aldığı örneklerini veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden bir liste ile yüklenilen vergilerin listesini de eklemeleri gerekmektedir.

2.       
İthal Edilen Hurda Metallerin Yurt İçindeki İlk Satışı KDV Tevkifatı Kapsamından Çıkartılmıştır
İthal edilen hurda metallerin yurt içindeki 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren ilk satış ve teslimleri tevkifat uygulaması kapsamından çıkarılmıştır. Satıcı tarafından düzenlenecek faturada, satışın ithal edilen hurda metalin ilk satış ve teslimi olduğuna ilişkin şerh düşülmesi ve ithalata ilişkin belgelerin bir fotokopisinin alıcıya verilmesi kaydıyla tevkifat yapılmayacaktır.

3.       
Özel Matrah Şekillerinde KDV Uygulamasıyla İlgili Değişiklikler
Tütün ve Tekel Ürünlerinin Satışında Özel Matrah Şekli Uygulaması
1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “Özel Matrah Şekilleri” Başlıklı VII /D Bölümünün son 3 paragrafı yürürlükten kaldırılmış, bunların yerine aşağıdaki esaslar benimsenmiştir.

Tütün mamullerinin ve Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından üretilen ve ithal edilen alkollü içkilerin satışında, Spor-Toto, Milli Piyango ve müşterek bahislere paralel bir uygulama yapılması usulü getirilmiştir.

Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamullerinin satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin kârını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilecektir.
Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından üretilen ve ithal edilen alkollü içkilerin bayilere satışında da yukarıdaki gibi işlem yapılacaktır. Bu Şirketler tarafından üretilmeyen ve ithal edilmeyen alkollü içkilerin bayilere tesliminde ise genel esaslar uygulanacaktır.
Bu maddeleri satın alan bayilerce katma değer vergisi açısından herhangi bir işlem yapılmayacak, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da katma değer vergisini gösteremeyeceklerdir.

Buna göre, teslim ve hizmetleri münhasıran vergisi önceki safhada beyan edilen işlemlerden oluşanlar katma değer vergisi mükellefi olmayacaklardır. Bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ise, mükellefiyet sadece diğer teslim ve hizmetlerle sınırlı olacaktır.

Özel Matrah Şekli Uygulanan İşlemlerde İndirimin Belgelendirilmesi
1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “İndirimin Belgelendirilmesi” Başlıklı VIII / F Bölümünün son 2 paragrafı yürürlükten kaldırılmış, bunların yerine aşağıdaki esaslar benimsenmiştir.

Katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlere konu teslim ve hizmetlerde bu mal ve hizmetleri satın alanlar, tarife, bilet veya fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir.

Örnek: Lokantacılık ile iştigal eden mükellef (A) işletmesinde kullanmak üzere 236.000.000 TL. bedelle bir marketten özel matrah şekline tabi alkollü içki satın almıştır. Alış vesikasında katma değer vergisi gösterilmeyeceğinden, mükellef vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladığı katma değer vergisinden indirebileceği katma değer vergisini, iç yüzde oranı ile (236.000.000 x18/118=) 36 000 000 TL. olarak hesaplayacaktır.

4.       
KDV İade Alacaklarının SSK Prim Borçlarına Mahsubu Dilekçelerinin En Geç KDV Beyannamesinin Verildiği Ayın Son Gününe Kadar Verilmesi Gerekmektedir
Katma değer vergisi iade alacaklarının SSK prim borçlarına mahsubunu isteyecek mükelleflerin mahsup dilekçelerini ilke olarak verilmesi mümkün olan en erken tarihte, en geç de katma değer vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir.

5.       
KDV İstisnasından Yararlanacak Teşvik Belgeli Taşıt Aracı Yatırımlarına İlişkin İbare Değişikliği
KDV Kanununun 13 üncü maddesine 4369 sayılı Kanun ile eklenen (d) bendine göre yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası uygulamasını açıklayan 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin 1.1.1. Kapsam ve Tanım başlıklı bölümünün 4. paragrafında yer alan (Euro I ve Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) parantez içi ibaresi ( Euro normlarını haiz olanlar hariç) olarak değiştirilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.