Numara : 54
Tarih : 30.7.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/54
 
 
 
 
KONU
 
Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında 2002/4480 Sayılı, Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Hakkında 2002/4481 Sayılı, Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair 2002/4482 Sayılı, Hampetrol ve Petrol Ürünleri Ticareti ve Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında 2002/4505 Sayılı ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu ile İlgili 2002/4506 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve 1 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu ile İlgili 2002/4506 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dışında, 4670 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren (Geçici 2 nci maddesi ve 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının b bendi dışında)  yürürlüğe girecek olması nedeniyle düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararları ile 1 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği [30.07.2002 tarih ve 24831 (Asıl) Sayılı R.G.] yayımlanmış olup, bu düzenlemelere ilişkin açıklamalarımıza aşağıda yer verilmektedir.
 
1.Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında 2002/4480 Sayılı Karar 
Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında 2002/4480 Sayılı  Karar  ile 4670 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren (Geçici 2 nci maddesi ve 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının b bendi dışında) yürürlüğe  girecek olması nedeniyle, 1/8/2002 tarihinden itibaren mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları tespit edilmektedir. 

2002/4480 Sayılı  Kararın 1 inci maddesi gereğince; Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları I ve II sayılı listelerde toplanarak, III ve IV nolu listeler Özel Tüketim Vergisi Kanunu nedneiyle yürürlükten kaldırılmış olmaktadır.

Bu Karara göre;
a)    Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  %18
b)   (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,                              %1
c)    (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,                                     %8 
olarak tespit edilmiştir.

Bu düzenleme ile genel oran %18 olarak tekrar belirtilmiş, I ve II nolu listeler yeniden düzenlenmiş olup; ÖTV uygulanacak olan mallar ile ilgili III ve IV nolu listeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Karar, konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanan 92/3896 sayılı BKK ve bu Kararda değişiklik yapan 93/4406 sayılı, 93/4932 sayılı, 94/5350 sayılı, 94/5454 sayılı, 94/5730 sayılı, 95/6431 sayılı, 95/7176 sayılı, 95/7612 sayılı, 97/10465 sayılı, 98/10884 sayılı, 98/11328 sayılı, 98/11467 sayılı, 99/12519 sayılı, 99/13648 sayılı, 200/867 sayılı, 2000/1221 sayılı, 2000/1693 sayılı, 2001/2344 sayılı, 2001/2789 sayılı, 2001/3173  sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 1/8/2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırmış bulunmaktadır.

2. 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Hakkında 2002/4481 Sayılı Karar
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (Akaryakıt ürünleri ve türevleri) (B) cetvelindeki malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların (Taşıt araçları, Kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamulleri, genel olarak lüks mal kategorisinde kabul edilen ve halen % 26 oranında KDV’ne tabi mallar) imalinde kullanılmak üzere ithalatçıları ya da imalatçıları tarafından tesliminde, her bir kilogram için belirlenen özel tüketim vergisinin 15,000 Türk Lirasını aşan kısmının tecil edilmesi; Maliye Bakanlığı'nın 17/7/2002 tarihli ve 031635 sayılı yazısı üzerine, ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Tecil işlemi, bu tutarı aşan kısım için teminat alınmak suretiyle yapılacaktır. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde tecil olunan vergi, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

3.Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair 2002/4482 Sayılı Karar
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair 2002/4482 Sayılı Karar ile, 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı (Akaryakıt ürünleri ve türevleri) Listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan özel tüketim vergisi tutarları şekilde yeniden tespit edilmiştir.

Örneğin, bu düzenleme ile bazı mallardaki ÖTV tutarı “0” (G.T.İ.P. No 2710.11.11.00.00 olan mal için 0) olarak belirlenirken, diğerlerinde artışlar olmuştur.

4.Hampetrol ve Petrol Ürünleri Ticareti ve Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında 2002/4505 Sayılı Karar
1/8/2002 tarihinden geçerli olmak üzere, Hampetrol ve Petrol Ürünleri Ticareti ve Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında 2002/4505 Sayılı Karar ile 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Hampetrol ve

Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar'ın 1 inci maddesi ile Karar’ın: 
a) Başlığındaki ve değişik 1 inci maddesindeki "ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması",    b) Değişik 3 üncü maddesindeki ve değişik 9 uncu maddesindeki "ve pay",
c) Değişik 10 uncu maddesindeki "ve payın", ibareleri kaldırılmış, değişik 10 uncu maddesindeki "vergi" ibaresi "verginin" şeklinde değiştirilmiştir.

Karar'ın ikinci maddesi ile, 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar'ın değişik 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Karar kapsamında akaryakıt olarak sayılan petrol ürünleri aşağıda gösterilmiştir:

Benzinler (Kurşunsuz, Süper, Normal)
Motorin
Gazyağı
Marine Diesel
Jet Yakıtı
Kalorifer Yakıtı
Fuel-oiller
LPG (Tüplü, Sanayi, Dökme, Otogaz)"

Karar'ın üçüncü maddesi ile, 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar'ın değişik 19 uncu maddesindeki "Akaryakıt Fiyat İstikrar Payına tabi" ibaresi "Bu Karar kapsamında akaryakıt olarak sayılan" şeklinde değiştirilmiştir.

Karar'ın dördüncü maddesi ile, 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar'ın değişik 20 nci maddesi “Rafinerilerin, akaryakıt ve LPG dağıtım kuruluşlarının, ithalatçı kuruluş ve şirketlerin her türlü defter ve kayıtları ve tüm belgeleri Bakanlık tarafından denetlenir. Rafineriler, akaryakıt ve LPG dağıtım kuruluşları, ithalatçı kuruluş ve şirketler Bakanlığın yetkili ve görevli elemanlarına gerekli her türlü kayıt ve belgeyi göstermek ve bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bu Karar ile ilgili başvuru, takip, kontrol ve değerlendirme hususları Bakanlığa bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde  genel Müdürlüğe gönderilmemesi halinde idari tedbirlere başvurulur"şeklinde değiştirilmiştir.

Karar'ın beşinci maddesi ile, 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar'ın, değişik 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 18 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar'ın altıncı maddesi ile, 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar'a aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

Tasfiye edilen Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu ve yürürlükten kaldırılan Akaryakıt Fiyat İstikrar Payına ait tahsil edilemeyen veya sonradan tespit edilen her türlü hak, alacak ve gelir ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun/Payının her türlü yükümlülükleri hakkında 4629, 4684 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır."
 
5.6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu ile İlgili 2002/4506 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar
2002/4506 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun değişik 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 nci maddesinin (e) fıkrası, “Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, bankalar arası kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır” olarak  değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi e fikrası “Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1” şeklinde idi. Bu değişiklik ile bankalar arası kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerindeki vergi yükü sıfıra indirilmiş olmaktadır.

Sözkonusu hüküm 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
6.1 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
Geçici 2 nci maddesi ve 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi dışında, 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili, ÖTV Kanunu hükümleri ile Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği, 30.07.2002 tarih ve 24831 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.
 
Uygulamaya ilişkin düzenlemeler içeren Tebliğ ile ilgili açıklamalarımız ayrı bir Sirküler konusu yapılacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Not: Sigorta Murakabe Kanununun 2 /a maddesi gereği, münhasıran sigortacılık veya reasürans işleri yapmak üzere kurulacak şirketlerin anonim ortaklık şeklinde kurulmaları gerektiğinden, 2002/52 Nolu Sirkülerimizin üçüncü paragrafında yeralan, “limited şirketlerde ortaklar kurulu kararını” ibaresinin yeralmaması gerekmektedir. Düzeltir, özür dileriz.