Numara : 37
Tarih : 15.5.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/37
 
KONU
 
Kurumlarca Dağıtılan Kar Payları Üzerinden GVK Madde 94/6-(b)’ye Göre Yapılacak Tevkifat Oranı 24/4/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere % 10 Olarak Belirlenmiştir
 

Bugünkü Resmi Gazete’de (Sayı: 25109) yayımlanan 2003/5590 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanun ile değişik 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre yapılacak tevkifat oranları 24/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Dağıtılan Kar Payının Niteliği (94/6-(b)’deki bentler itibarıyla)
24/4/2003 Tarihinden Geçerli Stopaj Oranı
i)Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)
% 10
ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar payları (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)
% 10
iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı
% 10
 
Söz konusu tevkifat oranı 24/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, 24/4/2003 tarihi ve sonrasında dağıtılan kar payları için yukarıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır. Diğer yandan, bu tarihten sonra dağıtılan kar paylarının tevkifata tabi olup olmadığı da GVK Madde 94/6-(b)’nin yukarıda yer alan 4842 sayılı Kanun ile değişik şekline göre belirlenecektir. Ayrıca 4842 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 62 nci madde hükümleri de dikkate alınacaktır.
 
24/4/2003 tarihinden önce dağıtılan kar payları için tevkifat GVK Madde 94/6-(b)’nın 4842 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki şekline göre belirlenecek ve yine 24/4/2003 tarihinden önce geçerli oranlar esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
 
Buna göre, 4842 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 24/4/2003 tarihinden sonraki kar dağıtımlarına ilişkin stopaj uygulamasında, dağıtılacak karın ilgili olduğu kurum kazancına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
 
Dağıtılan Karın Niteliği
Elde Eden Kişi
Stopaj
31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen karlardan dağıtılan kar payları
Tam mükellef kurum ve yabancı kurum şubesi
% 0
Diğerleri
% 0
01/01/1999 ve 31/12/2002 tarihleri arasındaki hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden istisna kazançlardan (örn. yatırım indirimi, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri istisnası, iştirak kazançları istisnası) dağıtılan payları
Tam mükellef kurum ve yabancı kurum şubesi
 
% 0
Diğerleri
 
% 0
24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, GVK’nun 4842 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki hükümlerine göre yatırım indiriminden  yararlanan ve istisna kazanç stopajına tabi tutulan kazançlardan dağıtılan kar payları
Tam mükellef kurum ve yabancı kurum şubesi
 
% 0
Diğerleri
 
% 0
1999 yılı kurum kazancından indirilen, ancak yargı kararı uyarınca tevkifata tabi tutulmamış veya yapılan tevkifatları düzeltilmiş bulunan yatırım indirimi tutarına isabet eden kazançlardan dağıtılan kar payları
Tam mükellef kurum ve yabancı kurum şubesi
 
% 0
 
Diğerleri
 
% 10
 
Yukarıda sayılanların dışındaki kazançlardan dağıtılan kar payları (serbest bölge kaynaklı kar payları hariç*)
Tam mükellef kurum ve yabancı kurum şubesi
% 0
 
Diğerleri
% 10
 
 
*Serbest bölge kaynaklı kar paylarının 4842 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme sonrasında da stopaja tabi tutulmaması gerekir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
 
Bilindiği gibi dağıtılan kar payları üzerinden GVK Madde 94/6-(b)’ye göre gelir vergisi tevkifatı uygulamasında anonim şirketler bakımından şirket genel kurulunun vermiş olduğu karara itibar edilmektedir. Buna göre; genel kurul kar dağıtım kararını vermiş ve kar dağıtım tarihini belirlemiş ise bu tarih itibariyle kar dağıtımına başlandığı ve hissedarların yine genel kurulun belirlediği tarih itibariyle kar payını elde ettiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda genel kurulun belirlediği tarih itibariyle stopaj yükümlüğü doğmakta ve kar payı dağıtımına bağlı stopajın genel kurulca belirlenen kar dağıtım tarihinin içinde bulunduğu ayı izleyen ayda verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilerek vergisinin ödenmesi gerekmektedir.
 
Şirket genel kurulunca kar dağıtımına karar verilmiş fakat dağıtım tarihinin tespiti yönetim kuruluna bırakılmışsa bu durumda şirket yönetim kurulunca tespit edilen dağıtım tarihinde kar payının hissedarlarca elde edildiği kabul edilecek ve ona göre işlem yapılacaktır.
 
Her iki durumda da kurum tarafından çeşitli nedenlerle kar dağıtımına fiilen başlanmaması halinde, kar payınının fiilen dağıtımın başladığı tarihte elde edildiği kabul edilecek ve stopaj mükellefiyeti buna göre yerine getirilecektir. Bununla birlikte, kar dağıtımına başlandığı halde ortağın kar payını tahsil etmemiş olması kar payının elde edilmesine engel teşkil etmediğinden stopaj mükellefiyeti kurumca kar dağıtım tarihi esas alınarak yerine getirilecektir.
 
Diğer yandan, şirket yetkili organlarınca kar dağıtımına ilişkin hukuki prosedür tamamlanmamakla birlikte, kar payının fiilen dağıtıldığı ve ortak tarafından tahsil edildiği durumda da kar payı elde edilmiş sayılarak stopaj mükellefiyeti yerine getirilecektir.
 
Yukarıdaki esaslar diğer kurumların tabi olduğu mevzuata göre yerine getirilen kar dağıtımları için de geçerlidir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.