Numara : 39
Tarih : 1.3.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/39
 
KONU
 
Performans Derecelendirme Bildirimi Verilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 329 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 28/02/2004; 25387) ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için, “Performans Derecelendirme Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde, “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirim Formu (A FORMU)” düzenleme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Tebliğde, alınacak “Performans Derecelendirme Bildirimi”nin amacı, doldurulması, verilme yeri ve zamanı ile verilmemesi veya eksik ve/veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda uygulanacak müeyyideler açıklanmaktadır. Tebliğ ekinde yer verilen bildirimler Sirkülerimiz ekine alınmıştır.

1. Bildirimin Amacı
Performans Derecelendirme Bildiriminin amacı, mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanması temel amacına yönelik olarak, mükellefleri daha yakından takip etmek; performanslarını dönemler ve sektörler itibariyle izlemek, mukayese etmek ve derecelendirilmesini sağlamaktır.

Bu bilgiler, incelemeye seçilecek mükelleflerin belirlenmesinde esas alınacaktır.

2. Bildirimin Verilme Zamanı
Bildirim, 2003 yılı gelirlerinin beyanından itibaren başlamak üzere; her yıl gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte, beyannamelerin verilme süreleri içinde, bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.

Kollektif ve adi komandit şirketler ile adi ortaklıklara ilişkin bildirim, tüm ortaklar tarafından bağlı bulundukları vergi dairelerine verilecektir.

3. Bildirimin Doldurulması
Tebliğ ekinde yer alan ve çoğaltılmak suretiyle kullanılacak olan bildirim, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda bir örnek olarak doldurulacaktır.

Mükelleflerin dolduracakları bildirimler defter tutma esaslarına göre farklılaştırılmış olup, her mükellef hangisini doldurması gerekiyorsa, sadece o bildirimi dolduracaktır.

Her üç bildirimde de, 1-MÜKELLEF BİLGİLERİ ve 3-ONAY BİLGİLERİ bölümleri aynı olup, performans verileri bölümü farklıdır.

3.1.  Mükellef Bilgileri Bölümünün Doldurulması
ADI-SOYADI (UNVANI) bölümüne, gelir vergisi mükelleflerinde ad-soyad, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise unvan yazılacaktır.
VERGİ DAİRESİ bölümüne yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği vergi dairesi yazılacaktır
VERGİ KİMLİK NUMARASI bölümüne mükellefin vergi kimlik numarası yazılacaktır.
FAALİYET KODU ve ADI bölümüne, yapılan işin niteliğine uygun olarak, www.gelirler.gov.tr İnternet sitesinde yayımlanan listelerden tespit edilecek faaliyet kodu ve adı yazılacaktır. Birden fazla alanda faaliyette bulunan mükellefler, cirosu en yüksek olan faaliyetin kodu ve adını bildirecektir.
FAALİYETTE BULUNULAN SÜRE bölümünde, yukarıda kodu ve adı belirtilen alanda faaliyette bulunulan süre işaretlenecektir.

3.2.  Bilanço Esasına Tabi Mükelleflere İlişkin Bildirimin Performans Verileri Bölümünün Doldurulması
Bilanço esasına tabi mükellefler tarafından; 1 sıra no’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre düzenlenmiş bulunan Gelir Tablosundaki NET SATIŞLAR, SATIŞLARIN MALİYETİ, FAALİYET GİDERLERİ ve FAALİYET KARI VEYA ZARARI tutarları, bu bölümün A, B, C ve D satırlarına sırasıyla aktarılacaktır.
Dönem sonu işlemleri sırasında, satışların maliyeti veya faaliyet giderlerine intikal ettirilmiş olan finansman giderleri ve amortisman giderleri dönem sonu muhasebe kayıtlarından hareketle belirlenip E ve F satırlarına yazılacaktır.
Belirlenen amortisman ve finansman giderleri FAALİYET KARI VEYA ZARARI tutarına eklenerek G-FAVÖK (finansman giderleri, amortisman giderleri ve vergi öncesi kar) tutarı; FAVÖK tutarının NET SATIŞLAR tutarına bölümüyle de H-FAVÖK ORANI hesaplanacaktır.
Gelir Tablosu kalemlerinden DÖNEM KARI VEYA ZARARI (VERGİ ÖNCESİ TİCARİ KAR) tutarı da tablonun İ satırında bildirilecektir.

3.3.  İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere İlişkin Bildirimin Performans Verileri Bölümünün Doldurulması
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, A- GELİR B-GİDER ve C- FARK (kar veya zarar) satırlarına ait bilgileri, Gelir Vergisi Beyannamelerinin İŞLETME HESABI ÖZETİ bölümünden hareketle dolduracaklardır.
İlgili dönem amortisman ve finansman giderleri yasal defter kayıtlarından belirlenecek ve bu tutarlar C- FARK (kar veya zarar) tutarına ilave edilerek F- FAVÖK tutarı, FAVÖK tutarının A-GELİR tutarına bölünmesiyle de G- FAVÖK ORANI tespit edilecektir.

3.4. Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutan Mükelleflere İlişkin Bildirimin Performans Verileri Bölümünün Doldurulması
Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler, A- GAYRİSAFİ HASILAT, B- İNDİRİLECEK GİDERLER ve C- KAR VEYA ZARAR satırlarına ait bilgileri, Gelir Vergisi Beyannamelerinin SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM bölümünden hareketle dolduracaklardır.
İlgili dönem amortisman ve finansman giderleri yasal defter kayıtlarından belirlenecek ve bu tutarlar C- KAR VEYA ZARAR tutarına ilave edilerek F- FAVÖK tutarı, FAVÖK tutarının A-GAYRİSAFİ HASILAT tutarına bölünmesiyle de G- FAVÖK ORANI tespit edilecektir.

3.5. Onay Bilgileri Bölümünün Doldurulması
Bildirimi onaylayan mükellef veya kanuni temsilcisi tarafından, Adı-Soyadı, Vergi Kimlik Numarası ve Tarih bölümü doldurulup imzalanacaktır.
Ayrıca bu bildirim, (varsa) mükellefin 3568 Sayılı Kanuna istinaden yetki almış serbest muhasebecisi, serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşaviri tarafından da Adı- Soyadı, Vergi Kimlik Numarası, Sicil Numarası yazılarak imzalanacaktır.
Beyannameleri imzalayan veya tasdik eden meslek mensuplarının sözkonusu bildirimde yer alan bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacakları tabiidir.

4. Bildirimi Belirlenen Sürelerde Vermeyenler, Eksik Veya Yanıltıcı Olarak Düzenleyenler Hakkında Uygulanacak Cezalar
Bu Genel Tebliğ ile verme zorunluluğu getirilen bildirimi, belirlenen sürelerde vermeyenler hakkında; Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca, mükellefiyet durumlarına göre, (2004 yılında) 250 milyon lira ile 1 milyar 70 milyon lira arasında değişen tutarlarda özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu cezalara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında özel usulsüzlük cezaları bir kat arttırılarak uygulanacaktır. Eksik veya yanıltıcı olarak düzenleyenler hakkında ise Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.
Ayrıca, bu mükellefler, öncelikli olarak incelemeye sevk edilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PERFORMANS DERECELENDİRME BİLDİRİMİ                                

(BİLANÇO ESASINA TABİ MÜKELLEFLER İÇİN)
 
       1-MÜKELLEF BİLGİLERİ                                                                        (............YILI)                                                                                                                 
 
ADI-SOYADI (UNVANI)
 
 
VERGİ DAİRESİ
 
 
VERGİ KİMLİK NUMARASI
 
 
FAALİYET KODU
 
 
FAALİYET ADI
 

FAALİYETTE BULUNULAN SÜRE

ÿ 0-5 Yıl            ÿ 6-10 Yıl         ÿ 11-15 Yıl
ÿ 16-20Yıl         ÿ Daha Fazla
       2-PERFORMANS VERİLERİ                                                                                  (TL)
 
A-NET SATIŞLAR
 
 
 
B-SATIŞLARIN MALİYETİ
 
 
 
C-FAALİYET GİDERLERİ
 
 
 
D-FAALİYET KARI/(ZARARI)(A-(B+C))
 
 
 
E-FİNANSMAN GİDERLERİ
 
 
 
F-AMORTİSMAN GİDERLERİ
 
 
G-FAVÖK (D+E+F)
(zarar oluşması halinde D eksi olarak dikkate alınacaktır.)
 
 
H-FAVÖK ORANI (G/A)
   
                                         (Virgülden sonra tek hane yürütülecektir.)
İ-DÖNEM KARI VEYA ZARARI
  (VERGİ ÖNCESİ TİCARİ KAR)
 
 
3-ONAY BİLGİLERİ
Mükellef veya Kanuni Temsilcinin
Bildirimi İmzalayan SM, SMM veya YMM’nin
Adı-Soyadı
 
Adı-Soyadı
Vergi Kimlik Numarası
 
Vergi Kimlik Numarası
Tarih
 
 Sicil Numarası
İmzası
 
İmza

PERFORMANS DERECELENDİRME BİLDİRİMİ

(İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER İÇİN)
 
       1-MÜKELLEF BİLGİLERİ                                                                        (............YILI)                                                                                                                 
 
ADI-SOYADI (UNVANI)
 
 
 
VERGİ DAİRESİ
 
 
 
VERGİ KİMLİK NUMARASI
 
 
 
FAALİYET KODU
 
 
 
FAALİYET ADI
 
 

FAALİYETTE BULUNULAN SÜRE

 
ÿ 0-5 Yıl         ÿ 6-10 Yıl         ÿ11-15 Yıl         ÿ 16-20Yıl           ÿ Daha Fazla
 
2-PERFORMANS VERİLERİ                                                                                   (TL)
 
A-GELİR
 
 
 
B-GİDER
 
 
 
C-FARK (kar veya zarar) (A-B)
 
 
 
D-FİNANSMAN GİDERLERİ
 
 
 
E-AMORTİSMAN GİDERLERİ
 
 
 
F-FAVÖK (C+D+E)
 (zarar oluşması halinde C eksi olarak dikkate alınacaktır.)
 
 
 
G-FAVÖK ORANI (F/A)
 
                                           (virgülden sonra tek hane yürütülecektir.)
 
3-ONAY BİLGİLERİ 
Mükellef veya Kanuni Temsilcinin
Bildirimi İmzalayan SM, SMM veya YMM’nin
Adı-Soyadı
 
Adı-Soyadı
Vergi Kimlik Numarası
 
Vergi Kimlik Numarası
Tarih
 
 Sicil Numarası
İmzası
 
İmza

PERFORMANS DERECELENDİRME BİLDİRİMİ

(SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ TUTAN MÜKELLEFLER İÇİN)
 
       1-MÜKELLEF BİLGİLERİ                                                                        (............YILI)                                                                                                                  

 
ADI-SOYADI (UNVANI)
 
 
VERGİ DAİRESİ
 
 
VERGİ KİMLİK NUMARASI
 
 
FAALİYET KODU
 
 
FAALİYET ADI
 

 

FAALİYETTE BULUNULAN SÜRE

ÿ 0-5 Yıl         ÿ 6-10 Yıl         ÿ11-15 Yıl         ÿ 16-20Yıl            ÿ Daha Fazla

2- PERFORMANS VERİLERİ                                                                                   (TL)

 
A-GAYRİSAFİ HASILAT
 
 
B-İNDİRİLECEK GİDERLER
 
 
C-(KAR VEYA ZARAR) (A-B)
 
 
D-FİNANSMAN GİDERLERİ
 
 
E-AMORTİSMAN GİDERLERİ
 
F-FAVÖK (C+D+E)
(zarar oluşması halinde C eksi olarak dikkate alınacaktır.)
 
 
G-FAVÖK ORANI (F/A)
                          
                               (virgülden sonra tek hane yürütülecektir.)

3-ONAY BİLGİLERİ