Numara : 1
Tarih : 4.1.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/1
 
KONU
 
Otomobillerin 2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Kasko Sigortası Değerinin  % 5’ini Aşması Halinde Bir Alt Kademeye Göre MTV Ödenecektir
 
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca yayımlanan  2004/8327 sayılı Kararname (R.G.: 31/12/2004; 25687 3. Mükerrer) ile aynı maddedeki (I) sayılı Tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Tarifede yer alan taşıtların 2005 yılı MTV tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2005 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak dikkate alınacaktır.
Bu uygulama, esas itibariyle, rayiç değerine göre MTV tutarı göreceli olarak yüksek kalan belirli bir yaşın üzerindeki araçların vergilerini azaltmak amacıyla getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca ayrı bir genel tebliğ yayımlanıncaya kadar 22 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğindeki belirlemeler geçerliğini korumaktadır. Bu belirlemelere göre, söz konusu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır. Uygulamadan yararlanmak için taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir. Ayrıca uygulamaya esas kasko sigortası değerinin belirlenmesi ile mükellefler ve yetkili sigorta acenteleri tarafından yapılacak olan işlemlerle ilgili olarak, yeni bir tebliğ yayımlanıncaya kadar söz konusu tebliğden yararlanılabilir (Bakanlığın 22 nolu tebliğdeki esasları aynen koruyup korumayacağı henüz belli değildir).

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.