VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/35
 
KONU: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Diğer Yurt Dışı Ülkeler İçin 01.01.2008 Tarihinden Geçerli Olacak Harcırah  Tutarları Yeniden Belirlendi.
 
2008 Yılında Gelir Vergisinden istisna olacak yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarları 10.01.2008 tarih ve 2008/6 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.
 
Ancak 1 Mart 2008 tarih ve 26803 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile, 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
 
1-     Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetine yapılacak yolculuklarda verilecek gündeliklere dair karar,
2-     Yurt dışı gündeliklerine dair karar,  
 
yayınlanarak, yurt dışı harcırah tutarları arttırılmıştır.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diğer ülkelere gidişte ödenen harcırahlar ile ilgili olarak arttırılan vergiden istisna harcırah tutarları aşağıda sunulmuştur.
 
1.1.2008 Tarihinden itibaren yapılacak seyahatler için 2008/6 No.lu sirküler yerine bu sirkülerimizde yer alan tablonun dikkate alınması gerekmektedir.
 
1-      Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar
 
1.3.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13252 sayılı BKK ile devlet memurlarına ödenecek  yurt dışı harcırah tutarları 1.1.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Ücret dilimlerine göre gelir vergisinden istisna yurt dışı harcırah tutarları aşağıdaki gibidir.
 
1.1.2008 Tarihinden İtibaren Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel 
 

(BRÜT AYLIK TUTARLARI YTL)
Ülkeler ve Para Birimi
II. Sütun
III. Sütun
VII. Sütun
VIII. Sütun
IX. Sütun
1.122,96 ve daha fazla aylık alanlar
1.114,05
1.122,95 arasında aylık alanlar
980,44
1.114,04 arasında aylık alanlar
698,12
980,43 arasında aylık alanlar
698,11 ve
daha azı aylık
alanlar
A.B.D. (A.B.D. Doları)
182
146
117
110
93
Almanya (Euro)
164
131
105
99
83
Avustralya
(Avustralya
Doları)
283
227
181
171
143
Avusturya (Euro)
166
132
106
100
84
Belçika (Euro)
161
128
103
97
81
Danimarka
(Danimarka
Kronu)
1.238
988
791
746
627
Finlandiya (Euro)
148
119
95
90
74
Fransa (Euro)
160
127
102
96
81
Hollanda (Euro)
156
125
100
94
80
İngiltere (Sterlin)
115
91
74
69
59
İrlanda (Euro)
155
124
99
94
78
İspanya (Euro)
158
126
101
95
80
İsveç
(İsveç Kronu)
1.359
1.085
867
819
687
İsviçre
(İsviçre Frangı)
283
226
181
171
143
İtalya (Euro)
152
122
98
92
77
Japonya
(Japon Yeni)
31.405
25.127
20.118
18.901
15.914
Kanada (Kanada Doları)
244
195
156
147
125
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
50
40
33
31
25
Lüksemburg (Euro)
161
128
103
97
82
Norveç (Norveç Kronu)
1.193
952
762
719
604
Portekiz (Euro)
155
124
99
93
78
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)
617
492
395
372
313
Yunanistan (Euro)
158
126
101
95
80
Diğer AB
Ülkeleri
(Euro)
127
101
81
76
65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)
157
125
100
95
80
 
 
 
01/01/2008 – 30/06/2008 dönemi için vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen yukarıda belirtilen brüt aylık tutarlarının hesabında emsal alınan kadrolar aşağıdaki gibidir.
 
01/01/2008 – 30/06/2008 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (YTL)
SÜTUNNO
Emsal Alınan Kadro
1.122,96 ve daha fazla aylık alanlar
II
Başbakanlık Müsteşarı
1.114,05-1.122,95 arasında aylık alanlar
III
8000 ek göstergeli kadrolar
980,44- 1.114,04 arasında aylık alanlar
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
698,12- 980,43 arasında aylık alanlar
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
698,11 ve daha azı aylık alanlar
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
2-      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde  Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
 
01.03.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2006/13252 sayılı BKK ile 01.1.2008-31.12.2008 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.
 
GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ
Verilecek
Gündelik
Miktarları
(YTL)
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan
110,00
2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M. M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı
88,00
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler
77,00
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
 
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar
66.00
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar
55,00
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
44.00
   
Bakanlar Kurulu Kararına göre;
 
Devlet memurlarında olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilenlere yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenebilecektir. Ancak, ilgilinin kabul etmesi halinde cetveldeki tutarın altında harcırah ödenmesi halinde yatma gideri olarak da ödenen harcırahın yarısı dikkate alınacaktır.
 
3-      Gündeliklerin Verilendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 
1-     Verilen harcırahların (gündeliklerin) hizmet erbabının brüt maaşına tekabül eden Devlet
 
      Memuru gündeliğinden fazlası brütleştirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır.
 
Aylık tutarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece binde 6 oranında Damga Vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık  gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
 
2-     Gündelikler yemek ve yatma (iaşe ve ibate) giderlerine karşılık verilmekte olup bu tutarlara ulaşım giderleri dahil değildir.
 
3-     Yurt dışı harcırahların avans olarak ödenmesi halinde avans miktarının tahakkuk tarihindeki T.C Merkez Bankasının Efektif Satış kurunun esas alınması gerekmektedir.
 
4-     Yurtdışı  gündeliklerin YTL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
 
5-     Yabancı para cinsinden, müstehak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için beyanname düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kurunun esas alınması gerekmektedir.
 
6-     Yurtdışına gönderilenlere, seyahat süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler tablodaki tutarların %50 artırılması suretiyle hesaplanacaktır.
 
7-     Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.
 
8-     Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 1.114,04 YTL’nı aşanlar için %100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olmaz.
 
9-     Gelir Vergisi Kanununun 24. maddesinde sayılan kişilere harcırah verilmesi yerine iş seyahatleri sırasında gerçekleşen yol, yemek ve konaklama masraflarının tamamının Vergi Usul Kanununun belge düzeni hükümlerine uyulmak kaydı ile şirketçe karşılanması ve gider veya maliyet olarak kaydedilmesi mümkündür. (Gerçek gider usulü)
 
10- Gündelik verilen personelin yurtiçi ve yurtdışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama (iaşe ve ibate) giderleri ayrıca belgesi karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler kanuni defter kayıtlarında gider olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik (veya harcırah) tutarının tamamının brüte iblağ edilerek (brütleştirilerek) ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile “Harcırah Gündeliği Usulü” ile “Gerçek Gider Usulünün” bir arada uygulanması mümkün değildir, ikisinden biri tercih edilebilir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye