Numara : 62
Tarih : 22.4.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/62
 
KONU
 
Ocak – Mart 2004 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı  (% 9,3)
 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 7 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde 5024 sayılı Kanun ile 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olan finansman gider kısıtlaması ve bu uygulama sırasında dikkate alınacak oran ile ilgili açıklamada bulunmuştur.

Bu açıklamaya göre, 5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü gereği, 2004 yılının (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan) ilk geçici vergi döneminde beyan edecekleri geçici vergi matrahının tespitinde; enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümler yerine Vergi Usul Kanununun bu Kanunla değiştirilmeden önceki değerleme hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla kaldırılan hükümlerini ve Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin bu Kanunla kaldırılan son fıkrasını dikkate almayı seçmiş olan mükellefler enflasyon düzeltmesinin dikkate alınmadığı hususu beyannamede belirtmek durumundadırlar. Beyanname verme süresi içinde bu hususu bildirmeyen veya beyanname vermeyen mükelleflerin enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri dikkate almadıkları kabul edilecektir.
5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci madde hükmü gereğince, isteyen mükellefler 2004 yılı ilk geçici vergilendirme dönemine münhasır olarak eski hükümlere göre işlem yapabileceklerdir

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen seçimi yapan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yalnız 2004 yılı ilk geçici vergi döneminde dikkate alacakları finansman gider kısıtlaması oranı (GVK Md. 41/8, KVK Md.15/13) % 9,3 olarak açıklanmıştır.

Buna göre, kısıtlama kapsamındakiler Ocak – Mart 2004 döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının % 9,3’ünü kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

Bilindiği gibi, özel hesap dönemine sahip mükelleflerin kendi hesap dönemlerinin başladığı yılın geçici vergi dönemleri için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranlarını sırasıyla dikkate almaları gerekmektedir. Bu mükelleflerden 2004 yılında başlayan özel hesap dönemlerinin ilk geçici vergi dönemine ilişkin kurumlar vergisi matrahını 5024 sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesi hükmünden yararlanarak, enflasyon düzeltmesini dikkate almadan eski hükümlere göre tespit edeceklerin % 9,3 finansman gider kısıtlaması oranını esas almaları gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.