VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/ 65
 
KONU: Mayıs Ayı Mükellefiyetleri Hakkında Hatırlatmalar
 
  1. Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödenmesi,
  2.  Emlak, Çevre Temizlik, Veraset ve İntikal Vergilerinin 1.Taksitlerinin Ödenmesi,
  3. Yabancı Sermayeli Şirket  ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri
Mayıs ayında tasdiki gereken “Vergi Levhaları” ile açıklamalarımızı 2008/64 sayılı sirkülerimiz ile bilgilerinize sunmuştuk. Bu sirkülerimiz ile Mayıs ayında ödenecek vergilerin 1. taksitleri ile verilecek beyanname ve bildirimler hakkında hatırlatmalar yapılacaktır.
 
1. GVK’nun Ek 1-6 Maddelerinde Yer Alan Eski Hükümlere Tabi Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı Ve Ödenmesi
 
Gelir Vergisi Kanununda istisna olarak  31.12.2005 yılına kadar yer alan yatırım indirimi; 24.04.2003 tarihine kadar Gelir Vergisi Kanununun Ek:1-6 ncı maddelerinde düzenlenen Yatırım İndirimi Teşvik Belgelerine  bağlı olarak % 100’e varan oranlarda kullanılırken, 4842 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen 19 ncu madde ile Teşvik Belgesine bağlı olmaktan çıkarılmış, mükelleflere Teşvik Belgesi olmaksızın yapacakları yatırım harcamalarına % 40 oranında indirim ve istisna hakkı tanınmıştır.
 
Bu değişikliğe paralel olarak Gelir Vergisi Kanununa 4842 sayılı Kanun ile Geçici 61 nci madde eklenmek suretiyle, söz konusu maddenin yürürlük tarihinden önce (24.4.2003 tarihinden önce) gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %19,8  oranında da Gelir Vergisi tevkifatı (stopajı) getirilmiştir.
 
GVK 19 ncu madde çerçevesinde yapılan % 40 oranındaki Teşvik Belgesiz Yatırım indiriminde ise stopaj mükellefiyatı kaldırılmıştır.
 
Ancak, kanun koyucu son olarak 5479 sayılı Kanun ile GVK 19 ncu maddesini de 01.01.2006 tarihinden itibaren tamamen kaldırmış ve Gelir Vergisi Kanununa Geçici 69 ncu maddeyi eklemek suretiyle 2006, 2007, 2008 yıllarında yatırım indirim hakkı olan mükelleflere 3 yıllık geçiş dönemi sağlamıştır.
 
Bu nedenle Gelir Vergisi Kanununun Ek 1-6 ncı maddelerine göre hesaplanarak hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarından, GVK Geçici 69 ncu maddesine istinaden 2007 kurumlar vergisi matrahından indirilen kısmı üzerinden , % 19,8 oranında stopaja tabi tutularak hesaplanacak tevkifatın 23 Mayıs 2008 günü akşamına kadar “Muhtasar Beyanname” ile beyanı gerekmektedir. Ödeme ise 26 Mayıs 2008 günü akşamına kadar yapılabilecektir.
 
Yukarıda açıklandığı üzere, GVK’nun Ek 1-6 ncı maddeleri kapsamında eski hükümlere göre yapılan yatırımlar haricinde, GVK’nun mülga 19 ncu maddesi kapsamında yapılan yatırım harcamalarından kaynaklanan yatırım indirimi tutarları için tevkifat söz konusu değildir.
 
2. Emlak Vergisi 1. Taksidinin Ödenmesi
 
Bina, arsa ve arazilere ilişkin Emlak Vergileri ilgili belediyelerce Emlak Vergisi Kanunun 29 ncu maddesine göre vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh edilmekte olup, mükelleflerce ilki Mayıs ayında ikincisi Kasım ayında olmak züere iki eşit taksitte ödenmektedir. Bu nedenle 2008 yılının Emlak Vergisi 1. taksidinin en geç 31.05.2005 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Ayrıca, ödenmesi gereken Emlak Vergisinin % 10’u tutarında “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” nın da Emlak Vergisi tutarları ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
 
Emlak Vergisi Kanununun 29 ncu maddesine göre, Emlak Vergisi matrahları; Bakanlar Kurulunca yetki kullanılmadığı takdirde, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılmak suretiyle tespit edilmektedir.
 
Buna göre 2007 yılı için değerleme oranı 7,2’nin yarısı 3,6 oranı 2007 yılı Emlak Vergisi matrahlarına uygulanmak suretiyle 2008 yılı vergi matrahlarına ulaşılacaktır.
 
Mükelleflerin, pratik olması açısından, 2007 yılında ödedikleri 1.taksit Emlak Vergisi tutarını  3,6  
oranında arttırarak, Emlak Vergisi 2008 yılı 1.taksit tutarını hesaplamaları mümkündür.
 
Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskenleri için yüzde sıfır olan emlak vergisi oranı henüz değişmediğinden 2008 yılında da söz konusu kişilerce emlak vergisi ödenmeyecektir.
 
3. Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksidinin Ödenmesi
 
Belediye Gelirleri Kanununun 44 ncü maddesine göre işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi de Emlak Vergisi taksitleri ile birlikte ödenmektedir. Bu nedenle (konut haricindeki) işyeri binalarına ilişkin çevre temizlik vergisinin 1.taksidi 31.05.2008 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Bilindiği üzere, konutlara ait çevre temizlik vergisi ise, su faturalarında ayrıca gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.
 
4. Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksidinin Ödenmesi
 
Karşılıksız (ivazsız) intikallerden alınan Veraset ve İntikal Vergisi, VİV Kanunu gereği mükelleflerin beyanına göre tarh ve tahakkuk ettirilmekte ve 3 yılda her yıl Emlak Vergisi taksit süreleri olan Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.
 
Global taksit sayısı 3 yıl x 2 = 6 olmaktadır. Buna göre;
 
2008 yılına ilişkin ilk Veraset ve İntikal Vergisi taksidi 31.05.2008 tarihine kadar ödenmektedir.
 
Stopaja tabi olan; yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile futbol müsabakalrına ve at yarışlarına ait müşterek bahisler dolayısı ile dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler, ertesi ayın 20. günü akşamına kadar vergi sorumluları için verilen “Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi” ile beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.
 
5. Yabancı Sermayeli Şirketler ve İrtibat Bürolarınca Verilecek Bildirimler
 
20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “ Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin;
 
A - 5.maddesi ile, Yabancı şirket ve şubelerinin, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılacak bildirimleri ve süreleri açıklanmıştır. Buna göre;
 
  1. Kanun kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirketlerin yönetmelik ekinde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu” nu (Ek 1) yıllık bazda doldurularak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
  2. Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu” nu (Ek 2) ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,
  3. Hisse değişikliklerini ise, “ Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu” nun (Ek 3) hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde ,
 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
 
B -  İrtibat Büroları ise aynı yönetmeliğin 8 nci maddesi hükmüne göre;
 
  1. Kuruluş izni ve değişikliklerini en geç 1 ay içinde,
  2. Geçmiş yıl faaliyetlerini ise, yönetmelik ekinde yer alan “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” nu (Ek 4) her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 

Deloitte Türkiye