Numara : 37
Tarih : 22.6.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/37

 
KONU
Özel Hesap Dönemine Sahip Şirketlerin Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi Karşısındaki Durumları
 
 
Bugünkü tarihli (Sayı: 26205) Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Kanunu, 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranını %30’dan %20’ye indirmiştir. Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 6 numaralı fıkrası; kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kuruların 2006 takvim yılı içinde biten hesap dönelerine ait kazançların vergilendirilmesinde; 1.1.2006 tarihinden önceki aylara %30, sonraki aylara ise %20 oranını aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan oranın uygulanacağını, bu hesaplamada, oran kesirlerinin dikkate alınmayağını hükme bağlamıştır.
 
1.1.2006 tarihinden geçerli kurumlar vergisi oranı indiriminin özel hesap dönemine sahip kurumlara etkileri aşağıda özetlenmiştir (Not: Aşağıdaki açıklamalar daha önce www.verginet.net internet sayfamızda yayımlanan makaleden alınmıştır).
 
 
1.      Efektif kurumlar vergisi oranının hesaplanması
 
Geçici Madde 1/(6)’ya göre; kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumların 2006 takvim yılı içinde biten hesap dönemlerine ait kazançların vergilendirilmesinde; 1/1/2006 tarihinden önceki aylara % 30, sonraki aylara ise % 20 oranının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan oran uygulanır. Bu hesaplamada, oran kesirleri dikkate alınmaz.
Bir matematik terimi olarak aritmetik ortalama, ortalaması alınacak sayı değerleri toplamının ilgili oldukları toplam dönem sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Buna göre 1.1.2006 tarihinden önceki aylar için alınacak sayı değeri %30, bu tarihten sonraki aylar için alınacak sayı değeri ise %20 olacaktır. Bunların ilgili oldukları toplam dönem sayısı ise 12’dir.
Yukarıdaki açıklamaya göre, 31.03.2006 tarihinde sona eren özel hesap dönemine sahip bir kurumun efektif kurumlar vergisi oranı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
 
1.1.2006 tarihinden önceki ay sayısı: 9 ay
Aylık değer: 30
Toplam değer (9 ay x 30) : 270
1.1.2006 tarihinden sonraki ay sayısı: 3 ay
Aylık değer: 20
Toplam Değer (3 ay x 20) : 60
Genel Toplam: 330
Ay sayısı: 12
Aritmetik ortalama (330/12) : 27.5
Efektif kurumlar vergisi oranı : 27 (küsurat dikkate alınmamıştır)

Bu hesaplama mantığı ile özel hesap dönemine sahip kurumların hesap dönemi bitim tarihi baz alınarak hesaplanan efektif kurumlar vergisi oranları aşağıdaki gibi olmaktadır.
 
Hesap Dönemi Sonu
Efektif Vergi Oranı
31.01.2006
%29
28.02.2006
%28
31.03.2006
%27
30.04.2006
%26
31.05.2006
%25
30.06.2006
%25
31.07.2006
%24
31.08.2006
%23
30.09.2006
%22
31.10.2006
%21
30.11.2006
%20
 
Görüleceği üzere, özel hesap döneminin hangi tarihte sona erdiği efektif vergi oranını değiştirmektedir.
2.  Efektif vergi oranı hesaplaması aleyhinde sonuçlanan şirketler
Yukarıdaki hesaplama yöntemi bazı sektörler için adaletsiz bir durum yaratabilir. Örneğin; özel hesap dönemi 30.09.2006 olan (turizm sezonunun sonu) bir şirketin efektif vergi oranı %22’dir. Ancak bu tür turizm şirketlerinin 2005 yılına isabet eden aylarına (Ekim Kasım ve Aralık)  ilişkin kurumlar vergisi oranı %30 olacaktır. Bilindiği gibi turizm şirketleri kış aylarında hiç gelir elde etmezler ve maliyet üretirler. Vergilendirilebilecek gelirler ise ancak 2006 yılının nisan ayından sonra oluşur. Bu durumda bu tür şirketler geliri 2006 yılında elde etmelerine rağmen %20 yerine %22 oranında vergi ödeyerek fazladan vergilendirilmiş olmaktadırlar. Bu durumda turizm sektörü yanında, tarım ve inşaat sektörleri gibi yaz aylarında gelir getiren sektörler de bu tarz bir adaletsizlikle yüz yüze olabilirler.
 
3.  Kanunun yayımı tarihi itibariyle kurumlar vergisi beyannamesini vermiş olan özel hesap   
     dönemine sahip mükellefler
 
31.01.2006 ve 28.02.2006 tarihlerinde sona eren özel hesap dönemine sahip olan mükellefler %30 oranı üzerinden hali hazırda kurumlar vergisini ödemiş durumdadır. Bu şirketler için efektif vergi oranı sırasıyla %29 ve %28 olarak belirlendiğinden, fazla ödenen kurumlar vergisinin bu mükelleflere nakden veya mahsuben iadesi gerekir.

4. Kanunun yayımı tarihi itibariyle 2006 yılı için geçici vergi beyannamesi vermiş ancak kurumlar vergisi beyannamesini henüz  vermemiş olan özel hesap dönemine sahip mükellefler
Bu mükellefler 2006 yılına isabet eden döneme ilişkin geçici vergi beyanında kurumlar vergisi oranını %30 olarak dikkate aldıklarından fazla ödenen geçici vergi kurumlar vergisi beyanından sonra nakden ya da mahsuben iade alınabilir. Örneğin; 31.03.2006 tarihinde sona eren hesap dönemine sahip bir şirket Kanunun yayımı tarihinden önce 4. geçici vergi beyannamesini vermiş ve %30 oranında geçici vergi ödemiştir. 4. geçici vergi matrahı ile kurumlar vergisi matrahının değişmediği varsayımıyla, bu şirket efektif vergi oranı %27 olduğu için kurumlar vergisi matrahının %3’ü kadar geçici vergiyi iade almak hakkına sahip olacaktır. 
Yukarıda yer verilen konular ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.