Numara : 101
Tarih : 31.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/101
 
KONU
 
Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ncü Maddesinde Yer Alan Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler
 
 
30.12.2003 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 25332) yayımlanan 2003/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile Dar Mükellefiyete tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir. Yeniden belirlenen tevkifat oranları bir tablo halinde bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ncü Maddesinde Yer Alan Stopaj Oranları İle İlgili Değişiklikler (2003/6575 Sayılı BKK) (Dar Mükellef Kurumlara Yapılacak Ödemelere İlişkin)
 
Stopaja Konu Gelir
Stopaj Oranı
 
Yürürlük
Ücretlerden
%25
01.01.2004
 
Serbest Meslek Kazançları
a)      Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak
      kazançlarından
b)   Diğerlerinden
 
 
 
%5
%22
 
 
 
01.01.2004
01.01.2004
 
Gayrimenkul Sermaye İratlarından
a)      Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki 
      faaliyetlerinden sağlanacak gayrimenkul sermaye
      iratlarından
b)   Diğerlerinden
 
 
 
 
%1
%22
 
 
 
 
01.01.2004
01.01.2004
 
Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin, Gelir Vergisi Kanununun 30 ncu maddesinin (1) numaralı bendindeki yazılı kazançlarından
 
 
 
 
%0
 
 
 
 
01.01.2004
Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından
 
a)        Devlet tahvili faizlerinden
b)        Hazine bonosu faizlerinden
c)        Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden 
d)       Nama yazılı tahvil faizlerinden
e)        Hamiline yazılı tahvil faizlerinden
f)         Diğerlerinden
 
 
 
 
%0
%0
 
 
%0
%10
%10
%10
 
 
 
 
01.01.2004
01.01.2004
 
 
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
 
Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları (GVK Md. 94/8-a)
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli
-       1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar
     vadeli hesaplar
 
%24
-       1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha
     uzun vadeli hesaplar
 
%18
 
Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizler (GVK Md. 94/8-b)
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli
-    Vadesiz ve ihbarlı hesaplar
%18
-    3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplar
%18
-    6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar
%16
-    1 yıla kadar vadeli hesaplar
%12
-    1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar
% 7
 
Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizler (GVK Md. 94/8-c)
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli
-    Vadesiz ve ihbarlı hesaplar
%18
-    3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplar
%18
-    6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar
%16
-    1 yıla kadar vadeli hesaplar
%12
-    1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar
% 7
 
Diğerlerinden (GVK Md. 94/8-d)
-  Bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borca paya piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için
-  Yukarıdaki bent dışında kalanlar için
 
 
 
 
 
%18
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli
 
%0
 
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından (GVK Md. 94/9-a ve b)
 
 
 
%0
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli
 
Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (GVK Md. 94/9-c)
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli
-    3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda
%18
-    6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
%16
-    1 yıla kadar vadeli hesaplarda
%12
-    1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda
%7
 
Her nevi alacak faizlerinden
a)Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (özel finans kurumlarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kar payları dahil
 
 
 
 
 
 
 
%0
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2004
b) Diğerlerinden
%10
01.01.2004
Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesinin ikinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından
 
 
%12
 
 
01.01.2004
 
Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret, ünvanı, alameti farika vb. gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınacak bedeller
 
 
 
%25
 
 
 
01.01.2004
 
Repo faizleri (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (GVK Md. 94/14)
 
%22
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli
 
NOT: 4842 sayılı kanun ile yapılan düzenleme gereği fon payı uygulaması 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmış olduğundan, fon payı kapsamındaki kazanç ve iratlar üzerinden 01.01.2004 tarihinden itibaren yapılacak stopajlar için ayrıca fon payı hesaplanmayacaktır (Örneğin, repo ve mevduatın 01.01.2004 tarihinden önce bağlandığı ve vadenin 01.01.2004 tarihinden sonra dolduğu durumda tahakkuk eden faiz için fon payı hesaplanmayacaktır).
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.