Numara : 14
Tarih : 20.4.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/14
 

KONU

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleriyle İlgili Uyarılar 

1.  Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Mali Tablolar
2000 yılı aktif toplamı 1,8 trilyon lira veya net satışlar toplamı 4 trilyon lirayı aşanların  kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosu”nu eklemeleri gerekmektedir. Bu tutarların altında kalınması halinde, “Kar Dağıtım Tablosu”nun eklenmesi zorunlu değildir.
 
Diğer ek mali tabloların (Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllara İlişkin Özkaynak Değişim Tablosu) beyannamelere eklenmesi, aktif toplamı veya net satışlar toplamına bağlı olmaksızın, zorunlu değildir.
 
Ayrıntılı bilanço ve gelir tabloları eskiden olduğu gibi her durumda beyannamelere eklenecektir.
 
2.  Yatırım İndiriminin Beyannamede Gösterilmesi 
Yatırım indiriminin 2000 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi geçmiş yıllara göre farklılık göstermektedir. Beyannamenin “40-Gerçekleşen Yatırım Harc. İndirimi”, “41-Öngörülen Yatırım Harc. İndirimi”, “42-Toplam Yatırım İndirimi (40+41)” satırlarına fiilen indirilebilecek (en fazla “38-İndirime Esas Tutar (36-37)” satırında yazılı tutar kadar) yatırım indirimi tutarı yazılacaktır.
 
Kazanç yetersizliği nedeniyle yatırım indiriminin tamamından yararlanılamıyorsa bu durumu açıklayan bir yazının beyannameye eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu yazıda, yararlanılabilecek toplam yatırım indirimi tutarı ile bu tutarın ne kadarlık kısmının gerçekleşen yatırım harcamasına, ne kadarlık kısmının öngörülen yatırım harcamasına ilişkin olduğu ayrıca belirtilmelidir. Bu yazı, beyannamede “TABLO IX-BEYANNAMEYE EKLENEN BİLDİRİM VE BELGELER” bölümünde “Yararlanılabilecek Toplam Yatırım İndirimi ve Paylaşımı” olarak ayrıca belirtilmelidir.
 
Beyannamede yatırım indirimiyle ilgili satırlar doldurulurken, Gelir Vergisi Kanununun Ek 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün göz önünde bulundurulması gerekir. Buna göre; birden fazla Yatırım Teşvik Belgesi bulunanlar, hak kazandıkları yatırım indiriminin tamamından safi kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanamıyorlarsa, yatırım indirimini şu sıraya göre uygulayacaklardır:
 
1- Önceki yıllarda tamamen uygulanmamış olan  eski yatırımlarla ilgili devreden indirimler,
2- Yeni yatırımlara ilişkin indirimler,
3-  Bir yıl sonra yapılacak yatırımlarla ilgili indirimler (öngörülen yatırım indirimi).
 
Bu uygulamada, bir önceki sıraya göre indirilememiş tutarın bulunması halinde sonraki sırayla ilgili indirim yapılmayacaktır.
 
Örnek: Kurumun 2000 yılı indirime esas kurum kazancı 2 trilyon liradır. 2000 yılı sonu itibariyle bu kurumun hak kazandığı yatırım indirimi tutarları ile bunların ilgili oldukları teşvik belgelerinin tarihleri aşağıdaki gibidir: 

Belge Tarihi
İndirimin Niteliği
İndirim Tutarı
1.10.1998
Devreden
300 milyar lira
1.7.1999
Devreden
400 milyar lira
1.8.2000
Cari yıl
500 milyar lira
1.8.2000
Öngörülen
1,2 trilyon lira
1.3.2001
Öngörülen
200 milyar lira
 
TOPLAM
2,6 trilyon lira

Bu kurum, 2000 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde 40 nolu satıra (300+400+500=)1,2 trilyon lira, 41 nolu satıra 800 milyar lira, 42 nolu satıra ise fiilen indirilebilecek yatırım indirimi toplamı olan 2 trilyon lira yazmalıdır. Ancak beyannameye eklenecek yazıda yararlanılabilecek toplam yatırım indirimi olarak 2,6 trilyon lira belirtilmeli ve yukarıdaki tablodaki ayrıntıya da yer verilmelidir. Bu durumda, 2000 yılı beyannamesinde yararlanılamayan 600 milyar liralık öngörülen yatırım indiriminden 2001 yılı geçici vergi dönemlerinde yararlanmak mümkündür.
 
Bir önceki yıl beyannamesinde yararlanılan öngörülen yatırım indirimi kapsamında yıl içerisinde yapılan fiili harcamaların ancak öngörüleni aşan kısmı beyannamede “40-Gerçekleşen Yatırım Harc. İndirimi” satırına yazılmalıdır. Örneğin,  Nisan 2000’de verilen 1999 yılı beyannamesinde 2000 yılında yapılması öngörülen yatırım harcaması olarak 1 trilyon lira indirilmiş ve yıl içerisinde yapılan harcama tutarı 1,2 trilyon lira olarak gerçekleşmişse, 40 nolu satıra 200 milyar lira yazılmalıdır.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.