Numara : 61
Tarih : 20.4.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/61
 
KONU
 
Mart 2004 Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamede Beyan Edilecek Olan İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisi Kesintisinin Ödeme Süresi 26 Nisan 2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 9 Sayılı Damga Vergisi Sirküleri ile Mart 2004 dönemi muhtasar beyannamesi ile 20 Nisan 2004 tarihine kadar beyan edilmesi gereken “istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek damga vergisi”nin 26 Nisan 2004 tarihine kadar  ödenebileceği konusunda düzenleme yapılmıştır. (İstihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödemesinin ayrıntısı için lütfen 2004/16 sayılı Vergi Sirkülerimize bakınız).

Diğer yandan Mart 2004 dönemi muhtasar beyannamesi ile beyan edilen Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine göre yapılan kesintilerin beyanname verme süresi olan 20 Nisan 2004 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Beyannameler ve ekleri üzerinden alınan damga vergisi ise taksitler halinde ödenen vergilerde ilk taksit ödeme süresi içinde olmak üzere, ait oldukları beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme tarihlerinde ödenecektir.

Konuya ilişkin Sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Damga Vergisi Sirküleri/9
 
Konusu
: 20 Nisan 2004 Tarihi Mesai Saati Bitimine Kadar Beyan Edilmesi Gereken ve İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisinin Ödeme Süresi
Tarihi
: 20 Nisan 2004
Sayısı
: DV-9/2004-8/ Ödeme süresi
 
 
İlgili olduğu maddeler
: 488 sayılı Kanunun 19 ve 23 üncü ile 213 sayılı Kanunun 111’inci maddeleri.

1 - Giriş
Muhtasar beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle istihkaktan kesinti yapmak suretiyle ödenen damga vergisinin ödeme zamanıyla ilgili olarak uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
 
2-İlgili Mevzuat
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun “İstihkaktan Kesinti Şekliyle Ödeme” başlığını taşıyan 19’uncu maddesinde, nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergileri, lüzum görülen hallerde istihkaktan kesinti yapılmak suretiyle ödetmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu; 23’üncü maddesinde ise istihkaktan kesinti yapılmak suretiyle bir ay içinde kesilen Damga Vergisinin ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar, ödemenin yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde yatırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan 19 uncu maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden konu ile ilgili olarak 12.06.1976 gün ve 15614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Seri No’lu ve 25.03.1977 gün ve 15889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ile yaptıkları ödemelerden kestikleri gelir vergisini sorumlu sıfatıyla muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirerek ödemek mecburiyetinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerini, muhtasar beyanname ile vergi dairesine vergilendirme dönemini izleyen ayın 20. günü akşamına kadar beyan etmeleri ve aynı süre içinde ödemelerinin uygun görüldüğü duyurulmuştur.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 98 ve 119’uncu maddelerinde 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile muhtasar beyanname verme süresi vergilendirme dönemini izleyen ayın 20’nci günü olarak belirlenmiş, ödeme süresinin son gününün ise beyannamenin verildiği ayın 26’ncı günü olduğu hükme bağlanmıştır.

3- 20 Nisan 2004 Tarihi Mesai Saati Bitimine Kadar Beyan Edilmesi Gereken Ve İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisinin Ödeme Süresi
Yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, 20 Nisan 2004 tarihi mesai saati bitimine kadar muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gereken istihkaktan kesinti yoluyla yapılan ödemelere ilişkin damga vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte ise de, muhtasar beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinde yapılan değişiklikler dikkate alınarak bu verginin, tevkif suretiyle ödenen gelir vergisi ile birlikte ödenmesini sağlamak amacıyla ödeme süresi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 111’ inci maddesinin beşinci fıkrası ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden 26 Nisan 2004 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
Diğer taraftan, beyannameler ve ekleri üzerinden alınan damga vergisinin ise taksitler halinde ödenen vergilerde ilk taksit ödeme süresi içerisinde olmak üzere, ait oldukları beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme tarihlerinde ödeneceği tabiidir.
Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.