Numara : 69
Tarih : 12.5.2004

VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/69
 

KONU
 
Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 10 uncu Maddesi Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü Sirküleri (11 Sayılı KDV Sirküleri)
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlamış olduğu 11 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28 inci Maddesinde düzenlenen gayrimenkul satış kazancının sermayeye ilavesine bağlı kurumlar vergisi istisnasına paralel olarak düzenlenen KDV Kanununun 10 uncu maddesindeki KDV istisnası uygulamasıyla ilgili açıklamada bulunmuştur.

Bilindiği gibi Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28 inci maddesine göre; 31/12/2004 tarihine kadar uygulanmak üzere, tam mükellefiyete tabi kurumların en az iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. Satışın vadeli yapılması halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap döneminin sonuna kadar tahsil edilerek sermayeye eklenen kazanç tutarı da söz konusu istisnadan yararlanmaktadır.

Geçici 28 inci maddedeki bu istisnaya aynı esaslar çerçevesinde Geçici 29 uncu maddenin 5 ve 6 numaralı  bentlerinde de yer verilerek, banka ve özel finans kurumlarına da yine 31/12/2004 tarihine kadar aynı istisna tanınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 10 uncu maddesi, söz konusu geçici 28 ve geçici 29 uncu maddelere atıfta bulunarak, söz konusu kapsamdaki teslimleri katma değer vergisinden istisna etmiştir. Ancak Geçici 10 uncu madde, KDV istisnası uygulamasının koşullarına ilişkin  belirlemede bulunurken, KVK’nın Geçici 28 ve Geçici 29 uncu maddelerinde olduğu gibi vadeli satış seçeneğine atıfta bulunmaksızın, satış nedeniyle oluşan kazancın tamamının, teslimi takip eden hesap dönemi başından itibaren ikinci hesap dönemi sonuna kadar ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, satıştan doğan kazancın ödenmiş sermayeye dönüşmeyen kısmına ait katma değer vergisinin, teslimin yapıldığı tarihteki katma değer vergisi nispetine göre hesaplanarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarh edileceğini belirtmiştir.

Bu belirleme, vadeli satış durumu hariç, satışın yapıldığı yıl sonuna kadar kurum kazancına eklenmeyen gayrimenkul satış kazancı bakımından kurumlar vergisi istisnası uygulama imkanı ortadan kalkmasına rağmen bu kazancın teslimi takip eden hesap dönemini izleyen ikinci hesap dönemi sonuna kadar sermayeye eklenmesi halinde KDV istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddüt yaratmıştır. Bu tereddüt, KDV Kanununun Geçici 10 uncu maddesinde söz konusu belirleme yapılırken satışın niteliğine (satış bedelinin tamamının satışın yapıldığı yılda tahsil edildiği veya vadeli satış nedeniyle bedelinin satışı izleyen ikinci hesap dönemi sonuna kadar tahsil edileceği) göre bir ayırıma gidilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Gelirler Genel Müdürlüğü, her ne kadar KDV Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinde böyle bir ayırıma gidilmese de KDV istisnası uygulamasının kurumlar vergisi istisnası uygulaması paralelinde yapılacağını belirtmektedir. Buna göre, vadeli satışın söz konusu olmadığı bir durumda, satışın yapıldığı yıl sonuna kadar (süre 51 Seri Nolu KVK Genel Tebliğindeki esaslara göre belirlenecektir) sermayeye ilave edilmeyen satış kazancı bakımından kurumlar vergisi istisnası uygulanabilir olmaktan çıktığı için KDV istisnası da uygulanabilir olmaktan çıkacaktır.

Söz konusu 11 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 11 
Konusu
Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 10. maddesi uygulaması  hakkında.
Tarihi
:   04.05.2004
Sayısı
:   KDV-11 /2004-11
İlgili olduğu maddeler
:   Katma Değer Vergisi Kanunu geçici 10. madde
 
Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28. maddesi ile geçici 29. maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (7) numaralı bentleri kapsamında gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarına yönelik 51 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenen sermaye artırımına ilişkin sürelere uyulmaması sonucu kurumlar vergisi istisnasından yararlanılamaması halinde Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 10. maddesi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 10. maddesinde, “5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28. maddesi ile geçici 29. maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (7) numaralı bentleri kapsamındaki teslimler vergiden müstesnadır.

Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı dönemde indirilemeyen katma değer vergisi, bu hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.

Şu kadar ki; satış nedeniyle oluşan kazancın tamamının, teslimi takip eden hesap dönemi başından itibaren ikinci hesap dönemi sonuna kadar ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, satıştan doğan kazancın ödenmiş sermayeye dönüşmeyen kısmına ait katma değer vergisi, teslimin yapıldığı tarihteki katma değer vergisi nispetine göre hesaplanarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarh edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre;
1. Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28/a maddesi ile geçici 29. maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (7) numaralı bentlerinde yer alan istisna şartlarının ihlali halinde Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 10. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması mümkün değildir.
2. Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 10. maddesinin son fıkrasında yer alan “sermayeye ilave süresi” konusundaki hüküm Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28/a maddesi ile geçici 29. maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (7) numaralı bentlerindeki hükümlerle paralellik arz etmekte olup herhangi bir farklılık öngörmemektedir.
Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.