Numara : 64
Tarih : 27.4.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/64
 
KONU
 
Ödeme ve Tahsilatların Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Sınır 1/5/2004 Tarihinden İtibaren 8 Milyar Liraya İndirilmiştir
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 25445) yayımlanan 332 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan düzenleme ile 323 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde getirilen, mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilat ve ödemelerini; banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğuna ilişkin sınır 01/05/2004 tarihinden itibaren 10 milyar liradan 8 milyar liraya indirilmiştir.

Diğer yandan, aynı Tebliğde yapılan diğer bir düzenleme ile 320 ve 323 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilen tevsik zorunluluğu dışında kalan ödeme ve tahsilatlara ek olarak aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarları herhangi bir sınıra tabi olmaksızın tevsik zorunluluğu dışında bırakılmıştır.

Buna göre, Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarları, belirtilen limiti aşsa bile bunlara ilişkin ödeme ve tahsilatların; banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması zorunlu değildir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.