Numara : 52
Tarih : 25.7.2007

 

VERGİ  SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/52
 
KONU: Muhtelif Bakanlar Kurulu Kararları İle Zaman İçinde Değiştirilen ve Düşürülen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranları Hakkında
  
Bilindiği üzere 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmaya başlandığı 1985 yılından itibaren Gider Vergileri Kanunu’nun “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi” ile ilgili maddeleri haricindeki diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Halen Gider Vergisi olarak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Özel İletişim Vergisi yürürlükte olup uygulanmaktadır.
 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Banka, Banker ve Sigorta Şirketleri’nin yapmış oldukları muameleler sonucunda kendi lehlerine nakden veya hesaben aldıkları paralar üzerinden alınan bir vergi olup, kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen genel vergi oranı % 15, kambiyo muamelelerinde ise  ‰ 1 (Binde bir) dir. Ancak uygulamada Bakanlar Kurulu maddedeki yetkisini kullanarak muhtelif tarihlerde alınan kararlar ile BSMV oranlarını düşürerek değiştirmiştir.
  
Vergi oranı düşürülen işlemler ile halen uygulanmakta olan BSMV oranları tereddütleri gidermek amacıyla toplu olarak aşağıdaki gibi bilgilerinize sunulmuştur.
   
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 


 
 
GİDER VERGİLERİ KANUNUNUN 33. MADDESİNE GÖRE GENEL ORAN % 15,
KAMBİYO MUAMELELERİNDE NİSPET MATRAHIN BİNDE BİRİDİR.
 
BKK İLE BSMV ORANI DÜŞÜRÜLEN İŞLEMLER
HALEN UYGULANMAKTA
BSMV ORANLARI
 
BAKANLAR KURULU KARARI GEÇERLİLİK TARİHİ VE NO
 
Bankalar arası  mevduat
muameleleri sonucu lehe
alınan paralar
 
 
 
% 1
 
 
01.09.1998  -  98/11591
 
Bankalar ile 2499 sayılı SPK’na
göre kurulan aracı kurumlar
arasındaki borsa para piyasası
muameleleri sonucu lehe
alınan paralar üzerinden
 
 
 
 
% 1
 
 
 
01.09.1998  -  98/11591
 
Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe
alınan paralar üzerinden
 
 
 
 
 
% 1
 
 
 
 
01.10.1998  -  98/11795
 
Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu
Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme
İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlerin vadesi beklenilmek –
sizin satışı nedeniyle lehe alınan
paralar üzerinden
 
 
 
 
 
% 1
 
 
 
 
01.10.1998  -  98/11795
 
Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden
 
 
‰ 1
(Binde 1)
 
01.08.2002  -  2002/4506
 
Bankalararası kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden
 
 
0
(Sıfır)
 
01.08.2002  -  2002/4506
Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden
 
%5
 
01.09.1998  -  98/11591
 
22.03.2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı karar kapsamında KOSGEB ile banka arasında yapılacak protokoller  çerçevesinde kullandırılacak kredilerden (Türkiye Halk Bankası A.Ş tarafından kullandırılacak krediler hariç)
 
 
 
 
 
% 1
 
 
 
 
04.05.2004  -  2004/7131
 
29.05.2006 tarihli ve 2006/10506 sayılı karar uyarınca HUBUBAT ürünü alım ve satımına ilişkin
olarak
 
 
Bankaların TMO tarafından 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen makbuz senetlerini teminat olarak gösteren gerçek veya tüzel kişilere kullandıracağı krediler nedeniyle lehe aldıkları paralar
 
 
TMO’nun bu karar kapsamında yurtiçinden kullanacağı döviz ya da TL cinsinden  krediler nedeniyle bankaların lehe aldıkları paralar üzerinden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%1
 
 
 
 
 
 
 
-  2006/10506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.06.2006  -  2006/10506
 
28.08.2006 tarihli ve 2006/10865 sayılı karar uyarınca FINDIK alım-satımına ve depolanmasına ilşkin olarak;
 
 
Bankaların, TMO tarafından 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen makbuz senetlerini teminat olarak gösteren gerçek veya tüzel kişilere kullandıracağı krediler nedeniyle lehe aldıkları paralar
 
TMO’nun bu kararın 6.maddesi kapsamında yurtiçinden kullanacağı
döviz ya da TL.cinsi krediler nedeniyle bankaların lehe aldıkları paralar üzerinden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% 1
 
 
 
 
 
 
 
 
% 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  2006/10865
 
 
 
 
 
 
 
 
31.08.2006  -  2006/10865
 
 
Merkez Bankasınca ihraç edilen
likidite senetlerine ilişkin olarak
 
Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden
 
 
Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin  vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden  
 
 
 
 
 
 
% 1
 
 
 
 
 
%1
 
 
 
 
 
-  2007/12392
 
 
 
 
21.07.2007  -  2007/12392