Numara : 95
Tarih : 5.8.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/95
 
KONU
 
Özel Finans Kurumlarının 31/7/2004 Tarihinden İtibaren Yaptıkları Bütün Muameleler Dolayısıyla Kendi Lehlerine Nakden veya Hesaben Aldıkları Paralar BSMV’ye Tabi Tutulacaktır
 
 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 3 Sayılı Gider Vergileri Sirkülerinde 5228 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik sonrasında özel finans kurumlarının 31/7/2004 tarihinden itibaren yaptıkları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV’ye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Bilindiği gibi 5228 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile vergi kanunları uygulamasında özel belirleme yapılmadığı sürece, özel finans kurumlarının banka sayılacağı hükmü getirilmişti.

31/7/2004 tarihinde yürürlüğe giren bu hüküm öncesinde özel finans kurumları 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 28 inci maddesi uygulamasında banker kabul edilmekte dolayısıyla aynı maddede belirtilen işlemlerle ikraz işlemleri dolayısıyla lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmaktaydı. Yapılan düzenleme çerçevesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi uygulamaları açısından özel bir düzenleme yapılmadığı sürece özel finans kurumları banka olarak kabul edilecek ve her ne şekilde olursa olsun yapacakları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alacakları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulacaktır.
Söz konusu sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“Gider Vergileri Sirküleri/3
 
Konusu
:  5228 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucunda, özel finans  kurumlarının banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefiyetinde meydana gelen değişiklik.
Tarihi
:   04.08.2004
Sayısı
:   Gider Vergileri Kanunu-3 / 2004-3 / BSMV-2
 
 
İlgili olduğu maddeler
:   Gider Vergileri Kanunu Madde 28, 31.

1- Giriş :
31/07/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Banka, banker ve sigorta şirketleri” ibaresi “Banka (vergi kanunları uygulamasında özel belirleme yapılmadığı sürece, özel finans kurumları banka olarak addolunur), banker ve sigorta şirketleri” şeklinde değiştirilmiştir.
Yapılan bu değişiklik uyarınca özel finans kurumlarının banka ve sigorta muameleleri vergisi uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Özel Finans Kurumlarının Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Karşısındaki Durumu
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” hükmü ikinci fıkrasında ise; Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım – satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” hükmü ve son fıkrasında ise, 2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanların bu Kanunun uygulanmasında banker sayılacağı belirtilmektedir.

Anılan Kanunun 30 uncu maddesine göre, banka ve sigorta muameleleri vergisinde mükellef banka, banker ve sigorta şirketleridir.
Bilindiği üzere, özel finans kurumları banka ve sigorta muameleleri vergisi uygulamasında banker olarak kabul edilmekte ve sadece 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerle ikraz işlemleri dolayısıyla lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmaktaydı.

Vergi Usul Kanununun 204 üncü maddesinde yapılan ve 31.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme uyarınca, banka ve sigorta muameleleri vergisi uygulamaları açısından özel bir düzenleme yapılmadığı sürece özel finans kurumları banka olarak kabul edilecek ve her ne şekilde olursa olsun yapacakları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alacakları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulacaktır.
Duyurulur.
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.